Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 102

Pemphero la munthu wosautsidwa, pamene walefuka, nakhuthulira pamaso pa Yehova kulira kwakeko.

1Yehova imvani pemphero langa;
    kulira kwanga kopempha thandizo kufike kwa Inu.
Musandibisire nkhope yanu
    pamene ndili pa msautso.
Munditcherere khutu;
    pamene ndiyitana ndiyankheni msanga.

Pakuti masiku anga akupita ngati utsi;
    mafupa anga akunyeka ngati nkhuni zoyaka.
Mtima wanga wakanthidwa ndipo ukufota ngati udzu;
    ndipo ndimayiwala kudya chakudya changa.
Chifukwa cha kubuwula kwanga kofuwula
    ndatsala chikopa ndi mafupa okhaokha.
Ndili ngati kadzidzi wa ku chipululu,
    monga kadzidzi pakati pa mabwinja.
Ndimagona osapeza tulo; ndakhala
    ngati mbalame yokhala yokha pa denga.
Tsiku lonse adani anga amandichita chipongwe;
    iwo amene amandinyoza, amagwiritsa ntchito dzina langa ngati temberero.
Pakuti ndimadya phulusa ngati chakudya changa
    ndi kusakaniza chakumwa changa ndi misozi
10 chifukwa cha ukali wanu waukulu,
    popeza Inu mwandinyamula ndi kunditayira kumbali.
11 Masiku anga ali ngati mthunzi wa kumadzulo;
    Ine ndikufota ngati udzu.

12 Koma Inu Yehova, muli pa mpando wanu waufumu kwamuyaya;
    kudziwika kwanu ndi kokhazikika ku mibado yonse.
13 Inu mudzadzuka ndi kuchitira chifundo Ziyoni
    pakuti ndi nthawi yoti muonetse kukoma mtima kwanu pa iyeyo;
    nthawi yoyikika yafika.
14 Pakuti miyala yake ndi yokondedwa kwa atumiki anu;
    fumbi lake lokha limawachititsa kuti amve chisoni.
15 Mitundu ya anthu idzaopa dzina la Yehova,
    mafumu onse a dziko lapansi adzalemekeza ulemerero wanu.
16 Pakuti Yehova adzamanganso Ziyoni
    ndi kuonekera mu ulemerero wake.
17 Iye adzayankha pemphero la anthu otayika;
    sadzanyoza kupempha kwawo.

18 Zimenezi zilembedwe chifukwa cha mibado ya mʼtsogolo,
    kuti anthu amene sanabadwe adzatamande Yehova:
19 “Yehova anayangʼana pansi kuchokera ku malo ake opatulika mmwamba,
    kuchokera kumwamba anayangʼana dziko lapansi,
20 kuti amve kubuwula kwa anthu a mʼndende,
    kuti apulumutse amene anayenera kuphedwa.”
21 Kotero dzina la Yehova lidzalengezedwa mu Ziyoni
    ndi matamando ake mu Yerusalemu,
22 pamene mitundu ya anthu ndi maufumu
    adzasonkhana kuti alambire Yehova.

23 Iye anathyola mphamvu zanga pa nthawi ya moyo wanga;
    Iyeyo anafupikitsa masiku anga.
24 Choncho Ine ndinati:
    “Musandichotse, Inu Mulungu wanga, pakati pa masiku a moyo wanga;
    zaka zanu zimakhalabe pa mibado yonse.
25 Pachiyambi Inu munakhazikitsa maziko a dziko lapansi
    ndipo mayiko akumwamba ndi ntchito ya manja anu.
26 Izi zidzatha, koma Inu mudzakhalapo;
    zidzatha ngati chovala.
Mudzazisintha ngati chovala
    ndipo zidzatayidwa.
27 Koma Inu simusintha,
    ndipo zaka zanu sizidzatha.
28 Ana a atumiki anu adzakhala pamaso panu;
    zidzukulu zawo zidzakhazikika pamaso panu.”

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 102

患难中的祈祷

受苦之人的祷告,在疲惫不堪时向耶和华的倾诉。

1耶和华啊,求你听我的祷告,
垂听我的呼求!
我在危难的时候,
求你不要掩面不理我。
求你垂听我的呼求,
赶快应允我。
我的年日如烟消散,
我全身如火焚烧。
我的心被摧残,如草枯萎,
以致我不思饮食。
我因哀叹而瘦骨嶙峋。
我就像旷野中的鸮鸟,
又像废墟中的猫头鹰。
我无法入睡,
我就像屋顶上一只孤伶伶的麻雀。
我的仇敌终日辱骂我,
嘲笑我的用我的名字咒诅人。
我以炉灰为食物,
眼泪拌着水喝,
10 因为你向我大发烈怒,
把我抓起来丢在一边。
11 我的生命就像黄昏的影子,
又如枯干的草芥。

12 耶和华啊!唯有你永远做王,
你的大名万代长存。
13 你必怜悯锡安,
因为现在是你恩待她的时候了,时候到了。
14 你的仆人们喜爱城中的石头,
怜惜城中的尘土。
15 列国敬畏耶和华的名,
世上的君王都因祂的荣耀而战抖。
16 因为耶和华必重建锡安,
带着荣耀显现。
17 祂必垂听穷人的祷告,
不藐视他们的祈求。

18 要为后代记下这一切,
好让将来的人赞美耶和华。
19 耶和华从至高的圣所俯视人间,
从天上察看大地,
20 要垂听被囚之人的哀叹,
释放被判死刑的人。
21-22 这样,万族万国聚集、敬拜
耶和华时,
人们必在锡安传扬祂的名,
在耶路撒冷赞美祂。

23 祂使我未老先衰,
缩短了我的岁月。
24 我说:“我的上帝啊,
你世代长存,
求你不要叫我中年早逝。
25 太初你奠立大地的根基,
亲手创造诸天。
26 天地都要消亡,
但你永远长存。
天地都会像外衣渐渐破旧,
你必更换天地,如同更换衣服,
天地都要消逝。
27 但你永远不变,
你的年日永无穷尽。
28 你仆人的后代必生生不息,
在你面前安然居住。”