Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 109

Kwa mtsogoleri wamayimbidwe. Salimo la Davide.

1Mulungu amene ndimakutamandani,
    musakhale chete,
pakuti anthu oyipa ndi achinyengo
    atsekula pakamwa pawo kutsutsana nane;
    iwo ayankhula motsutsana nane ndi malilime abodza.
Andizungulira ndi mawu audani,
    amandinena popanda chifukwa.
Mʼmalo mwa chikondi changa amandineneza,
    koma ine ndine munthu wapemphero.
Iwo amandibwezera zoyipa mʼmalo mwa zabwino,
    ndi udani mʼmalo mwa chikondi changa.

Sankhani munthu woyipa kuti amutsutse iye;
    lolani wotsutsa ayime ku dzanja lake lamanja.
Pamene aweruzidwa, apezeke kuti ndi wolakwa,
    ndipo mapemphero ake amutsutse.
Masiku ake akhale owerengeka;
    munthu wina atenge malo ake a utsogoleri.
Ana ake akhale amasiye
    ndipo mkazi wake akhale wopanda mwamuna.
10 Ana ake akhale oyendayenda ndi opemphapempha;
    apirikitsidwe kuchoka pa mabwinja a nyumba zawo.
11 Wokongoza alande zonse zimene ali nazo;
    alendo afunkhe ntchito za manja ake.
12 Pasapezeke ndi mmodzi yemwe womukomera mtima
    kapena kumvera chisoni ana ake amasiye.
13 Zidzukulu zake zithe nʼkufa,
    mayina awo afafanizidwe mu mʼbado wotsatirawo.
14 Mphulupulu za makolo ake zikumbukiridwe pamaso pa Yehova;
    tchimo la amayi ake lisadzafafanizidwe.
15 Machimo awo akhale pamaso pa Yehova nthawi zonse,
    kuti Iye achotse chikumbutso chawo pa dziko lapansi.

16 Pakuti iye sanaganizirepo zochita chifundo,
    koma anazunza mpaka kuwapha anthu osauka
    ndi osweka mtima.
17 Anakonda kutemberera,
    matembererowo abwerere kwa iye;
sanakondwe nʼkudalitsa anthu ena,
    choncho madalitso akhale kutali naye.
18 Anavala kutemberera ngati chovala;
    kutemberera kunalowa mʼthupi lake ngati madzi,
    kulowa mʼmafupa ake ngati mafuta.
19 Matemberero akhale ngati chofunda chodzikutira nacho,
    ngati lamba wovala tsiku ndi tsiku.
20 Awa akhale malipiro ochokera kwa Yehova pa onditsutsa anga,
    kwa iwo amene amayankhula zoyipa za ine.

21 Koma Inu Ambuye Wamphamvuzonse,
    muchite nane molingana ndi dzina lanu,
    chifukwa cha ubwino wa chikondi chanu, pulumutseni.
22 Pakuti ndine wosauka ndi wosowa,
    ndipo mtima wanga ukuwawa mʼkati mwanga.
23 Ndikuzimirira ngati mthunzi wa kumadzulo,
    ndapirikitsidwa ngati dzombe.
24 Mawondo anga afowoka chifukwa cha kusala zakudya,
    thupi langa lawonda ndi mutu wanga womwe.
25 Ndine chinthu chotonzedwa kwa otsutsana nane;
    akandiona, amapukusa mitu yawo.

26 Thandizeni Inu Yehova Mulungu wanga;
    pulumutseni molingana ndi chikondi chanu.
27 Adaniwo adziwe kuti limeneli ndi dzanja lanu,
    kuti Inu Yehova mwachita zimenezi.
28 Angathe kutemberera, koma Inu mudzadalitsa;
    pamene iwo andiputa adzachititsidwa manyazi,
    koma mtumiki wanu adzasangalala.
29 Onditsutsa adzavekedwa mnyozo,
    ndipo adzadzifunditsa manyazi ngati chovala.

30 Ndi pakamwa panga ndidzathokoza Yehova kwambiri;
    ndidzamutamanda mʼgulu lalikulu la anthu.
31 Popeza Iye amayima ku dzanja lamanja la munthu wosowayo,
    kupulumutsa moyo wake kwa iwo amene agamula molakwa.

Amplified Bible

Psalm 109

Vengeance Invoked upon Adversaries.

To the Chief Musician. A Psalm of David.

1O God of my praise!
Do not keep silent,

For the mouth of the wicked and the mouth of the deceitful are opened against me;
They have spoken against me with a lying tongue.

They have also surrounded me with words of hatred,
And have fought against me without a cause.

In return for my love, they attack me,
But I am in prayer.

They have repaid me evil for good,
And hatred for my love.


Appoint a wicked man against him,
And let an attacker stand at his right hand [to kill him].

When he enters into dispute, let wickedness come about.
Let his prayer [for help] result [only] in sin.

Let his days be few;
And let another take his office.

Let his children be fatherless
And his wife a widow.
10 
Let his children wander and beg;
Let them seek their food and be driven far from their ruined homes.
11 
Let the creditor seize all that he has,
And let strangers plunder the product of his labor.
12 
Let there be no one to extend kindness to him,
Nor let anyone be gracious to his fatherless children.
13 
Let his descendants be cut off,
And in the following generation let their name be blotted out.

14 
Let the wickedness of his fathers be remembered by the Lord;
And do not let the sin of his mother be blotted out.
15 
Let them be before the Lord continually,
That He may cut off their memory from the earth;
16 
Because the man did not remember to show kindness,
But persecuted the suffering and needy man,
And the brokenhearted, to put them to death.
17 
He also loved cursing, and it came [back] to him;
He did not delight in blessing, so it was far from him.
18 
He clothed himself with cursing as with his garment,
And it seeped into his inner self like water
And like [anointing] oil into his bones.
19 
Let it be to him as a robe with which he covers himself,
And as a sash with which he is constantly bound.
20 
Let this be the reward of my attackers from the Lord,
And of those who speak evil against my life.

21 
But You, O God, the Lord, show kindness to me, for Your name’s sake;
Because Your lovingkindness (faithfulness, compassion) is good, O rescue me;
22 
For I am suffering and needy,
And my heart is wounded within me.
23 
I am vanishing like a shadow when it lengthens and fades;
I am shaken off like the locust.
24 
My knees are unsteady from fasting;
And my flesh is gaunt and without fatness.
25 
I also have become a reproach and an object of taunting to others;
When they see me, they shake their heads [in derision].

26 
Help me, O Lord my God;
Save me according to Your lovingkindness—
27 
And let them know that this is Your hand;
You, Lord, have done it.
28 
Let them curse, but You bless.
When adversaries arise, let them be ashamed,
But let Your servant rejoice.
29 
Let my attackers be clothed with dishonor,
And let them cover themselves with their own shame as with a robe.

30 
I will give great praise and thanks to the Lord with my mouth;
And in the midst of many I will praise Him.
31 
For He will stand at the right hand of the needy,
To save him from those who judge his soul.