Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Hoseya 14

Kulapa Kubweretsa Madalitso

1Iwe Israeli bwerera kwa Yehova Mulungu wako.
    Machimo anu ndi amene akugwetsani!
Bweretsani zopempha zanu
    ndipo bwererani kwa Yehova.
Munene kwa Iye kuti,
    “Tikhululukireni machimo athu onse
ndi kutilandira mokoma mtima,
    kuti tithe kukuyamikani ndi mawu a pakamwa pathu.
Asiriya sangatipulumutse;
    ife sitidzakwera pa akavalo ankhondo,
sitidzanenanso kuti, ‘Milungu yathu’
    kwa zimene manja athu omwe anazipanga,
    pakuti ndinu amene mumachitira chifundo ana amasiye.”

Ine ndidzachiza kusakhulupirika kwawo
    ndipo ndidzawakonda mwaufulu
    pakuti ndaleka kuwakwiyira.
Ndidzakhala ngati mame kwa Israeli
    Ndipo iye adzachita maluwa ngati kakombo.
Adzazika mizu yake pansi
    ngati mkungudza wa ku Lebanoni;
    mphukira zake zidzakula.
Kukongola kwake kudzakhala ngati mtengo wa olivi,
    kununkhira kwake ngati mkungudza wa ku Lebanoni.
Anthu adzakhalanso mu mthunzi wake.
    Iye adzakula bwino ngati tirigu.
Adzachita maluwa ngati mphesa
    ndipo kutchuka kwake kudzakhala ngati vinyo wochokera ku Lebanoni.
Efereimu adzati, “Ndidzachita nawonso chiyani mafano?
    Ine ndidzamuyankha ndi kumusamalira.
Ine ndili ngati mtengo wa payini wobiriwira;
    zipatso zako zimachokera kwa Ine.”

Ndani ali ndi nzeru? Adzazindikire zinthu izi.
    Ndani amene amamvetsa zinthu? Adzamvetse izi.
Njira za Yehova ndi zolungama;
    anthu olungama amayenda mʼmenemo,
    koma anthu owukira amapunthwamo.

The Message

Hosea 14

Come Back! Return to Your God!

11-3 O Israel, come back! Return to your God!
    You’re down but you’re not out.
Prepare your confession
    and come back to God.
Pray to him, “Take away our sin,
    accept our confession.
Receive as restitution
    our repentant prayers.
Assyria won’t save us;
    horses won’t get us where we want to go.
We’ll never again say ‘our god’
    to something we’ve made or made up.
You’re our last hope. Is it not true
    that in you the orphan finds mercy?”

4-8 “I will heal their waywardness.
    I will love them lavishly. My anger is played out.
I will make a fresh start with Israel.
    He’ll burst into bloom like a crocus in the spring.
He’ll put down deep oak tree roots,
    he’ll become a forest of oaks!
He’ll become splendid—like a giant sequoia,
    his fragrance like a grove of cedars!
Those who live near him will be blessed by him,
    be blessed and prosper like golden grain.
Everyone will be talking about them,
    spreading their fame as the vintage children of God.
Ephraim is finished with gods that are no-gods.
    From now on I’m the one who answers and satisfies him.
I am like a luxuriant fruit tree.
    Everything you need is to be found in me.”

If you want to live well,
    make sure you understand all of this.
If you know what’s good for you,
    you’ll learn this inside and out.
God’s paths get you where you want to go.
    Right-living people walk them easily;
    wrong-living people are always tripping and stumbling.