Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Machitidwe a Atumwi 1

Lonjezo la Mzimu Woyera

1Mʼbuku langa loyamba, ndinakulembera iwe Teofilo zonse zimene Yesu anayamba kuchita ndi kuphunzitsa, mpaka tsiku limene anatengedwa kupita kumwamba, mwamphamvu ya Mzimu Woyera, atawalangiza atumwi amene anawasankha. Zitatha zowawa zake Yesu anadzionetsa kwa ophunzira ake, ndi kuonetsanso maumboni ambiri kuti anali wamoyo. Iye anadzionetsera kwa iwo ndi kuwaphunzitsa za ufumu wa Mulungu pa masiku makumi anayi. Nthawi ina atasonkhana nawo pamodzi, Yesu analamulira ophunzira ake kuti, “Musachoke mu Yerusalemu, koma mudikire mphatso imene Atate anga analonjeza yomwe ndinakuwuzani. Pakuti Yohane anakubatizani ndi madzi, koma posachedwapa inu mudzabatizidwa ndi Mzimu Woyera.”

Yesu Akwera Kumwamba

Atumwi atasonkhana pamodzi, iwo anamufunsa Iye kuti, “Ambuye, kodi nthawi ino mubwezeretsa ufumu kwa Israeli?”

Yesu anawawuza kuti, “Sikofunika kuti mudziwe za nthawi kapena masiku amene Atate ayika mwa ulamuliro wawo. Koma mudzalandira mphamvu Mzimu Woyera akadzafika pa inu; ndipo mudzakhala mboni zanga mu Yerusalemu, ku Yudeya konse ndi ku Samariya, mpaka ku malekezero a dziko lapansi.”

Atatha kuyankhula zimenezi, Yesu anatengedwa kupita kumwamba ophunzira ake akuona, ndipo anabisika mʼmitambo.

10 Yesu akukwera kumwamba, ophunzira ake anayangʼanitsitsa ndi chidwi mʼmitambo. Mwadzidzidzi anaona anthu awiri ovala zoyera atayimirira pambali pawo. 11 Iwo anati, “Inu, anthu a ku Galileya, chifukwa chiyani mukuyima ndi kumayangʼana mʼmitambo? Yesu amene wachotsedwa pakati panu ndi kupita kumwamba, adzabweranso mʼnjira yomweyi mwamuona akupita kumwamba.”

Matiyasi Alowa Mʼmalo mwa Yudasi Isikarioti

12 Pamenepo atumwi anabwerera ku Yerusalemu kuchokera ku phiri la Olivi, mtunda wosakwana kilomita kuchokera mu mzindamo. 13 Atafika mu mzindamo, analowa mʼchipinda chammwamba kumene amakhala. Amene analipo anali awa: Petro, Yohane, Yakobo ndi Andreya; Filipo ndi Tomasi, Bartumeyu ndi Mateyu; Yakobo mwana wa Alifeyo ndi Simoni Zelote ndi Yuda mwana wa Yakobo. 14 Onsewa ndi mtima umodzi anapitiriza kupemphera pamodzi ndi amayi, ndi Mariya amayi ake a Yesu, ndiponso abale ake a Yesu.

15 Pa nthawi imeneyo Petro anayimirira pakati pa okhulupirira (gulu la anthu pafupifupi 120). 16 Iye anati, “Abale anga, Malemba anayenera kukwaniritsidwa omwe Mzimu Woyera anayankhula kalekale kudzera mwa Davide za Yudasi, amene anatsogolera amene anamugwira Yesu. 17 Iye anali mmodzi wa gulu lathu ndipo anatumikira pamodzi ndi ife.”

18 (Yudasi anagula munda ndi ndalama zimene anazipeza pochita zoyipa zija; kumeneko, iye anagwa chamutu, naphulika pakati ndipo matumbo ake wonse anakhuthuka. 19 Aliyense mu Yerusalemu anamva zimenezi, kotero anatcha mundawo mʼchiyankhulo chawo kuti Akeledama, kutanthauza, Munda wa Magazi).

20 Petro anati, “Pakuti kwalembedwa mʼbuku la Masalimo kuti,

“Nyumba yake isanduke bwinja,
    ndipo pasakhale wogonamo.

Ndiponso,

“Wina atenge ntchito yake yautsogoleri.

21 Chifukwa chake ndi kofunika kusankha mmodzi wa anthu amene akhala nafe nthawi yonse imene Ambuye Yesu ankayenda nafe, 22 kuyambira pa nthawi ya ubatizo wa Yohane mpaka nthawi imene Yesu anatengedwa pakati pathu. Pakuti mmodzi wa anthu awa ayenera kukhala mboni pamodzi ndi ife zakuuka kwake.”

23 Pamenepo anasankha anthu awiri, Yosefe wotchedwa Barsaba (wodziwikanso kuti Yusto) ndi Matiyasi. 24 Kenaka iwo anapemphera nati, “Ambuye mukudziwa mtima wa aliyense. Tionetseni amene mwamusankha mwa awiri awa 25 kuti atenge ntchito iyi ya utumwi, imene Yudasi anasiya napita kumalo womuyenera.” 26 Tsono anachita maere, ndipo maerewo anagwera Matiyasi. Tsono iye anawonjezedwa pa gulu la atumwi khumi ndi mmodziwo.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Деяния 1

Вознесение Исы Масиха на небеса

1В моём первом повествовании[a], Феофил, я написал обо всём, что Иса делал и чему Он учил от начала до того дня, когда, дав через Святого Духа повеления избранным Им посланникам, Он вознёсся на небеса. После Своего страдания Он представал перед этими людьми живым со многими доказательствами. Иса являлся им в течение сорока дней и говорил о Царстве Всевышнего. Однажды, обедая вместе с ними[b], Он велел им:

– Не покидайте Иерусалима, но ждите того, что обещал Небесный Отец, о чём вы и слышали от Меня. Яхия совершал обряд, погружая людей в воду, а вы через несколько дней будете погружены в Святого Духа.[c]

Когда ученики собрались вместе, они спросили Его:

– Повелитель, не настало ли время Тебе восстановить царство Исраила?[d]

Он сказал им:

– Не ваше дело знать времена и сроки, которые Небесный Отец установил Своей властью. Когда на вас сойдёт Святой Дух, вы получите силу и будете Моими свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии и до края земли.

Сказав это, Он на их глазах был поднят ввысь, и облако скрыло Его от их взглядов.

10 Они пристально смотрели в небо, пока Он поднимался, как вдруг рядом с ними оказались два человека в белых одеждах.

11 – Галилеяне, – сказали они, – что вы стоите и смотрите в небо? Этот Иса, Который был взят от вас в небеса, придёт точно таким же образом, каким на ваших глазах вознёсся.

Избрание Матфия вместо Иуды

12 После этого они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Оливковой, которая находится на расстоянии субботнего пути[e] от Иерусалима. 13 Придя, они поднялись в верхнюю комнату и там оставались – Петир и Иохан, Якуб и Андер, Филипп и Фома, Варфоломей и Матай, Якуб, сын Алфея, Шимон Зилот[f] и Иуда, сын Якуба. 14 Все они единодушно пребывали в молитве. С ними были и несколько женщин, а также мать Исы Марьям и Его братья.

15 В те дни Петир встал посреди верующих (в собрании было около ста двадцати человек) 16 и сказал:

– Братья, должно было исполниться Писание, где Святой Дух предсказал через царя Давуда об Иуде, который вёл тех, кто шёл арестовать Ису. 17 Иуда был одним из нас и принимал участие в нашем служении. 18 На деньги, полученные за совершённое им зло, он купил поле,[g] но, упав вниз головой,[h] он разбился, и его внутренности вывалились наружу. 19 Об этом узнали все жители Иерусалима и прозвали поле на своём языке[i] Хакалдема, то есть «Поле Крови». 20 Ведь в книге Забур написано:

«Пусть его жилище придёт в запустение,
    пусть никто там больше не живёт»[j]

и:

«Пусть другой займёт его положение»[k].

21 – Поэтому нам необходимо выбрать одного из тех людей, кто сопровождал нас всё то время, когда Повелитель Иса был среди нас, 22 начиная с того времени, когда Яхия совершил над Ним обряд погружения в воду[l] и до того дня, когда Иса был взят от нас. Он, как и мы, должен быть свидетелем Его воскресения.

23 Предложили двоих: Юсуфа, которого ещё называют Бар-Саббой или Иустом, и Матфия. 24 И помолились:

– Вечный Повелитель, Ты знаешь сердце каждого; укажи на одного из этих двоих, кого Ты избрал 25 на это служение: быть Твоим посланником вместо Иуды, который ушёл, куда ему суждено.

26 Потом они бросили жребий, и жребий выпал на Матфия, который и был причислен к одиннадцати посланникам Масиха[m].

Notas al pie

 1. 1:1 То есть в книге «Радостная Весть Исы Масиха в изложении Луки».
 2. 1:4 Или: «Однажды, собрав их».
 3. 1:5 Или: «Яхия совершал обряд, омывая людей водой, а вы через несколько дней будете омыты Святым Духом». О том, как исполнились эти слова см. в 2:1-4.
 4. 1:6 В те времена Исраил находился под властью римской империи, и народ надеялся, что Масих избавит их от гнёта завоевателей. Но Царство, о котором возвещал Иса, не принадлежит этому миру и устанавливается духовным путём (см. Ин. 18:36).
 5. 1:12 То есть примерно километр – расстояние, которое разрешалось раввинами проходить в субботу, священный для всех иудеев день отдыха и покоя.
 6. 1:13 Зилот   (переводится как «ревнитель») – член крайней религиозно-политической группировки, выступавшей против римской оккупации Исраила.
 7. 1:18 Имеется в виду, что поле было куплено священнослужителями на деньги Иуды, т. е. как бы от его имени (см. Мат. 27:5-7).
 8. 1:18 Не совсем понятно, как это описание сопоставимо с тем, что записано в Мат. 27:3-10. Возможно, что после того, как Иуда повесился, оборвалась верёвка (или сломалась ветка) и он рухнул на землю.
 9. 1:19 То есть на арамейском языке.
 10. 1:20 Заб. 68:26.
 11. 1:20 Заб. 108:8.
 12. 1:22 Или: «обряд омовения».
 13. 1:26 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.