Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 116

1Ndimakonda Yehova pakuti Iyeyo amamva mawu anga;
    Iye amamva kulira kwanga kopempha chifundo.
Pakuti ananditchera khutu,
    ndidzayitana Iye masiku onse a moyo wanga.

Zingwe za imfa zinandizinga,
    zoopsa za ku dziko la anthu akufa zinandigwera;
    ndinapeza mavuto ndi chisoni.
Pamenepo ndinayitana dzina la Yehova:
    “Inu Yehova, pulumutseni!”

Yehova ndi wokoma mtima ndi wolungama
    Mulungu wathu ndi wodzaza ndi chifundo.
Yehova amateteza munthu wodzichepetsa mtima;
    pamene ndinali ndi chosowa chachikulu, Iye anandipulumutsa.

Pumula iwe moyo wanga,
    pakuti Yehova wakuchitira zokoma.

Pakuti Inu Yehova mwapulumutsa moyo wanga ku imfa,
    maso anga ku misozi,
    mapazi anga kuti angapunthwe,
kuti ine ndiyende pamaso pa Yehova
    mʼdziko la anthu amoyo.
10 Ine ndinakhulupirira; choncho ndinati,
    “Ndasautsidwa kwambiri.”
11 Ndipo ndili mʼnkhawa yanga ndinati,
    “Anthu onse ndi abodza.”

12 Ndingamubwezere chiyani Yehova,
    chifukwa cha zokoma zake zonse zimene wandichitira?
13 Ndidzakweza chikho cha chipulumutso
    ndipo ndidzayitana dzina la Yehova.
14 Ndidzakwaniritsa malonjezo anga kwa Yehova
    pamaso pa anthu ake onse.

15 Imfa ya anthu oyera mtima
    ndi yamtengowapatali pamaso pa Yehova.
16 Inu Yehova, zoonadi ndine mtumiki wanu:
    ndine mtumiki wanu, mwana wa mdzakazi wanu;
    Inu mwamasula maunyolo anga.

17 Ndidzapereka nsembe yachiyamiko kwa Inu
    ndipo ndidzayitanira pa dzina la Yehova.
18 Ndidzakwaniritsa malonjezo anga kwa Yehova
    pamaso pa anthu ake onse,
19 mʼmabwalo a nyumba ya Yehova,
    mʼkati mwako iwe Yerusalemu.

Tamandani Yehova.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 116

感谢拯救之恩

1我爱耶和华,
因为祂垂听了我的呼求和祷告。
因为祂垂听我的祈求,
我一生都要向祂祷告。
死亡的绳索缠绕我,
阴间的恐怖笼罩我,
我被困苦和忧愁淹没。
于是,我求告耶和华,
说:“耶和华啊,求你拯救我。”
耶和华仁慈、公义,
我们的上帝充满怜悯。
耶和华保护心地单纯的人,
危难之时祂救了我。
我的心啊,再次安宁吧,
因为耶和华恩待你。
祂救我的性命脱离死亡,
止住我眼中的泪水,
使我双脚免于滑倒。
我要在世上事奉耶和华。
10 我相信,所以才说:
“我受尽了痛苦。”
11 我曾惊恐地说:
“人人都说谎。”
12 我拿什么报答耶和华赐给我的一切恩惠呢?
13 我要为耶和华的拯救之恩而举杯称颂祂的名。
14 我要在耶和华的子民面前还我向祂许的愿。

15 耶和华的眼目顾惜祂圣民的死亡。
16 耶和华啊!我是你的仆人,
是你的仆人,是你婢女的儿子。
你除去了我的锁链。
17 我要向你献上感恩祭,
呼求你的名。
18-19 我要在耶路撒冷,
在耶和华的殿中,
在耶和华的子民面前还我向祂许的愿。

你们要赞美耶和华!