Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 107

BUKU LACHISANU

Masalimo 107–150

1Yamikani Yehova chifukwa ndi wabwino;
    pakuti chikondi chake ndi chosatha.
Owomboledwa a Yehova anene zimenezi
    amene Iyeyo anawawombola mʼdzanja la mdani,
iwo amene anawasonkhanitsa kuchokera ku mayiko,
    kuchokera kumadzulo ndi kummawa, kuchokera kumpoto ndi kummwera.

Ena anayendayenda mʼchipululu mopanda kanthu,
    osapeza njira yopitira ku mzinda kumene akanakakhazikikako.
Iwo anamva njala ndi ludzu,
    ndipo miyoyo yawo inafowokeratu.
Pamenepo analirira Yehova mʼmavuto awo
    ndipo Iye anawapulumutsa ku masautso awo.
Iye anawatsogolera mʼnjira yowongoka
    kupita ku mzinda umene anakakhazikikako.
Ayamike Yehova chifukwa cha chikondi chake chosatha
    ndi chifukwa cha machitidwe ake odabwitsa kwa anthu onse,
pakuti Iye wapha ludzu la munthu womva ludzu
    ndipo wakhutitsa wanjala ndi zinthu zabwino.

10 Ena anakhala mu mdima ndi mʼchisoni chachikulu,
    amʼndende ovutika mʼmaunyolo achitsulo,
11 pakuti iwowo anawukira mawu a Mulungu
    ndi kunyoza uphungu wa Wammwambamwamba.
12 Kotero Iye anawapereka kuti agwire ntchito yakalavulagaga;
    anagwa pansi ndipo panalibe woti awathandize.
13 Pamenepo analirira Yehova mʼmasautso awo
    ndipo Iye anawapulumutsa ku masautso awo.
14 Yehova anawatulutsa mu mdima ndi mʼchisoni chachikulu
    ndipo anadula maunyolo awo.
15 Ayamike Yehova chifukwa cha chikondi chake chosatha
    ndi machitidwe ake odabwitsa kwa anthu onse,
16 pakuti Iye amathyola zipata zamkuwa
    ndi kudula pakati mipiringidzo yachitsulo.

17 Ena anakhala zitsiru chifukwa cha njira zawo zowukira,
    ndipo anamva zowawa chifukwa cha mphulupulu zawo.
18 Iwo ananyansidwa ndi chakudya chilichonse
    ndipo anafika pafupi ndi zipata za imfa.
19 Pamenepo analirira Yehova mʼmasautso awo
    ndipo Iye anawapulumutsa ku masautso awowo.
20 Iye anatumiza mawu ake ndi kuwachiritsa;
    anawalanditsa ku manda.
21 Ayamike Yehova chifukwa cha chikondi chake chosatha
    ndi machitidwe ake odabwitsa kwa anthu.
22 Apereke nsembe yachiyamiko
    ndi kufotokoza za ntchito zake ndi nyimbo zachimwemwe.

23 Ena anayenda pa nyanja mʼsitima zapamadzi;
    Iwo anali anthu amalonda pa nyanja yayikulu.
24 Anaona ntchito za Yehova,
    machitidwe ake odabwitsa mʼnyanja yakuya.
25 Pakuti Iye anayankhula ndi kuwutsa mphepo yamkuntho
    imene inabweretsa mafunde ataliatali.
26 Sitima za pamadzizo zinatukulidwa mmwamba ndi kutsikira pansi pakuya;
    pamene amawonongeka, kulimba mtima kwawo kunasungunuka.
27 Anachita chizungulire ndi kudzandira ngati anthu oledzera;
    anali pa mapeto a moyo wawo.
28 Pamenepo analirira Yehova mʼmasautso awo
    ndipo Iyeyo anawapulumutsa ku masautso awo.
29 Yehova analetsa namondwe,
    mafunde a mʼnyanja anatontholetsedwa.
30 Anali osangalala pamene kunakhala bata,
    ndipo Iye anawatsogolera ku dooko limene amalifuna.
31 Ayamike Yehova chifukwa cha chikondi chake chosatha
    ndi machitidwe ake odabwitsa kwa anthu.
32 Akuze Iye mu msonkhano wa anthu
    ndi kumutamanda pabwalo la akuluakulu.

33 Iye anasandutsa mitsinje kukhala chipululu,
    akasupe otuluka madzi kukhala nthaka yowuma,
34 ndiponso nthaka yachonde kukhala nthaka yamchere,
    chifukwa cha kuyipa kwa amene amakhala kumeneko.
35 Anasandutsa chipululu kukhala mayiwe a madzi
    ndi nthaka yowuma kukhala akasupe a madzi oyenda;
36 kumeneko Iye anabweretsa anthu anjala kuti azikhalako,
    ndipo iwo anamanga mzinda woti akhazikikeko.
37 Anafesa mbewu mʼminda ndi kudzala mipesa
    ndipo anakolola zipatso zochuluka;
38 Yehova anawadalitsa, ndipo chiwerengero chawo chinachuluka kwambiri,
    ndipo Iye sanalole kuti ziweto zawo zithe.

39 Kenaka chiwerengero chawo chinachepa ndipo iwo anatsitsidwa
    chifukwa cha mazunzo, mavuto ndi chisoni;
40 Iye amene amakhuthulira mʼnyozo pa olemekezeka
    anawachititsa kuyendayenda mʼmalo owumawo wopanda njira.
41 Koma Iyeyo anakweza anthu osowa kuchoka ku masautso awo
    ngati magulu a nkhosa.
42 Anthu olungama mtima amaona ndi kusangalala,
    koma anthu onse oyipa amatseka pakamwa pawo.

43 Aliyense wanzeru asamalitse zinthu zimenezi
    ndi kuganizira za chikondi chachikulu cha Yehova.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 107

卷五:诗篇107—150

称谢上帝的美善

1你们要称谢耶和华,
因为祂是美善的;
祂的慈爱永远长存。
2-3 耶和华救赎的人,
就是祂从敌人手中救赎出来、
从东西南北招聚的人,
都要称谢祂。
他们在旷野中飘泊,居无定所,
又饥又渴,陷入绝境。
他们在危难中呼求耶和华,
祂就拯救他们脱离困境,
带领他们走直路,
到可居住的城邑。
他们当称谢耶和华的慈爱,
称谢祂为世人所行的奇事。
因为祂满足干渴的人,
以美食喂饱饥饿的人。
10 有些人坐在黑暗里,
在死亡的阴影下,
被铁链捆绑,
痛苦不堪。
11 因为他们违背上帝的话,
藐视至高者的旨意,
12 所以上帝用苦役使他们顺服,
他们跌倒也无人扶助。
13 于是,他们在患难中呼求耶和华,
耶和华就拯救他们脱离困境。
14 祂带领他们脱离黑暗和死亡的阴影,
断开他们的锁链。
15 他们当称谢耶和华的慈爱,
称谢祂为世人所行的奇事。
16 因为祂打碎了铜门,
砍断了铁闩。
17 有些人愚顽,
因自己的悖逆和罪恶而受苦,
18 食欲全消,几近死亡。
19 于是,他们在患难中呼求耶和华,
耶和华便拯救他们脱离困境。
20 祂一发令,就医治了他们,
救他们脱离死亡。
21 他们当称谢耶和华的慈爱,
称谢祂为世人所行的奇事。
22 他们当向祂献上感恩祭,
欢然歌颂祂的作为。
23 有些人乘船在汪洋大海上经商,
24 他们看见了耶和华的作为,
看见了祂在深海所行的奇事。
25 祂一声令下,
狂风大作,巨浪滔天。
26 他们的船只忽而被抛向半空,
忽而落入深渊,
他们吓得面无人色,
27 东倒西歪,如同醉汉,
束手无策。
28 于是,他们在患难中呼求耶和华,
耶和华便拯救他们脱离困境。
29 祂使狂风止息,海浪平静。
30 他们因风平浪静而欢喜,
祂带领他们到所向往的港湾。
31 他们当称谢耶和华的慈爱,
称谢祂为世人所行的奇事。
32 他们当在众人面前尊崇祂,
在众首领面前赞美祂。
33 祂使江河变成荒漠,
水泉变成干地,
34 叫沃土变成荒凉的盐碱地,
因为那里的居民邪恶。
35 祂叫荒漠水塘遍布,
使旱地甘泉涌流。
36 祂使饥饿的人住在那里,
建造可安居的城邑,
37 耕种田地,栽植葡萄园,
收成丰硕。
38 祂赐福给他们,
使他们人丁兴旺,
牲口有增无减。
39 后来他们在压迫、患难和痛苦的煎熬下人口减少,
地位卑下。
40 祂使贵族蒙羞受辱,
漂流在荒芜之地。
41 但祂搭救贫苦的人脱离苦难,
使他们家族兴旺,多如羊群。
42 正直人看见就欢喜,
邪恶人都哑口无言。
43 有智慧的人都当留心这些事,
思想耶和华的慈爱。