Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Hoseya 1

1Awa ndi mawu amene Yehova anayankhula kwa Hoseya mwana wa Beeri pa nthawi ya ulamuliro wa Uziya, Yotamu, Ahazi ndi Hezekiya, mafumu a ku Yuda ndiponso pa nthawi ya ulamuliro wa Yeroboamu mwana wa Yowasi mfumu ya ku Israeli.

Mkazi wa Hoseya ndi Ana Ake

Yehova atayamba kuyankhula kudzera mwa Hoseya, Yehova anati kwa Hoseyayo, “Pita kakwatire mkazi wachiwerewere ndipo ubereke naye ana mʼchiwerewere chake pakuti anthu a mʼdziko muno achimwa pochita chigololo choyipitsitsa, posiya Yehova.” Motero Hoseya anakwatira Gomeri mwana wamkazi wa Dibulaimu, ndipo mkaziyo anakhala woyembekezera nabala mwana wamwamuna.

Tsono Yehova anati kwa Hoseya, “Umutche dzina loti Yezireeli, pakuti ndili pafupi kulanga banja la Yehu chifukwa cha anthu amene anawapha ku Yezireeli ndipo ndidzathetsa ufumu wa Israeli. Tsiku limenelo ndidzathyola uta wa Israeli mʼchigwa cha Yezireeli.”

Gomeri anakhala woyembekezeranso ndipo anabereka mwana wamkazi. Ndipo Yehova anati kwa Hoseya, “Umutche dzina loti ‘Sakondedwa’ pakuti sindidzaonetsanso chikondi changa pa nyumba ya Israeli, kuti ndingawakhululukire konse. Komatu ndidzaonetsa chikondi pa nyumba ya Yuda; ndipo ndidzawapulumutsa, osati ndi uta, lupanga kapena nkhondo, kapena akavalo ndi okwerapo ake, koma ine Yehova Mulungu wawo ndidzawapulumutsa.”

Sakondedwa ataleka kuyamwa, Gomeri anabereka mwana wina wamwamuna. Pamenepo Yehova anati, “Umutche dzina loti Sianthuanga,” pakuti inu si ndinu anthu anga ndipo Ine si ndine Mulungu wanu.

10 “Komabe Aisraeli adzachuluka ngati mchenga wa mʼmbali mwa nyanja umene sangathe kuwuyeza kapena kuwuwerenga. Pamalo omwe ananena kuti, ‘Sindinu anthu anga,’ pomweponso adzawatchula kuti ‘Ana a Mulungu wamoyo.’ 11 Anthu a ku Yuda ndi anthu a ku Israeli adzasonkhananso pamodzi ndipo adzasankha mtsogoleri mmodzi ndi kutuluka mʼdzikomo, pakuti tsiku la Yezireeli lidzakhala lalikulu kwambiri.”

New American Standard Bible

Hosea 1

Hosea’s Wife and Children

1The word of the Lord which came to Hosea the son of Beeri, during the days of Uzziah, Jotham, Ahaz and Hezekiah, kings of Judah, and during the days of Jeroboam the son of Joash, king of Israel.

When the Lord first spoke through Hosea, the Lord said to Hosea, “Go, take to yourself a wife of harlotry and have children of harlotry; for the land commits flagrant harlotry, [a]forsaking the Lord.” So he went and took Gomer the daughter of Diblaim, and she conceived and bore him a son. And the Lord said to him, “Name him Jezreel; for yet a little while, and I will [b]punish the house of Jehu for the bloodshed of Jezreel, and I will put an end to the kingdom of the house of Israel. On that day I will break the bow of Israel in the valley of Jezreel.”

Then she conceived again and gave birth to a daughter. And [c]the Lord said to him, “Name her [d]Lo-ruhamah, for I will no longer have compassion on the house of Israel, that I would ever forgive them. But I will have compassion on the house of Judah and deliver them by the Lord their God, and will not deliver them by bow, sword, battle, horses or horsemen.”

When she had weaned Lo-ruhamah, she conceived and gave birth to a son. And [e]the Lord said, “Name him [f]Lo-ammi, for you are not My people and I am not [g]your God.”

10 [h]Yet the number of the sons of Israel
Will be like the sand of the sea,
Which cannot be measured or numbered;
And in the place
Where it is said to them,
“You are not My people,”
It will be said to them,
You are the sons of the living God.”
11 And the sons of Judah and the sons of Israel will be gathered together,
And they will appoint for themselves one leader,
And they will go up from the land,
For great will be the day of Jezreel.

Notas al pie

  1. Hosea 1:2 Lit from not following after
  2. Hosea 1:4 Lit visit the bloodshed of Jezreel on the house of Jehu
  3. Hosea 1:6 Lit He
  4. Hosea 1:6 I.e. she has not obtained compassion
  5. Hosea 1:9 Lit He
  6. Hosea 1:9 I.e. not my people
  7. Hosea 1:9 Lit yours
  8. Hosea 1:10 Ch 2:1 in Heb