Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 106

1Tamandani Yehova.

Yamikani Yehova chifukwa ndi wabwino;
    pakuti chikondi chake ndi chosatha.
Ndani angathe kufotokoza za ntchito zamphamvu za Yehova
    kapena kumutamanda mokwanira?
Odala ndi amene amasunga chilungamo,
    amene amachita zolungama nthawi zonse.
Mundikumbukire Yehova, pamene mukuonetsa kukoma mtima kwanu kwa anthu anu,
    bwerani mudzandithandize pamene mukuwapulumutsa iwo,
kuti ndidzasangalale ndi chuma cha anthu anu osankhika,
    kuti ndidzakhale nacho chimwemwe cha anthu anu
    ndi kukhala pamodzi ndi cholowa chanu pa kukutamandani.

Ife tachimwa monga momwe anachitira makolo athu;
    tachita zolakwa ndipo tachita moyipa.
Pamene makolo athu anali mu Igupto,
    sanalingalire za zozizwitsa zanu;
iwo sanakumbukire kukoma mtima kwanu kochuluka,
    ndipo anawukira Inu pa Nyanja Yofiira.
Komabe Iye anawapulumutsa chifukwa cha dzina lake,
    kuti aonetse mphamvu zake zazikulu.
Anadzudzula Nyanja Yofiira, ndipo inawuma;
    anawatsogolera mʼnyanja yakuya ngati akuyenda mʼchipululu.
10 Anawapulumutsa mʼdzanja la amaliwongo;
    anawawombola mʼdzanja la mdani.
11 Madzi anamiza adani awo,
    palibe mmodzi wa iwo anapulumuka.
12 Kenaka iwo anakhulupirira malonjezo ake
    ndi kuyimba nyimbo zamatamando.

13 Koma posachedwa anayiwala zimene Iye anachita,
    ndipo sanayembekezere uphungu wake.
14 Mʼchipululu, anadzipereka ku zilakolako zawo;
    mʼdziko lopanda kanthu anayesa Mulungu.
15 Choncho Iye anawapatsa chimene anapempha,
    koma anatumiza nthenda yowondetsa.

16 Mʼmisasa, anachitira nsanje Mose ndi Aaroni,
    amene Yehova anadzipatulira.
17 Nthaka inatsekuka ndipo inameza Datani;
    inakwirira gulu la Abiramu.
18 Moto unayaka pakati pa otsatira awo;
    lawi lamoto linapsereza anthu oyipa.

19 Iwo anapanga mwana wangʼombe pa Horebu
    ndi kulambira fano loyengedwa kuchokera ku chitsulo.
20 Anasinthanitsa ulemerero wawo
    ndi fano la ngʼombe yayimuna imene imadya udzu.
21 Anayiwala Mulungu amene anawapulumutsa,
    amene anachita zinthu zazikulu mu Igupto,
22 zozizwitsa mʼdziko la Hamu
    ndi machitidwe ake woopsa pa Nyanja Yofiira.
23 Choncho Iye anawawuza kuti adzawawononga,
    pakanapanda Mose, mtumiki wake wosankhidwa,
kuyima pamaso pake,
    ndi kuletsa mkwiyo wake kuti usawawononge.

24 Motero iwo ananyoza dziko lokoma;
    sanakhulupirire malonjezo ake.
25 Anangʼungʼudza mʼmatenti mwawo
    ndipo sanamvere Yehova.
26 Kotero Iye analumbira atakweza dzanja lake,
    kuti adzachititsa kuti iwowo afere mʼchipululu,
27 kuchititsa kuti zidzukulu zawo zifere pakati pa anthu a mitundu ina
    ndi kuwabalalitsa mʼdziko lonse.

28 Iwo anayamba kupembedza Baala-Peori
    ndi kudya nsembe zoperekedwa kwa milungu yopanda moyo;
29 anaputa mkwiyo wa Yehova pa machitidwe awo oyipa,
    ndipo mliri unabuka pakati pawo.
30 Koma Finehasi anayimirira ndi kulowererapo,
    ndipo mliri unaleka.
31 Chimenechi ndicho chinayesedwa chilungamo chake,
    kwa mibado yosatha imene ikubwera.

32 Pa madzi a ku Meriba iwo anakwiyitsa Yehova
    ndipo mavuto anabwera kwa Mose chifukwa cha anthuwo,
33 pakuti iwowo anawukira mzimu wa Mulungu,
    ndipo pa milomo ya Mose panatuluka mawu osayenera.

34 Aisraeliwo sanawononge mitundu ya anthu
    monga momwe Yehova anawalamulira.
35 Koma anasakanizana ndi anthu a mitundu inayo
    ndi kuphunzira miyambo yawo.
36 Ndipo anapembedza mafano awo,
    amene anakhala msampha kwa iwowo.
37 Anapereka nsembe ana awo aamuna
    ndi ana awo aakazi kwa ziwanda.
38 Anakhetsa magazi a anthu osalakwa,
    magazi a ana awo aamuna ndi a ana awo aakazi,
amene anawapereka nsembe kwa mafano a ku Kanaani,
    ndipo dziko linayipitsidwa ndi magazi awo.
39 Iwo anadzidetsa okha ndi zimene anachita;
    ndi machitidwe awo amakhala ngati munthu wachigololo.

40 Tsono Yehova anakwiya ndi anthu ake
    ndipo ananyansidwa ndi cholowa chake.
41 Iye anawapereka kwa anthu a mitundu ina,
    ndipo adani awo anawalamulira.
42 Adani awo anawazunza
    ndi kuwakhazika pansi pa mphamvu yawo.
43 Iye ankawapulumutsa nthawi zambiri,
    koma iwo ankatsimikiza za kuwukira
    ndipo anawonongeka mʼmachimo awo.

44 Koma Iye anaona kuzunzika kwawo
    pamene anamva kulira kwawo;
45 Chifukwa cha iwo Iye anakumbukira pangano lake
    ndipo anawalezera mtima chifukwa cha kukula kwa chikondi chake.
46 Iye anachititsa kuti amene anawagwira iwo ukapolo
    awamvere chisoni.

47 Tipulumutseni Inu Yehova Mulungu wathu,
    ndipo mutisonkhanitse kuchoka kwa anthu a mitundu ina
kuti tithe kuyamika dzina lanu loyera
    ndi kunyadira mʼmatamando anu.

48 Atamandike Yehova, Mulungu wa Israeli,
    Kuyambira muyaya mpaka muyaya.
Anthu onse anene kuti, “Ameni!”

Tamandani Yehova.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 106

上帝恩待祂的子民

1你们要赞美耶和华!
要称谢耶和华,
因为祂是美善的,
祂的慈爱永远长存!
谁能述说耶和华的大能作为?
谁能道尽祂当受赞美之处?
那些行事公正,
持守公义的人有福了。
耶和华啊!
你恩待你子民的时候,
求你别忘了我;
你拯救他们的时候,
求你帮助我,
使我看到你所拣选的人繁荣昌盛,
与他们同乐,
与你的子民一同夸耀。
我们跟祖先一样也犯了罪,
行事邪恶。
我们祖先在埃及漠视你行的神迹,
忘记你向他们屡施慈爱,
在红海边反叛你。

但祂为了自己的名拯救了他们,
以彰显祂的大能。
祂斥责红海,海就干了,
祂带领他们走过深渊,
如履干地。
10 祂救他们逃脱敌人的追赶,
从仇敌的手中救赎了他们。
11 海水淹没了敌军,
没有一人生还。
12 那时他们才相信祂的话,
歌唱赞美祂。
13 然而,他们很快忘了祂的作为,
不愿等候祂的引导。
14 他们在旷野大起贪念,
试探上帝。
15 祂满足了他们的要求,
但在他们当中降下了瘟疫。
16 他们还在营中嫉妒摩西和耶和华拣选为祭司的亚伦。
17 于是大地裂开,
吞没了大坍、亚比兰和他们的家人。
18 火在他们的党羽中烧起,
消灭了这些恶人。
19 他们在何烈山铸造牛犊,祭拜偶像,
20 他们把荣耀的上帝变成了吃草之牛的铸像。
21 他们忘记了拯救他们的上帝,
祂曾在埃及行奇事,
22 在含地行神迹,
在红海边行可畏的事。
23 因此祂说要消灭他们。
若不是祂所拣选的摩西为他们求情,
祂早已在烈怒中毁灭了他们。
24 他们藐视那佳美之地,
不相信祂的应许。
25 他们在帐篷里发怨言,
不听从祂的命令。
26 因此,祂举手起誓要使他们倒毙在旷野,
27 使他们的后代分散到各族各方去。
28 他们在毗珥祭拜巴力,
吃献给假神的祭物。
29 他们的所作所为触怒耶和华,
以致瘟疫降在他们中间,
30 直到非尼哈起来惩罚罪人,
瘟疫才停止。
31 这就是他的义行,世代永存。
32 他们在米利巴泉边惹耶和华发怒,
连累了摩西。
33 因为他们惹摩西发怒,
以致他说了鲁莽的话。
34 他们没有照耶和华的命令消灭外族人,
35 反倒与他们混居,
仿效他们的习俗,
36 拜他们的神像,陷入网罗。
37 他们把自己的儿女当祭物献给鬼魔,
38 他们把自己的儿女献给迦南的神像作祭物,
流他们儿女无辜的血,
玷污了那地方。
39 他们的行为玷污了自己,
使自己沦为淫妇。
40 耶和华因此向祂的子民发怒,
厌恶他们,
41 使他们落在列邦的手中,
受敌人的辖制。
42 他们的敌人压迫他们,
奴役他们。
43 祂多次拯救他们,
他们却执意背叛,
陷入罪中不能自拔。
44 但祂听见他们在苦难中呼求时,
仍然眷顾他们。
45 祂没有忘记与他们立的约,
因祂伟大无比的爱而怜悯他们。
46 祂使掳掠他们的人怜悯他们。
47 我们的上帝耶和华啊,
求你拯救我们,
从各国招聚我们,
使我们可以称谢你的圣名,
欢然赞美你。
48 以色列的上帝耶和华永永远远当受称颂。
愿万民都说:“阿们!”
你们要赞美耶和华!