Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 112

1Tamandani Yehova.

Wodala munthu amene amaopa Yehova,
    amene amakondwera kwambiri ndi malamulo ake.

Ana ake adzakhala amphamvu mʼdziko;
    mʼbado wa olungama mtima udzadalitsidwa.
Kulemera ndi chuma zili mʼnyumba yake,
    ndipo chilungamo chake ndi chosatha.
Ngakhale mu mdima kuwala kumatulukira olungama mtima;
    wokoma mtima, wachifundo ndi wowongoka mtima.
Zinthu zabwino zidzabwera kwa iye amene amapereka mowolowamanja ndi wokongoletsa mwaufulu,
    amene amachita ntchito yake mwachilungamo.

Ndithu sadzagwedezeka;
    munthu wolungama sadzayiwalika mpaka muyaya.
Saopa akamva zoyipa zimene zachitika;
    mtima wake ndi wokhazikika ndipo amadalira Yehova.
Mtima wake ndi wotetezedwa, sadzakhala ndi mantha;
    potsiriza pake adzayangʼana adani ake mwachipambano.
Wopereka mphatso zake mowolowamanja kwa osauka,
    chilungamo chake chimanka mpaka muyaya;
    nyanga yake idzakwezedwa mwaulemu.

10 Munthu woyipa adzaona zimenezi ndipo adzapsa mtima;
    adzakukuta mano ake ndipo adzasungunuka.
    Zolakalaka za anthu oyipa sizidzachitika konse.

New Russian Translation

Psalms 112

Псалом 112

1Аллилуйя!

Воздайте хвалу Господу, слуги Господни,

воздайте хвалу имени Господа!

2Да будет прославлено имя Господне

отныне и вовеки!

3От востока и до запада[a]

да будет прославлено имя Господне!

4Господь превознесен над всеми народами,

и слава Его выше небес.

5Кто подобен Господу, нашему Богу,

восседающему на троне в вышине?

6Он склоняется, чтобы взирать

на происходящее на небе и на земле.

7Он поднимает бедного из праха

и возвышает нищего из грязи,

8чтобы посадить их с вождями,

с вождями их народа.

9Бесплодную женщину вселяет в дом

счастливой матерью.

Аллилуйя!

Notas al pie

  1. 112:3 Букв.: «От восхода солнца и до заката».