Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 103

Salimo la Davide.

1Tamanda Yehova, iwe moyo wanga;
    ndi zonse zamʼkati mwanga zitamande dzina lake loyera.
Tamanda Yehova, iwe moyo wanga,
    ndipo usayiwale zabwino zake zonse.
Amene amakhululuka machimo ako onse
    ndi kuchiritsa nthenda zako zonse,
amene awombola moyo wako ku dzenje
    ndi kukuveka chikondi ndi chifundo chake ngati chipewa chaufumu,
amene akwaniritsa zokhumba zako ndi zinthu zabwino,
    kotero kuti umakhala wamphamvu zatsopano ngati mphungu.

Yehova amachita chilungamo
    ndipo amaweruza molungama onse opsinjika.

Iye anadziwitsa Mose njira zake,
    ntchito zake kwa Aisraeli.
Yehova ndi wachifundo ndi wokoma mtima,
    wosakwiya msanga ndi wachikondi chochuluka.
Iye sadzatsutsa nthawi zonse,
    kapena kusunga mkwiyo wake kwamuyaya;
10 satichitira molingana ndi machimo athu,
    kapena kutibwezera molingana ndi mphulupulu zathu.
11 Pakuti monga kumwamba kuli kutali ndi dziko lapansi,
    koteronso chikondi chake nʼchachikulu kwa iwo amene amamuopa;
12 monga kummawa kutalikirana ndi kumadzulo,
    koteronso Iye watichotsera mphulupulu zathu kuti zikhale kutali nafe.
13 Monga bambo amachitira chifundo ana ake,
    choncho Yehova ali ndi chifundo ndi iwo amene amamuopa;
14 pakuti Iye amadziwa momwe tinawumbidwira,
    amakumbukira kuti ndife fumbi.
15 Kunena za munthu, masiku ake ali ngati udzu,
    amaphuka ngati duwa la mʼmunda;
16 koma mphepo imawombapo ndipo silionekanso
    ndipo malo ake sakumbukirikanso.
17 Koma kuchokera muyaya mpaka muyaya
    chikondi cha Yehova chili ndi iwo amene amamuopa,
    ndi chilungamo chake chili ndi ana a ana awo;
18 iwo amene amasunga pangano lake
    ndi kukumbukira kumvera malangizo ake.

19 Yehova wakhazikitsa mpando wake waufumu mmwamba
    ndipo ufumu wake umalamulira onse.

20 Tamandani Yehova, inu angelo ake,
    amphamvu inu amene mumachita zimene amalamula,
    amene mumamvera mawu ake.
21 Tamandani Yehova, zolengedwa zonse zakumwamba,
    inu atumiki ake amene mumachita chifuniro chake.
22 Tamandani Yehova, ntchito yake yonse
    kulikonse mu ulamuliro wake.

Tamanda Yehova, iwe moyo wanga.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 103

Psalmul 103

Al lui David

Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul,
    şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!
Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul
    şi nu uita nici una din binefacerile Lui!
El îţi iartă toate nelegiuirile,
    îţi vindecă toate bolile,
îţi răscumpără viaţa din groapă,
    te învăluie cu îndurare şi milă,
îţi satură de bunătăţi dorinţele
    şi astfel te face să întinereşti ca vulturul.

Domnul le face dreptate
    şi judecată tuturor celor asupriţi.
El Şi-a descoperit căile Sale lui Moise
    şi lucrările Sale – fiilor lui Israel.
Domnul este îndurător şi milostiv,
    încet la mânie şi bogat în îndurare.
El nu se ceartă veşnic
    şi nu ţine mânie pe vecie.
10 El nu ne face după păcatele noastre
    şi nu ne răsplăteşte după nelegiuirile noastre,
11 ci cât de înalte sunt cerurile faţă de pământ,
    tot atât de mare este şi îndurarea Lui pentru cei ce se tem de El;
12 cât de departe este răsăritul de apus,
    tot atât de mult îndepărtează El fărădelegile noastre de la noi.
13 Cum se îndură un tată de copiii lui,
    aşa se îndură Domnul de cei ce se tem de El,
14 căci El ştie din ce suntem făcuţi;
    Îşi aminteşte că suntem ţărână.
15 Cât despre om, zilele lui sunt ca iarba.
    Înfloreşte ca floarea de pe câmp,
16 iar când trece un vânt peste ea, nu mai este
    şi nu i se mai cunoaşte locul unde a fost.
17 Însă îndurarea Domnului este din veşnicie în veşnicie pentru cei ce se tem de El,
    iar dreptatea Lui, pentru copiii copiilor lor,
18 pentru cei ce păzesc legământul Lui
    şi pentru cei ce îşi amintesc poruncile Lui, ca să le împlinească.

19 Domnul Şi-a statornicit tronul în ceruri,
    iar domnia Lui îi cuprinde pe toţi.

20 Binecuvântaţi-L pe Domnul, îngeri ai Lui tari în putere,
    care-I împliniţi porunca,
        care ascultaţi glasul cuvântului Lui!
21 Binecuvântaţi-L pe Domnul, toate oştile Lui,
    slujitorii Lui, care-I împliniţi voia!
22 Binecuvântaţi-L pe Domnul, toate lucrările Lui,
    din toate locurile stăpânirii Lui!

Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul!