Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Malaki 1

1Uthenga: Mawu a Yehova kwa Israeli kudzera mwa Malaki.

Ndamukonda Yakobo, Ndamuda Esau

Yehova akuti, “Ine ndakukondani. Koma inu mukufunsa kuti, ‘Kodi mwatikonda motani?’ ”

Yehova akuti, “Kodi Esau sanali mʼbale wake wa Yakobo? Komatu Ine ndinakonda Yakobo, koma ndinamuda Esau, ndipo dziko lake lamapiri ndalisandutsa chipululu ndipo cholowa chake ndasiyira ankhandwe a mʼchipululu.”

Mwina Edomu nʼkunena kuti, “Ngakhale taphwanyidwa, tidzamanganso mʼmabwinja.”

Koma Yehova Wamphamvuzonse akuti, “Iwo angathe kumanganso, koma Ine ndidzazigwetsanso. Iwo adzatchedwa dziko loyipa, la anthu amene Yehova wayipidwa nawo mpaka muyaya. Inu mudzaziona zimenezi ndi maso anu ndipo mudzati, ‘Yehova ndi Wamkulu, ukulu wake umafika ngakhale kunja kwa malire a Israeli!’

Nsembe Zosayenera

“Mwana amalemekeza abambo ake, ndipo wantchito amaopa abwana ake. Ngati Ine ndine abambo anu, ulemu wanga uli kuti? Ngati ndine mbuye wanu, nanga kundiopa kuli kuti?” Akutero Yehova Wamphamvuzonse.

“Ndinu, inu ansembe, amene mumanyoza dzina langa.

“Komatu mukufunsa kuti, ‘Kodi timanyoza dzina lanu bwanji?’

“Inu mwanyoza dzina langa popereka chakudya chodetsedwa pa guwa langa lansembe.

“Komatu mukufunsa kuti, ‘Kodi ife takunyozani bwanji?’

“Mwandinyoza ponena kuti tebulo la Yehova ndi lonyozeka. Mukamapereka nsembe nyama zosaona, kodi sicholakwa? Mukamapereka nsembe nyama zachilema kapena zodwala, kodi sicholakwa? Kayeseni kuzipereka kwa bwanamkubwa wanu! Kodi akasangalatsidwa nanu? Kodi akazilandira? Akutero Yehova Wamphamvuzonse.

“Tsopano tayesani kupempha Mulungu kuti akuchitireni chifundo. Kodi ndi zopereka zotere mʼmanja mwanu, Iye angakulandireni?” Akutero Yehova Wamphamvuzonse.

10 “Ndikulakalaka mmodzi wa inu akanatseka zitseko za Nyumba ya Mulungu, kuti musayatsemo moto pachabe pa guwa langa lansembe! Ine sindikukondwera nanu,” akutero Yehova Wamphamvuzonse, “ndipo Ine sindidzalandira zopereka za mʼmanja mwanu. 11 Dzina langa lidzalemekezedwa pakati pa mitundu ya anthu, kuchokera kummawa mpaka kumadzulo. Mʼmalo monse adzapereka nsembe zofukiza ndi zopereka zangwiro mʼdzina langa, chifukwa dzina langa lidzakhala lalikulu pakati pa mitundu ya anthu,” akutero Yehova Wamphamvuzonse.

12 “Koma inu mumalinyoza ponena kuti tebulo la Ambuye, ‘ndi lodetsedwa,’ ndipo chakudya chake, ‘nʼchonyozeka!’ 13 Ndipo inu mumati, ‘Ndi zotopetsa zimenezi!’ Ndipo mumandinyogodola Ine,” akutero Yehova Wamphamvuzonse.

“Pamene inu mubweretsa nyama zakuba, zolumala kapena zodwala ndi kupereka nsembe, kodi Ine ndizilandire kuchokera mʼmanja mwanu?” Akutero Yehova. 14 “Atembereredwe munthu wachinyengo amene ali ndi nyama yayimuna yabwino mʼgulu la ziweto zake ndipo analumbira kuyipereka, koma mʼmalo mwake nʼkupereka nsembe kwa Ambuye nyama yosayenera. Yehova Wamphamvuzonse akuti, ‘Pakuti ndine mfumu yayikulu, dzina langa liyenera kuopedwa pakati pa anthu a mitundu yonse.’ ”

Священное Писание (Восточный Перевод)

Малахия 1

1Пророческое слово Вечного[a] к Исраилу через Малахию[b].

Исраил предпочтён Эдому

– Я возлюбил вас, – говорит Вечный, – а вы говорите: «В чём Ты проявил любовь к нам?» Разве Есав не был братом Якуба? – возвещает Вечный. – Но Я избрал Якуба, а не Есава.[c] Я предал его нагорья опустошению и бросил его надел шакалам пустыни.

Если Эдом[d] говорит: «Мы разгромлены, но отстроим разрушенное», то Вечный, Повелитель Сил, говорит: «Они отстроят, а Я разрушу. Их назовут Нечестивым Краем, народом, на который Вечный прогневался навеки. Вы сами увидите это и скажете: „Вечный велик и за пределами Исраила!“»

Негодные жертвоприношения

– Сын почитает отца, а слуга – своего господина. Если Я Отец, то где почтение ко Мне? Если Я Господин, то где ко Мне уважение? – говорит вам, священнослужители, бесчестящие Моё имя, Вечный, Повелитель Сил.

– Вы говорите: «Чем мы бесчестим Твоё имя?» Вы кладёте на Мой жертвенник осквернённую пищу.

Вы говорите: «Чем мы Тебя оскорбили?» Вы считаете, что столом Вечного можно пренебрегать. Когда вы приносите в жертву слепых животных, разве это не преступление? Когда вы приносите хромое и больное, разве это не преступление? Предложи-ка это своему правителю! Будет он тобою доволен? Будет он к тебе благосклонен? – говорит Вечный, Повелитель Сил.

Молите Всевышнего, чтобы Он нас помиловал!

– Будет ли Он к вам благосклонен за такие жертвы из ваших рук? – говорит Вечный, Повелитель Сил. – 10 Запер бы лучше кто-либо из вас двери храма, чтобы вы не жгли напрасно на Моём жертвеннике огня! Вы Мне неугодны, – говорит Вечный, Повелитель Сил, – Я не приму дар из ваших рук.

11 От восхода солнца до заката Моё имя будет великим среди народов. На всяком месте Моему имени будут приносить благовония и чистые дары, потому что Моё имя будет великим среди народов, – говорит Вечный, Повелитель Сил. – 12 А вы бесчестите его, говоря, что стол Владыки нечист, а пищей для него[e] можно пренебрегать. 13 Вы говорите: «Какое бремя!» – и воротите от него нос, – говорит Вечный, Повелитель Сил. – Когда вы приводите краденый, хромой или больной скот и приносите его в жертву, почему Я должен принимать такую жертву из ваших рук? – говорит Вечный. – 14 Проклят обманщик, у которого в стаде есть хороший самец, и он клянётся отдать его Владыке, а потом приносит Ему в жертву животное с изъяном[f]. Ведь Я – великий Царь, – говорит Вечный, Повелитель Сил, – и Моё имя чтится среди народов.

Notas al pie

  1. 1:1 Вечный   – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
  2. 1:1 Малахия   – с языка оригинала это имя переводится как «мой вестник».
  3. 1:2-3 Букв.: «Я полюбил Якуба и возненавидел Есава».
  4. 1:4 Эдом   – другое имя Есава (см. Нач. 25:25, 30), которое стало обозначать как произошедший от него народ, так и их страну.
  5. 1:12 Букв.: «плодом его, пищей его».
  6. 1:14 См. Лев. 22:18-20.