Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 107

BUKU LACHISANU

Masalimo 107–150

1Yamikani Yehova chifukwa ndi wabwino;
    pakuti chikondi chake ndi chosatha.
Owomboledwa a Yehova anene zimenezi
    amene Iyeyo anawawombola mʼdzanja la mdani,
iwo amene anawasonkhanitsa kuchokera ku mayiko,
    kuchokera kumadzulo ndi kummawa, kuchokera kumpoto ndi kummwera.

Ena anayendayenda mʼchipululu mopanda kanthu,
    osapeza njira yopitira ku mzinda kumene akanakakhazikikako.
Iwo anamva njala ndi ludzu,
    ndipo miyoyo yawo inafowokeratu.
Pamenepo analirira Yehova mʼmavuto awo
    ndipo Iye anawapulumutsa ku masautso awo.
Iye anawatsogolera mʼnjira yowongoka
    kupita ku mzinda umene anakakhazikikako.
Ayamike Yehova chifukwa cha chikondi chake chosatha
    ndi chifukwa cha machitidwe ake odabwitsa kwa anthu onse,
pakuti Iye wapha ludzu la munthu womva ludzu
    ndipo wakhutitsa wanjala ndi zinthu zabwino.

10 Ena anakhala mu mdima ndi mʼchisoni chachikulu,
    amʼndende ovutika mʼmaunyolo achitsulo,
11 pakuti iwowo anawukira mawu a Mulungu
    ndi kunyoza uphungu wa Wammwambamwamba.
12 Kotero Iye anawapereka kuti agwire ntchito yakalavulagaga;
    anagwa pansi ndipo panalibe woti awathandize.
13 Pamenepo analirira Yehova mʼmasautso awo
    ndipo Iye anawapulumutsa ku masautso awo.
14 Yehova anawatulutsa mu mdima ndi mʼchisoni chachikulu
    ndipo anadula maunyolo awo.
15 Ayamike Yehova chifukwa cha chikondi chake chosatha
    ndi machitidwe ake odabwitsa kwa anthu onse,
16 pakuti Iye amathyola zipata zamkuwa
    ndi kudula pakati mipiringidzo yachitsulo.

17 Ena anakhala zitsiru chifukwa cha njira zawo zowukira,
    ndipo anamva zowawa chifukwa cha mphulupulu zawo.
18 Iwo ananyansidwa ndi chakudya chilichonse
    ndipo anafika pafupi ndi zipata za imfa.
19 Pamenepo analirira Yehova mʼmasautso awo
    ndipo Iye anawapulumutsa ku masautso awowo.
20 Iye anatumiza mawu ake ndi kuwachiritsa;
    anawalanditsa ku manda.
21 Ayamike Yehova chifukwa cha chikondi chake chosatha
    ndi machitidwe ake odabwitsa kwa anthu.
22 Apereke nsembe yachiyamiko
    ndi kufotokoza za ntchito zake ndi nyimbo zachimwemwe.

23 Ena anayenda pa nyanja mʼsitima zapamadzi;
    Iwo anali anthu amalonda pa nyanja yayikulu.
24 Anaona ntchito za Yehova,
    machitidwe ake odabwitsa mʼnyanja yakuya.
25 Pakuti Iye anayankhula ndi kuwutsa mphepo yamkuntho
    imene inabweretsa mafunde ataliatali.
26 Sitima za pamadzizo zinatukulidwa mmwamba ndi kutsikira pansi pakuya;
    pamene amawonongeka, kulimba mtima kwawo kunasungunuka.
27 Anachita chizungulire ndi kudzandira ngati anthu oledzera;
    anali pa mapeto a moyo wawo.
28 Pamenepo analirira Yehova mʼmasautso awo
    ndipo Iyeyo anawapulumutsa ku masautso awo.
29 Yehova analetsa namondwe,
    mafunde a mʼnyanja anatontholetsedwa.
30 Anali osangalala pamene kunakhala bata,
    ndipo Iye anawatsogolera ku dooko limene amalifuna.
31 Ayamike Yehova chifukwa cha chikondi chake chosatha
    ndi machitidwe ake odabwitsa kwa anthu.
32 Akuze Iye mu msonkhano wa anthu
    ndi kumutamanda pabwalo la akuluakulu.

33 Iye anasandutsa mitsinje kukhala chipululu,
    akasupe otuluka madzi kukhala nthaka yowuma,
34 ndiponso nthaka yachonde kukhala nthaka yamchere,
    chifukwa cha kuyipa kwa amene amakhala kumeneko.
35 Anasandutsa chipululu kukhala mayiwe a madzi
    ndi nthaka yowuma kukhala akasupe a madzi oyenda;
36 kumeneko Iye anabweretsa anthu anjala kuti azikhalako,
    ndipo iwo anamanga mzinda woti akhazikikeko.
37 Anafesa mbewu mʼminda ndi kudzala mipesa
    ndipo anakolola zipatso zochuluka;
38 Yehova anawadalitsa, ndipo chiwerengero chawo chinachuluka kwambiri,
    ndipo Iye sanalole kuti ziweto zawo zithe.

39 Kenaka chiwerengero chawo chinachepa ndipo iwo anatsitsidwa
    chifukwa cha mazunzo, mavuto ndi chisoni;
40 Iye amene amakhuthulira mʼnyozo pa olemekezeka
    anawachititsa kuyendayenda mʼmalo owumawo wopanda njira.
41 Koma Iyeyo anakweza anthu osowa kuchoka ku masautso awo
    ngati magulu a nkhosa.
42 Anthu olungama mtima amaona ndi kusangalala,
    koma anthu onse oyipa amatseka pakamwa pawo.

43 Aliyense wanzeru asamalitse zinthu zimenezi
    ndi kuganizira za chikondi chachikulu cha Yehova.

Amplified Bible

Psalm 107

Book Five

The Lord Rescues People from Many Troubles.

1O give thanks to the Lord, for He is good;
For His compassion and lovingkindness endure forever!

Let the redeemed of the Lord say so,
Whom He has redeemed from the hand of the adversary,

And gathered them from the lands,
From the east and from the west,
From the north and from the [a]south.


They wandered in the wilderness in a [solitary] desert region;
And did not find a way to an inhabited city.

Hungry and thirsty,
They fainted.

Then they cried out to the Lord in their trouble,
And He rescued them from their distresses.

He led them by the straight way,
To an inhabited city [where they could establish their homes].

Let them give thanks to the Lord for His lovingkindness,
And for His wonderful acts to the children of men!

For He satisfies the parched throat,
And fills the hungry appetite with what is good.

10 
Some dwelt in darkness and in the deep (deathly) darkness,
Prisoners [bound] in misery and chains,
11 
Because they had rebelled against the precepts of God
And spurned the counsel of the Most High.
12 
Therefore He humbled their heart with hard labor;
They stumbled and there was no one to help.
13 
Then they cried out to the Lord in their trouble,
And He saved them from their distresses.
14 
He brought them out of darkness and the deep (deathly) darkness
And broke their bonds apart.
15 
Let them give thanks to the Lord for His lovingkindness,
And for His wonderful acts to the children of men!
16 
For He has shattered the gates of bronze
And cut the bars of iron apart.

17 
Fools, because of their rebellious way,
And because of their sins, were afflicted.
18 
They detested all kinds of food,
And they drew near to the gates of death.
19 
Then they cried out to the Lord in their trouble,
And He saved them from their distresses.
20 
He sent His word and healed them,
And rescued them from their destruction.
21 
Let them give thanks to the Lord for His lovingkindness,
And for His wonderful acts to the children of men!
22 
And let them offer the sacrifices of thanksgiving,
And speak of His deeds with shouts of joy!

23 
Those who go down to the sea in ships,
Who do business on great waters;
24 
They have seen the works of the Lord,
And His wonders in the deep.
25 
For He spoke and raised up a stormy wind,
Which lifted up the waves of the sea.
26 
They went up toward the heavens [on the crest of the wave], they went down again to the depths [of the watery trough];
Their courage melted away in their misery.
27 
They staggered and trembled like a drunken man,
And were at their wits’ end [all their wisdom was useless].
28 
Then they cried out to the Lord in their trouble,
And He brought them out of their distresses.
29 
He hushed the storm to a gentle whisper,
So that the waves of the sea were still.
30 
Then they were glad because of the calm,
And He guided them to their desired haven (harbor).
31 
Let them give thanks to the Lord for His lovingkindness,
And for His wonderful acts to the children of men!
32 
Let them exalt Him also in the congregation of the people,
And praise Him at the seat of the elders.

33 
He turns rivers into a wilderness,
And springs of water into a thirsty ground;
34 
A productive land into a [barren] salt waste,
Because of the wickedness of those who dwell in it.
35 
He turns a wilderness into a pool of water
And a dry land into springs of water;
36 
And there He has the hungry dwell,
So that they may establish an inhabited city,
37 
And sow fields and plant vineyards,
And produce an abundant harvest.
38 
Also He blesses them so that they multiply greatly,
And He does not let [the number of] their cattle decrease.

39 
When they are diminished and bowed down (humbled)
Through oppression, misery, and sorrow,
40 
He pours contempt on princes
And makes them wander in a pathless wasteland.
41 
Yet He sets the needy securely on high, away from affliction,
And makes their families like a flock.
42 
The upright see it and rejoice;
But all unrighteousness shuts its mouth.
43 
Who is wise? Let him observe and heed these things;
And [thoughtfully] consider the lovingkindness of the Lord.

Notas al pie

  1. Psalm 107:3 Lit sea.