Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 114

1Pamene Israeli anatuluka mu Igupto,
    nyumba ya Yakobo kuchoka ku mtundu wa anthu a chiyankhulo chachilendo,
Yuda anasanduka malo opatulika a Mulungu,
    Israeli anasanduka ufumu wake.

Nyanja inaona ndi kuthawa,
    mtsinje wa Yorodani unabwerera mʼmbuyo;
mapiri analumphalumpha ngati nkhosa zazimuna,
    timapiri ngati ana ankhosa.

Nʼchifukwa chiyani iwe unathawa?
    iwe mtsinje wa Yorodani unabwereranji mʼmbuyo?
inu mapiri, munalumphalumphiranji ngati nkhosa zazimuna,
    inu timapiri, ngati ana ankhosa?

Njenjemera pamaso pa Ambuye iwe dziko lapansi,
    pamaso pa Mulungu wa Yakobo,
amene anasandutsa thanthwe kukhala chitsime,
    thanthwe lolimba kukhala akasupe a madzi.

King James Version

Psalm 114

1When Israel went out of Egypt, the house of Jacob from a people of strange language;

Judah was his sanctuary, and Israel his dominion.

The sea saw it, and fled: Jordan was driven back.

The mountains skipped like rams, and the little hills like lambs.

What ailed thee, O thou sea, that thou fleddest? thou Jordan, that thou wast driven back?

Ye mountains, that ye skipped like rams; and ye little hills, like lambs?

Tremble, thou earth, at the presence of the Lord, at the presence of the God of Jacob;

Which turned the rock into a standing water, the flint into a fountain of waters.