Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 105

1Yamikani Yehova, itanani dzina lake;
    lalikirani pakati pa anthu a mitundu ina zimene Iye wachita.
Imbirani Iye, imbani matamando kwa Iyeyo;
    fotokozani za machitidwe ake onse odabwitsa.
Munyadire dzina lake loyera;
    mitima ya iwo amene amafunafuna Yehova ikondwere.
Dalirani Yehova ndi mphamvu zake;
    funafunani nkhope yake nthawi yonse.

Kumbukirani zodabwitsa zimene Iye anazichita,
    zozizwitsa zake ndi maweruzo amene anapereka,
inu zidzukulu za Abrahamu mtumiki wake,
    inu ana a Yakobo, osankhika ake.
Iye ndiye Yehova Mulungu wathu;
    maweruzo ake ali pa dziko lonse lapansi.

Iyeyo amakumbukira pangano lake kwamuyaya,
    mawu amene analamula kwa mibado yonse,
pangano limene Iye anapanga ndi Abrahamu,
    lumbiro limene analumbira kwa Isake.
10 Iye analitsimikiza kwa Yakobo monga zophunzitsa,
    kwa Israeli monga pangano lamuyaya:
11 “Ndidzapereka kwa iwe dziko la Kanaani
    ngati gawo la cholowa chako.”

12 Pamene iwo anali ngati anthu ochepa mʼchiwerengero,
    ochepa ndithu, ndiponso alendo mʼdzikolo,
13 ankayendayenda kuchoka ku mtundu wina wa anthu ndi kupita ku mtundu wina,
    kuchoka mu ufumu wina kupita ku wina.
14 Iye sanalole wina aliyense kuwapondereza;
    anadzudzula mafumu chifukwa cha iwo:
15 “Musakhudze odzozedwa anga;
    musachitire choyipa aneneri anga.”

16 Iye anabweretsa njala pa dziko
    ndipo anawononga chakudya chonse;
17 Iyeyo anatumiza munthu patsogolo pawo,
    Yosefe anagulitsidwa ngati kapolo.
18 Iwo anavulaza mapazi ake ndi matangadza,
    khosi lake analiyika mʼzitsulo,
19 mpaka zimene Iye ananeneratu zitakwaniritsidwa,
    mpaka mawu a Yehova ataonetsa kuti Iye ananena zoona.
20 Mfumu inatuma munthu kukamumasula,
    wolamulira wa mitundu ya anthu anamasula iyeyo.
21 Anamuyika kukhala wolamulira nyumba yake,
    wolamulira zonse zimene iye anali nazo,
22 kulangiza ana a mfumu monga ankafunira
    ndi kuphunzitsa nzeru akuluakulu.

23 Tsono Israeli analowa mu Igupto;
    Yakobo anakhala monga mlendo mʼdziko la Hamu.
24 Yehova anachulukitsa anthu ake;
    ndipo anachititsa kuti akhale ochuluka kwambiri kuposa adani awo;
25 amene mitima yawo anayitembenuza kuti idane ndi anthu ake,
    kukonzera chiwembu atumiki ake.
26 Yehova anatuma Mose mtumiki wake,
    ndi Aaroni amene Iye anamusankha.
27 Iwo anachita zizindikiro zozizwitsa pakati pawo,
    zodabwitsa zake mʼdziko la Hamu.
28 Yehova anatumiza mdima nasandutsa dziko kuti likhale la mdima.
    Koma anthuwo anakaniratu mawu a Yehova.
29 Yehova anasandutsa madzi awo kukhala magazi,
    kuchititsa kuti nsomba zawo zife.
30 Dziko lawo linadzaza ndi achule
    amene analowa mʼzipinda zogona za olamulira awo.
31 Iye anayankhula, ndipo kunabwera ntchentche zochuluka
    ndi nsabwe mʼdziko lawo lonse.
32 Iyeyo anatembenuza mvula yawo kukhala matalala,
    ndi zingʼaningʼani mʼdziko lawo lonse;
33 Anagwetsa mitengo yawo ya mpesa ndi mitengo yawo ya mkuyu,
    nawononganso mitengo ina ya mʼdziko lawolo.
34 Iye anayankhula, ndipo dzombe linabwera,
    ziwala zosawerengeka;
35 zinadya chilichonse chobiriwira cha mʼdziko lawo,
    zinadya zonse zotuluka mʼnthaka yawo.
36 Kenaka anakantha ana onse oyamba kubadwa a mʼdziko lawo,
    zipatso zoyamba za umunthu wawo wonse.

37 Yehova anatulutsa Israeli, atatenga siliva ndi golide wambiri,
    ndipo pakati pa mafuko awo palibe mmodzi amene anafowoka.
38 Dziko la Igupto linakondwa pamene iwo anachoka,
    pakuti kuopsa kwa Israeli kunawagwera iwo.
39 Iye anatambasula mitambo ngati chofunda chawo,
    ndi moto owawunikira usiku.
40 Iwo anapempha, ndipo Iye anawabweretsera zinziri
    ndipo anawakhutitsa ndi chakudya chochokera kumwamba.
41 Iye anatsekula thanthwe, ndipo madzi anatuluka;
    ngati mtsinje anayenda mʼchipululu.

42 Pakuti anakumbukira lonjezo lake loyera limene
    linaperekedwa kwa Abrahamu mtumiki wake.
43 Iye anatulutsa anthu ake akukondwera,
    osankhika ake akufuwula mwachimwemwe;
44 Iye anawapatsa mayiko a anthu a mitundu ina
    ndipo anakhala olowamʼmalo a zimene ena anazivutikira,
45 kuti iwo asunge malangizo ake
    ndi kutsatira malamulo ake.

Tamandani Yehova.

New Russian Translation

Psalms 105

Псалом 105

1Аллилуйя!

Славьте Господа,

потому что Он благ и милость Его навеки!

2Кто выразит могущество Господа

и возвестит всю Его славу?

3Блаженны те, кто хранит правосудие

и вершит праведные дела во все времена!

4Вспомни меня, Господи, во время благоволения к Своему народу,

помоги и мне, когда будешь спасать их,

5чтобы я увидел благополучие Твоих избранных,

возвеселился вместе с Твоим народом

и хвалился – с Твоим наследием.

6Мы согрешили, как и наши предки,

совершили беззаконие, поступили нечестиво.

7Отцы наши не поняли Твоих чудес в Египте,

забыли обилие Твоей милости

и возмутились у моря, у Красного моря.

8Он все же спас их ради Своего имени,

чтобы показать Свое могущество.

9Он приказал Красному морю, и оно высохло,

и провел Он их через его глубины, как по пустыне.

10Спас их от рук ненавидящего их,

избавил их от руки врага[a].

11Воды покрыли противников их,

не осталось ни одного.

12Тогда поверили они Его словам

и воспели Ему хвалу.

13Но вскоре забыли Его дела,

не ждали Его совета.

14Возгорелись страстным желанием в пустыне

и испытывали Бога в необитаемой местности.

15Он дал им желаемое,

но наслал на них истощение.

16Они позавидовали Моисею в лагере

и Аарону, святому Господню.

17Земля разверзлась и поглотила Датана

и все скопище Авирама[b].

18Возгорелся огонь посреди них,

и пламя сожгло нечестивых.

19Они сделали изваяние тельца в Хориве

и поклонились истукану[c],

20променяли свою Славу

на изображение быка, питающегося травой.

21Забыли Бога, своего Спасителя,

сотворившего великие дела в Египте,

22чудеса в земле Хама

и устрашающие дела у Красного моря.

23Поэтому Он сказал, что погубил бы их,

если бы Моисей, избранный Его,

не встал перед Ним в расселине,

чтобы отвратить Его ярость,

чтобы Он не погубил их[d].

24И пренебрегли они землей желанной[e],

не поверили Его обещанию,

25роптали в своих шатрах

и не слушались голоса Господа.

26Поэтому Он поклялся с поднятой рукой,

что поразит их в пустыне,

27а также их потомков среди народов,

и рассеет их по землям.

28Они присоединились к Баал-Пеору[f]

и ели жертвы, принесенные бездушным.

29Раздражали Его своими делами,

и разразился среди них мор.

30Но поднялся Пинехас, произвел суд,

и мор прекратился[g],

31Это вменилось в праведность ему

из поколения в поколение, навсегда.

32Еще они прогневали Его у вод Меривы[h],

и Моисей был наказан из-за них,

33потому что они возмутили его дух,

и он погрешил своими устами[i].

34Не уничтожили они народы,

о которых сказал им Господь,

35а смешались с язычниками

и научились их делам;

36служили их идолам,

которые стали для них сетью[j].

37Приносили демонам в жертву

своих сыновей и дочерей;

38проливали невинную кровь,

кровь своих сыновей и дочерей,

которых жертвовали ханаанским идолам,

и земля осквернилась кровью.

39Они оскверняли себя своими делами,

прелюбодействовали своими поступками[k].

40Поэтому возгорелся гнев Господень на Его народ,

и возгнушался Он Своим наследием.

41Он отдал их в руки чужеземцев,

и ненавидящие Израиль властвовали над ними.

42Враги притесняли их,

и они смирились под их рукой.

43Много раз Он избавлял их,

но они гневили Его своим упрямством

и были унижены в своем беззаконии.

44Все же Он обращал внимание на их скорбь,

когда слышал их вопль,

45вспоминал о Своем завете с ними

и смягчался по Своей великой милости.

46Он вызывал к ним сострадание

со стороны всех, кто пленял их.

47Спаси нас, Господи, наш Боже,

и собери нас из среды народов,

чтобы мы воздали благодарность Твоему святому имени

и хвалились Твоей славой.

48Прославлен будь, Господь, Бог Израиля,

от века и до века!

И весь народ сказал: «Аминь!»[l]

Аллилуйя!

Notas al pie

 1. 105:10 См. Исх. 14:30.
 2. 105:17 См. Чис. 16 глава.
 3. 105:19 См. Исх. 32 глава.
 4. 105:23 См. Исх. 32:11-14.
 5. 105:24 То есть землей Ханаана, которую Бог сделал наследием Израиля. См. Чис. 13 и 14 главы.
 6. 105:28 Баал-Пеор – божество средиземноморских народов.
 7. 105:30 См. Чис. 25.
 8. 105:32 На языке оригинала это слово означает «ссора». См. Исх. 17:1-7 и Чис. 20:2-13
 9. 105:33 См. Чис. 20:2-13.
 10. 105:36 См. Суд. 1:19–2:23.
 11. 105:34-39 См. Втор. 7:1-6; 18:9-13; Суд. 1:19–2:5.
 12. 105:48 Аминь – еврейское слово, которое переводится как «да, верно, воистину так» или «да будет так».