Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Marko 1

Yohane Mʼbatizi Akonza Njira

1Chiyambi cha Uthenga Wabwino wa Yesu Khristu, Mwana wa Mulungu, monga zalembedwera mʼbuku la mneneri Yesaya:

“Ine ndidzatuma mthenga wanga patsogolo panu,
    amene adzakonza njira yanu,”
“Mawu a wofuwula mʼchipululu,
‘Konzani njira ya Ambuye,
    wongolani njira zake.’ ”

Ndipo Yohane anabwera mʼmadera a mʼchipululu nabatiza, ndi kulalikira za ubatizo wa kutembenuka mtima ndi wa chikhululukiro cha machimo. Madera onse a ku Yudeya ndi anthu onse a ku Yerusalemu anatuluka napita kwa iye. Akavomereza machimo awo, amawabatiza mu mtsinje wa Yorodani. Yohane amavala zovala zopangidwa ndi ubweya wangamira, ndi lamba wachikopa mʼchiwuno mwake, ndipo amadya dzombe ndi uchi wamthengo. Ndipo uthenga wake unali uwu: “Pambuyo panga pakubwera wina wondiposa ine mphamvu. Ine si woyenera kuwerama ndi kumasula zingwe za nsapato zake. Ine ndikubatizani ndi madzi, koma Iye adzakubatizani ndi Mzimu Woyera.”

Kubatizidwa ndi Kuyesedwa kwa Yesu

Pa nthawi imeneyo Yesu anabwera kuchokera ku Nazareti wa ku Galileya ndipo anabatizidwa ndi Yohane mu mtsinje wa Yorodani. 10 Pamene Yesu ankatuluka mʼmadzi, anaona kumwamba kukutsekuka ndipo Mzimu Woyera akutsikira pa Iye ngati nkhunda. 11 Ndipo Mawu anamveka kuchokera kumwamba: “Iwe ndiwe Mwana wanga wokondedwa; ndipo ndikondwera nawe.”

12 Nthawi yomweyo Mzimu Woyera anamutumiza Iye ku chipululu, 13 ndipo anali mʼchipululumo masiku makumi anayi, akuyesedwa ndi Satana. Anali pakati pa nyama zakuthengo; ndipo angelo anamutumikira.

Yesu Alengeza za Uthenga Wabwino

14 Yohane atamutsekera mʼndende, Yesu anapita ku Galileya nalalikira Uthenga Wabwino wa Mulungu nati, 15 “Nthawi yafika, ufumu wa Mulungu wayandikira. Tembenukani mtima ndi kukhulupirira Uthenga Wabwino!”

Yesu Ayitana Ophunzira ake Oyamba

16 Pamene Yesu ankayenda mʼmbali mwa nyanja ya Galileya, anaona Simoni ndi mʼbale wake Andreya akuponya khoka mʼnyanja, popeza anali asodzi. 17 Yesu anati, “Bwerani, tsateni Ine, ndipo ndidzakusandutsani asodzi a anthu.” 18 Nthawi yomweyo anasiya makoka awo namutsata Iye.

19 Atapita patsogolo pangʼono, anaona Yakobo ndi mʼbale wake Yohane ana a Zebedayo, ali mʼbwato akukonza makoka awo. 20 Mosataya nthawi anawayitana, ndipo anasiya abambo awo Zebedayo ndi anyamata aganyu ali mʼbwatomo, namutsata Iye.

Yesu Atulutsa Mzimu Woyipa

21 Iwo anapita ku Kaperenawo, ndipo tsiku la Sabata litafika, Yesu analowa mʼsunagoge nayamba kuphunzitsa. 22 Anthu anadabwa ndi chiphunzitso chake, chifukwa anawaphunzitsa ngati munthu amene anali ndi ulamuliro, osati ngati aphunzitsi amalamulo. 23 Pomwepo munthu wina mʼsunagogemo amene anali wogwidwa ndi mzimu woyipa anafuwula kuti, 24 “Mukufuna chiyani kwa ife, Yesu wa ku Nazareti? Kodi mwabwera kudzatiwononga? Ndikudziwa kuti ndinu ndani, ndinu Woyerayo wa Mulungu!”

25 Yesu anadzudzula chiwandacho mwamphamvu nati, “Khala chete! Tuluka mwa iye!” 26 Mzimu woyipawo unamugwedeza mwamphamvu ndipo unatuluka mwa iye ukufuwula.

27 Anthu anadabwa kwambiri kotero kuti anafunsana wina ndi mnzake kuti, “Ichi nʼchiyani? Chiphunzitso chatsopano ndi ulamuliro! Iye akulamula, ngakhale mizimu yoyipa ikumumvera.” 28 Mbiri yake inafalikira kudera lonse la Galileya mofulumira.

Yesu Achiritsa Anthu Ambiri

29 Atangochoka mu sunagoge, Yesu pamodzi ndi Yakobo ndi Yohane anakalowa mʼnyumba ya Simoni ndi Andreya. 30 Mpongozi wa Simoni anali chigonere akudwala malungo, ndipo anamuwuza Yesu za iye. 31 Ndipo Yesu anapita kwa iye, namugwira dzanja namuthandiza kudzuka. Malungo anachoka ndipo anayamba kuwatumikira.

32 Madzulo omwewo dzuwa litalowa anthu anabweretsa kwa Yesu anthu onse odwala ndi ogwidwa ndi ziwanda. 33 Anthu onse a mʼmudzimo anasonkhana pa khomo, 34 Yesu anachiritsa ambiri amene anali ndi matenda osiyanasiyana, komanso anatulutsa ziwanda zambiri, ndipo sanalole kuti ziwandazo ziyankhule chifukwa zinkamudziwa Iye.

Yesu Apemphera Kumalo a Yekha

35 Mmamawa, kukanali kamdima, Yesu anadzuka, nachoka pa nyumbapo kupita kumalo kwa yekha, kumene anakapemphera. 36 Simoni ndi anzake anapita kokamufunafuna Iye, 37 ndipo atamupeza, anamuwuza kuti, “Aliyense akukufunani!”

38 Yesu anayakha kuti, “Tiyeni tipite kwina ku midzi ya pafupi kuti ndikalalikirenso kumeneko. Ichi ndi chifukwa chimene ndinabwerera.” 39 Potero anayendayenda mu Galileya, kulalikira mʼmasunagoge awo ndi kutulutsa ziwanda.

Yesu Achiritsa Wakhate

40 Munthu wakhate anabwera kwa Iye, nagwada, namupempha kuti, “Ngati mukufuna, mukhoza kundiyeretsa.”

41 Yesu pomva naye chifundo, anatambasula dzanja lake namukhudza munthuyo nati, “Ndikufuna, yeretsedwa!” 42 Nthawi yomweyo khate linachoka ndipo anachiritsidwa.

43 Nthawi yomweyo Yesu anamuwuza kuti apite koma anamuchenjeza kuti, 44 “Wonetsetsa kuti usawuze aliyense za zimenezi. Koma pita, kadzionetse wekha kwa wansembe ndi kukapereka nsembe zimene Mose analamulira zotsimikizira kuyeretsedwa kwanu, ngati umboni kwa iwo.” 45 Mʼmalo mwake anapita nayamba kuyankhula momasuka, nafalitsa mbiriyo. Zotsatira zake, Yesu sanathe kulowa mʼmudzi moonekera, koma anakhala kunja kumalo kopanda anthu. Komabe anthu amabwera kwa Iye kuchokera kulikonse.

Amplified Bible

Mark 1

The Preaching of John the Baptist

1The beginning of the [facts regarding the] good news of [a]Jesus Christ, the Son of God.

As it is written and forever remains in the [writings of the] prophet Isaiah:

Behold, I send My messenger ahead of You,
Who will prepare Your way—

A voice of one shouting in the wilderness,
Prepare the way of the Lord,
[b]Make His paths straight!’”

[c]John the Baptist appeared in the wilderness preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins [that is, requiring a change of one’s old way of thinking, turning away from sin and seeking God and His righteousness]. And all the country of Judea and all the people of Jerusalem were continually going out to him; and they were being baptized by him in the Jordan River, as they confessed their sins. John wore clothing made of camel’s hair and had a [wide] leather [d]band around his waist, and he ate locusts and wild honey. And he was preaching, saying, “After me comes He who is mightier [more powerful, more noble] than I, and I am not worthy to stoop down and untie the straps of His sandals [even as His slave]. As for me, I baptized you [who came to me] with water [only]; but He will baptize you [who truly repent] [e]with the Holy Spirit.”

The Baptism of Jesus

In those days Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. 10 [f]Immediately coming up out of the water, he (John) saw the heavens torn open, and the [g]Spirit like a dove descending on Him (Jesus); 11 and a [h]voice came out of heaven saying: “You are My beloved Son, in You I am well-pleased and delighted!”

12 Immediately the [Holy] Spirit forced Him out into the wilderness. 13 He was in the wilderness forty days being tempted [to do evil] by Satan; and He was with the wild animals, and the angels ministered continually to Him.

Jesus Preaches in Galilee

14 Now after John [the Baptist] was arrested and [i]taken into custody, Jesus went to Galilee, preaching the good news of [the kingdom of] God, 15 and saying, “The [appointed period of] time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand; repent [change your inner self—your old way of thinking, regret past sins, live your life in a way that proves repentance; seek God’s purpose for your life] and believe [with a deep, abiding trust] in the good news [regarding salvation].”

16 As Jesus was walking by the shore of the [j]Sea of Galilee, He saw Simon [Peter] and Simon’s brother, [k]Andrew, casting a net in the sea; for they were fishermen. 17 And Jesus said to them, [l]Follow Me [as My disciples, accepting Me as your Master and Teacher and walking the same path of life that I walk], and I will make you fishers of men.” 18 Immediately they left their nets and followed Him [becoming His disciples, believing and trusting in Him and following His example]. 19 Going on a little farther, He saw James the son of Zebedee, and his brother John, who were also in the boat mending and cleaning the nets. 20 Immediately Jesus called to them; and they left their father Zebedee in the boat with the hired workers, and went away to follow Him [becoming His disciples, believing and trusting in Him and following His example].

21 They went into Capernaum, and immediately on the Sabbath Jesus went into the synagogue and began to teach. 22 They were completely amazed at His teaching; because He was teaching them as one having [God-given] authority, and not as the scribes. 23 Just then there was a man in their synagogue with an unclean spirit; and he cried out [terribly from the depths of his throat], 24 saying, “[m]What business do You have with us, Jesus of Nazareth? Have You come to destroy us? I know who You are—the Holy One of God!” 25 Jesus rebuked him, saying, “Be quiet (muzzled, silenced), and come out of him!” 26 The unclean spirit threw the man into convulsions, and screeching with a loud voice, came out of him. 27 They were all so amazed that they debated and questioned each other, saying, “What is this? A new teaching with authority! He commands even the unclean spirits (demons), and they obey Him.” 28 Immediately the news about Him spread everywhere throughout the district surrounding Galilee.

Healing the Crowds

29 And immediately they left the synagogue and went into the house of Simon [Peter] and Andrew, accompanied by James and John. 30 Now Simon’s mother-in-law was lying sick with a fever; and immediately they told Him about her. 31 Jesus went to her, and taking her by the hand, raised her up; and the fever left her, and she began to serve them [as her guests].

32 Now when evening came, after the sun had set [and the Sabbath Day had ended, in a steady stream] they were bringing to Him all who were sick and those who were under the power of demons, 33 until the whole city had gathered together at the door. 34 And Jesus healed many who were suffering with various diseases; and He drove out many demons, but would not allow the demons to speak, because they knew Him [recognizing Him as the Son of God].

35 Early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left [the house], and went out to a secluded place, and was praying there. 36 Simon [Peter] and his companions searched [everywhere, looking anxiously] for Him, 37 and they found Him and said, “Everybody is looking for You!” 38 He replied, “Let us go on to the neighboring towns, so I may preach there also; that is why I came [from the Father].” 39 So He went throughout Galilee, preaching [the gospel] in their synagogues and casting out demons.

40 And a leper came to Him, begging Him and falling on his knees before Him, saying, “If You are willing, You are able to make me [n]clean.” 41 Moved with compassion [for his suffering], Jesus reached out with His hand and touched him, and said to him, “I am willing; be cleansed.” 42 The leprosy left him immediately and he was cleansed [completely healed and restored to health]. 43 And Jesus [deeply moved] admonished him sternly and sent him away immediately, 44 saying to him, “See that you tell no one anything [about this]; but go, show yourself to the priest and offer for your purification what Moses commanded, as proof to them [that you are really healed].” 45 But he went out and began to proclaim it freely and to spread the news [of his healing], to such an extent that Jesus could no longer openly enter a city [where He was known], but stayed out in the unpopulated places; yet people were still coming to Him from everywhere.

Notas al pie

 1. Mark 1:1 Mark’s gospel is believed to be directed primarily to Gentile believers in Rome. Since Gentiles would not necessarily be familiar with the Jewish title Messiah, he emphasizes instead the fact that Jesus is the Son of God.
 2. Mark 1:3 A ruler or nobleman traveling in the wilderness would have a crew of workmen preparing and clearing the road ahead of him. In spiritual terms, John the Baptist was clearing the way for the arrival of the Messiah by preparing the hearts of his followers.
 3. Mark 1:4 Considered the last of the Old Testament prophets, John the Baptist was the son of Zecharias (Zechariah) the priest and his wife, Elizabeth. Elizabeth and Mary, the mother of Jesus, were related (Luke 1:36), and Mary may have been with Elizabeth at the time John was born (Luke 1:56). John the Baptist is not to be confused with John the Apostle who, along with his brother James, was among the twelve disciples of Jesus.
 4. Mark 1:6 This band (sash, girdle) was about six inches wide and had clasps or fasteners in front. It was used to carry personal items such as a dagger, money or other necessary things.
 5. Mark 1:8 The Greek here can be translated with, in, or by.
 6. Mark 1:10 Mark uses the word “immediately” almost forty times in his gospel.
 7. Mark 1:10 The three persons of the Godhead were present: the Father, the Son, and the Holy Spirit.
 8. Mark 1:11 See note Matt 3:17.
 9. Mark 1:14 Cf 6:17 ff.
 10. Mark 1:16 A fresh water lake about 13 miles long and 7 miles wide, almost 700 feet below sea level and center of a busy fishing industry.
 11. Mark 1:16 One of the followers of John the Baptist (John 1:40).
 12. Mark 1:17 The concept of “follow” can represent three separate possibilities: in the early stages of His ministry, (1) walking with Him physically (literally), that is merely being in His presence regardless of personal belief or commitment; (2) accepting and identifying with the salvation He offered; and later on (3) being identified with Him by being subject to the scorn and rejection of unbelievers because of personal belief and commitment to Him.
 13. Mark 1:24 Lit What to me and to you, originally a Hebrew idiom which does not translate well into English. The idiom is meant to inform the other person that the speaker is not aware of any obligation between them and does not wish to deal with the other person (cf 2 Sam 16:10).
 14. Mark 1:40 Lepers were ceremonially unclean according to OT law (Lev 13:45, etc.) and were not to come into physical contact with other people. The leper’s request was the same as asking for healing.