Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 104

1Tamanda Yehova, iwe moyo wanga.

Inu Yehova Mulungu wanga, ndinu wamkulu kwambiri;
    mwavala ulemerero ndi ufumu.
Iye wadzifunditsa kuwala ngati chovala;
    watambasula miyamba ngati tenti
    ndipo wayika pa madzi mitanda ya chipinda chake.
Iye amasandutsa mitambo kukhala galeta lake,
    ndi kuwuluka pa mapiko a mphepo.
Amapanga mphepo kukhala amithenga ake,
    malawi amoto kukhala atumiki ake.

Anakhazikitsa dziko lapansi pa maziko ake;
    silingasunthike.
Munaliphimba ndi nyanja yozama ngati chovala;
    madzi anayimirira pamwamba pa mapiri.
Koma pakudzudzula kwanu madzi anathawa,
    pa mkokomo wa bingu lanu iwo anamwazika;
Inu munamiza mapiri,
    iwo anatsikira ku zigwa
    kumalo kumene munawakonzera.
Inu munayika malire ndipo sangathe kudutsa,
    iwo sadzamizanso dziko lapansi.

10 Iye achititsa akasupe kutulutsa madzi kupita ku zigwa;
    madziwo amayenda pakati pa mapiri.
11 Iwo amapereka madzi kwa zirombo zonse zakuthengo;
    abulu akuthengo amapha ludzu lawo.
12 Mbalame zamlengalenga zimayika zisa mʼmbali mwa madzi;
    zimayimba pakati pa thambo.
13 Iye amathirira mapiri kuchokera ku zipinda zake zapamwamba;
    dziko lapansi limakhutitsidwa ndi chipatso cha ntchito yake.
14 Amameretsa udzu kuti ngʼombe zidye,
    ndi zomera, kuti munthu azilima
    kubweretsa chakudya kuchokera mʼdziko lapansi:
15 vinyo amene amasangalatsa mtima wa munthu,
    mafuta amene amachititsa nkhope yake kuwala,
    ndi buledi amene amapereka mphamvu.
16 Mitengo ya Yehova ndi yothiriridwa bwino,
    mikungudza ya ku Lebanoni imene Iye anadzala.
17 Mbalame zimamanga zisa zawo;
    kakowa ali ndi malo ake mʼmikungudzamo.
18 Mapiri ataliatali ndi a mbalale;
    mʼmingʼalu ya miyala ndi mobisalamo mbira.

19 Mwezi umasiyanitsa nyengo
    ndipo dzuwa limadziwa nthawi yake yolowera.
20 Inu mumabweretsa mdima nukhala usiku,
    ndipo zirombo zonse za ku nkhalango zimatuluka.
21 Mikango imabangula kufuna nyama,
    ndi kufunafuna chakudya chawo kuchokera kwa Mulungu.
22 Dzuwa limatuluka ndipo iyo imapita kukabisala;
    imabwerera kukagona pansi mʼmapanga awo.
23 Pamenepo munthu amapita ku ntchito yake,
    kukagwira ntchito yake mpaka madzulo.

24 Ntchito zanu ndi zochulukadi Inu Yehova!
    Munazipanga zonse mwanzeru,
    dziko lapansi ladzaza ndi zolengedwa zanu.
25 Kuli nyanja yayikulu ndi yotambalala,
    yodzaza ndi zolengedwa zosawerengeka,
    zamoyo zanu zazikulu ndi zazingʼono zomwe.
26 Kumeneko sitima zapamadzi zimayenda uku ndi uku,
    ndiponso Leviyatani amene munamulenga kuti asewere kumeneko.

27 Zonsezi zimayangʼana kwa Inu
    kuti muzipatse chakudya chawo pa nthawi yake yoyenera.
28 Mukazipatsa,
    zimachisonkhanitsa pamodzi;
mukatsekula dzanja lanu,
    izo zimakhutitsidwa ndi zinthu zabwino.
29 Mukabisa nkhope yanu,
    izo zimachita mantha aakulu;
mukachotsa mpweya wawo,
    zimafa ndi kubwerera ku fumbi.
30 Mukatumiza mzimu wanu,
    izo zimalengedwa
    ndipo mumakozanso maonekedwe a dziko lapansi.

31 Ulemerero wa Yehova ukhalebe mpaka muyaya;
    Yehova akondwere ndi ntchito ya manja ake;
32 Iye amene amayangʼana dziko lapansi ndipo limanjenjemera,
    amene amakhudza mapiri ndipo amatuluka utsi.

33 Ine ndidzayimbira Yehova moyo wanga wonse;
    ndidzayimbira matamando Mulungu wanga nthawi yonse imene ndili ndi moyo.
34 Zolingalira zanga zikhale zomukomera Iye,
    pamene ndikusangalala mwa Yehova.
35 Koma anthu ochimwa awonongeke pa dziko lapansi
    ndipo anthu oyipa asapezekenso.

Tamanda Yehova, Iwe moyo wanga.

Tamandani Yehova.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 104

稱頌創造主——上帝

1我的心啊,要稱頌耶和華。
我的上帝耶和華啊,
你是多麼偉大!
你以尊貴和威嚴為衣,
你身披光華如披外袍,
你鋪展穹蒼如鋪幔子。
你在水中設立自己樓閣的棟樑。
你以雲彩為車駕,乘風飛馳。
風是你的使者,
火焰是你的僕役。
你奠立大地的根基,
使它永不動搖。
你以深水為衣覆蓋大地,
淹沒群山。
你一聲怒叱,眾水便奔逃;
你一聲雷鳴,眾水就奔流,
漫過山巒,流進山谷,
歸到你指定的地方。
你為眾水劃定不可逾越的界線,
以免大地再遭淹沒。

10 耶和華使泉水湧流在谷地,
奔騰在山間,
11 讓野地的動物有水喝,
野驢可以解渴。
12 飛鳥也在溪旁棲息,
在樹梢上歌唱。
13 祂從天上的樓閣降雨在山間,
大地因祂的作為而豐美富饒。
14 祂使綠草如茵,滋養牲畜,
讓人種植作物,
享受大地的出產,
15 有沁人心懷的醇酒、
滋潤容顏的膏油、
增強活力的五穀。
16 耶和華種植了黎巴嫩的香柏樹,
使它們得到充沛的水源,
17 鳥兒在樹上築巢,
鸛鳥在松樹上棲息。
18 高山是野山羊的住處,
峭壁是石獾的藏身之所。
19 你命月亮定節令,
使太陽自知西沉。
20 你造黑暗,定為夜晚,
作林中百獸出沒的時間。
21 壯獅吼叫著覓食,
尋找上帝所賜的食物。
22 太陽升起,
百獸便退回自己的洞窟中休息,
23 人們外出工作,直到黃昏。

24 耶和華啊,你的創造多麼繁多!
你用智慧造了這一切,
大地充滿了你創造的萬物。
25 汪洋浩瀚,
充滿了無數的大小水族,
26 船隻往來於海上,
你造的鯨魚也在水中嬉戲。
27 牠們都倚靠你按時供應食物。
28 牠們從你那裡得到供應,
你伸手賜下美食,
使牠們飽足。
29 你若對牠們棄而不顧,
牠們會驚慌失措。
你一收回牠們的氣息,
牠們便死亡,歸於塵土。
30 你一吹氣便創造了牠們,
你使大地更新。

31 願耶和華的榮耀存到永遠!
願耶和華因自己的創造而歡欣!
32 祂一看大地,大地就震動;
祂一摸群山,群山就冒煙。
33 我要一生一世向耶和華歌唱,
我一息尚存就要讚美上帝。
34 願祂喜悅我的默想,
祂是我喜樂的泉源。
35 願罪人從地上消逝,
願惡人蕩然無存。

我的心啊,要稱頌耶和華!
你們要讚美耶和華!