Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 10

1Nʼchifukwa chiyani Yehova mwayima patali?
    Chifukwa chiyani mukudzibisa nokha pa nthawi ya mavuto?

Mwa kunyada kwake munthu woyipa asaka wofowoka,
    amene akodwa mʼnjira zimene iye wakonza.
Iye amatamandira zokhumba za mu mtima wake;
    amadalitsa aumbombo ndi kuchitira chipongwe Yehova.
Mwa kunyada kwake woyipa safunafuna Mulungu;
    mʼmaganizo ake wonse mulibe malo a Mulungu.
Zinthu zake zimamuyendera bwino;
    iye ndi wamwano ndipo malamulo anu ali nawo kutali;
    amanyogodola adani ake onse.
Iye amadziyankhulira kuti, “Palibe chimene chidzandigwedeze.
    Ndidzakhala wokondwa nthawi zonse ndipo sindidzakhala pa mavuto.”
Mʼkamwa mwake mwadzaza matemberero, mabodza ndi zoopseza;
    zovutitsa ndi zoyipa zili pansi pa lilime lake.
Iye amabisalira anthu pafupi ndi midzi,
    kuchokera pobisalapo amapha anthu osalakwa,
    amayangʼanayangʼana mwachinsinsi anthu oti awawononge.
Amabisalira anthu ngati mkango pa zitsamba.
    Amabisalira kuti agwire anthu opanda mphamvu;
    amagwira anthu opanda mphamvu ndi kuwakokera mu ukonde wake.
10 Anthuwo amawapondaponda ndipo amakomoka;
    amakhala pansi pa mphamvu zake.
11 Iye amati mu mtima mwake, “Mulungu wayiwala,
    wabisa nkhope yake ndipo sakuonanso.”

12 Dzukani Yehova! Onetsani dzanja lanu Inu Mulungu.
    Musayiwale anthu opanda mphamvu.
13 Nʼchifukwa chiyani munthu woyipa amachitira chipongwe Mulungu?
    Chifukwa chiyani amati mu mtima mwake,
    “Iye sandiyimba mlandu?”
14 Komatu Inu Mulungu, mumazindikira mavuto ndi zosautsa,
    mumaganizira zochitapo kanthu.
Wovutikayo amadzipereka yekha kwa Inu pakuti
    Inu ndi mthandizi wa ana amasiye.
15 Thyolani dzanja la woyipitsitsa ndi la munthu woyipa;
    muzengeni mlandu chifukwa cha zoyipa zake
    zimene sizikanadziwika.

16 Yehova ndi Mfumu kwamuyaya;
    mitundu ya anthu idzawonongeka kuchoka mʼdziko lake.
17 Mumamva Inu Yehova, zokhumba za osautsidwa;
    mumawalimbikitsa ndipo mumamva kulira kwawo.
18 Kuteteza ana amasiye ndi oponderezedwa,
    ndi cholinga chakuti munthu amene ali wa dziko lapansi asaopsenso.

Amplified Bible

Psalm 10

A Prayer for the Overthrow of the Wicked.

1Why do You stand far away, O Lord?
Why do You hide [Yourself, veiling Your eyes] in times of trouble?

In pride and arrogance the wicked hotly pursue and persecute the afflicted;
Let them be caught in the plots which they have devised.


For the wicked boasts and sings the praises of his heart’s desire,
And the greedy man curses and spurns [and even despises] the Lord.

The wicked, in the haughtiness of his face, will not seek nor inquire for Him;
All his thoughts are, “There is no God [so there is no accountability or punishment].”


His ways prosper at all times;
Your judgments [Lord] are on high, out of his sight [so he never thinks about them];
As for all his enemies, he sneers at them.

He says to himself, “I will not be moved;
For throughout all generations I will not be in adversity [for nothing bad will happen to me].”

His mouth is full of curses and deceit (fraud) and oppression;
Under his tongue is mischief and wickedness [injustice and sin].

He lurks in ambush in the villages;
In hiding places he kills the innocent;
He lies in wait for the unfortunate [the unhappy, the poor, the helpless].

He lurks in a hiding place like a lion in his lair;
He lies in wait to catch the afflicted;
He catches the afflicted when he draws him into his net.
10 
He crushes [his prey] and crouches;
And the unfortunate fall by his mighty claws.
11 
He says to himself, “God has [quite] forgotten;
He has hidden His face; He will never see my deed.”

12 
Arise, O Lord! O God, lift up Your hand [in judgment];
Do not forget the suffering.
13 
Why has the wicked spurned and shown disrespect to God?
He has said to himself, “You will not require me to account.”
14 
You have seen it, for You have noted mischief and vexation (irritation) to take it into Your hand.
The unfortunate commits himself to You;
You are the helper of the fatherless.
15 
Break the arm of the wicked and the evildoer,
Seek out his wickedness until You find no more.

16 
The Lord is King forever and ever;
The nations will perish from His land.
17 
O Lord, You have heard the desire of the humble and oppressed;
You will strengthen their heart, You will incline Your ear to hear,
18 
To vindicate and obtain justice for the fatherless and the oppressed,
So that man who is of the earth will no longer terrify them.