Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 102

Pemphero la munthu wosautsidwa, pamene walefuka, nakhuthulira pamaso pa Yehova kulira kwakeko.

1Yehova imvani pemphero langa;
    kulira kwanga kopempha thandizo kufike kwa Inu.
Musandibisire nkhope yanu
    pamene ndili pa msautso.
Munditcherere khutu;
    pamene ndiyitana ndiyankheni msanga.

Pakuti masiku anga akupita ngati utsi;
    mafupa anga akunyeka ngati nkhuni zoyaka.
Mtima wanga wakanthidwa ndipo ukufota ngati udzu;
    ndipo ndimayiwala kudya chakudya changa.
Chifukwa cha kubuwula kwanga kofuwula
    ndatsala chikopa ndi mafupa okhaokha.
Ndili ngati kadzidzi wa ku chipululu,
    monga kadzidzi pakati pa mabwinja.
Ndimagona osapeza tulo; ndakhala
    ngati mbalame yokhala yokha pa denga.
Tsiku lonse adani anga amandichita chipongwe;
    iwo amene amandinyoza, amagwiritsa ntchito dzina langa ngati temberero.
Pakuti ndimadya phulusa ngati chakudya changa
    ndi kusakaniza chakumwa changa ndi misozi
10 chifukwa cha ukali wanu waukulu,
    popeza Inu mwandinyamula ndi kunditayira kumbali.
11 Masiku anga ali ngati mthunzi wa kumadzulo;
    Ine ndikufota ngati udzu.

12 Koma Inu Yehova, muli pa mpando wanu waufumu kwamuyaya;
    kudziwika kwanu ndi kokhazikika ku mibado yonse.
13 Inu mudzadzuka ndi kuchitira chifundo Ziyoni
    pakuti ndi nthawi yoti muonetse kukoma mtima kwanu pa iyeyo;
    nthawi yoyikika yafika.
14 Pakuti miyala yake ndi yokondedwa kwa atumiki anu;
    fumbi lake lokha limawachititsa kuti amve chisoni.
15 Mitundu ya anthu idzaopa dzina la Yehova,
    mafumu onse a dziko lapansi adzalemekeza ulemerero wanu.
16 Pakuti Yehova adzamanganso Ziyoni
    ndi kuonekera mu ulemerero wake.
17 Iye adzayankha pemphero la anthu otayika;
    sadzanyoza kupempha kwawo.

18 Zimenezi zilembedwe chifukwa cha mibado ya mʼtsogolo,
    kuti anthu amene sanabadwe adzatamande Yehova:
19 “Yehova anayangʼana pansi kuchokera ku malo ake opatulika mmwamba,
    kuchokera kumwamba anayangʼana dziko lapansi,
20 kuti amve kubuwula kwa anthu a mʼndende,
    kuti apulumutse amene anayenera kuphedwa.”
21 Kotero dzina la Yehova lidzalengezedwa mu Ziyoni
    ndi matamando ake mu Yerusalemu,
22 pamene mitundu ya anthu ndi maufumu
    adzasonkhana kuti alambire Yehova.

23 Iye anathyola mphamvu zanga pa nthawi ya moyo wanga;
    Iyeyo anafupikitsa masiku anga.
24 Choncho Ine ndinati:
    “Musandichotse, Inu Mulungu wanga, pakati pa masiku a moyo wanga;
    zaka zanu zimakhalabe pa mibado yonse.
25 Pachiyambi Inu munakhazikitsa maziko a dziko lapansi
    ndipo mayiko akumwamba ndi ntchito ya manja anu.
26 Izi zidzatha, koma Inu mudzakhalapo;
    zidzatha ngati chovala.
Mudzazisintha ngati chovala
    ndipo zidzatayidwa.
27 Koma Inu simusintha,
    ndipo zaka zanu sizidzatha.
28 Ana a atumiki anu adzakhala pamaso panu;
    zidzukulu zawo zidzakhazikika pamaso panu.”

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 102

患難中的祈禱

受苦之人的禱告,在疲憊不堪時向耶和華的傾訴。

1耶和華啊,求你聽我的禱告,
垂聽我的呼求!
我在危難的時候,
求你不要掩面不理我。
求你垂聽我的呼求,
趕快應允我。
我的年日如煙消散,
我全身如火焚燒。
我的心被摧殘,如草枯萎,
以致我不思飲食。
我因哀歎而瘦骨嶙峋。
我就像曠野中的鴞鳥,
又像廢墟中的貓頭鷹。
我無法入睡,
我就像屋頂上一隻孤伶伶的麻雀。
我的仇敵終日辱罵我,
嘲笑我的用我的名字咒詛人。
我以爐灰為食物,
眼淚拌著水喝,
10 因為你向我大發烈怒,
把我抓起來丟在一邊。
11 我的生命就像黃昏的影子,
又如枯乾的草芥。

12 耶和華啊!唯有你永遠做王,
你的大名萬代長存。
13 你必憐憫錫安,
因為現在是你恩待她的時候了,時候到了。
14 你的僕人們喜愛城中的石頭,
憐惜城中的塵土。
15 列國敬畏耶和華的名,
世上的君王都因祂的榮耀而戰抖。
16 因為耶和華必重建錫安,
帶著榮耀顯現。
17 祂必垂聽窮人的禱告,
不藐視他們的祈求。

18 要為後代記下這一切,
好讓將來的人讚美耶和華。
19 耶和華從至高的聖所俯視人間,
從天上察看大地,
20 要垂聽被囚之人的哀歎,
釋放被判死刑的人。
21-22 這樣,萬族萬國聚集、敬拜
耶和華時,
人們必在錫安傳揚祂的名,
在耶路撒冷讚美祂。

23 祂使我未老先衰,
縮短了我的歲月。
24 我說:「我的上帝啊,
你世代長存,
求你不要叫我中年早逝。
25 太初你奠立大地的根基,
親手創造諸天。
26 天地都要消亡,
但你永遠長存。
天地都會像外衣漸漸破舊,
你必更換天地,如同更換衣服,
天地都要消逝。
27 但你永遠不變,
你的年日永無窮盡。
28 你僕人的後代必生生不息,
在你面前安然居住。」