Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Habakuku 1

1Uthenga umene mneneri Habakuku analandira mʼmasomphenya.

Dandawulo la Habakuku

Kodi inu Yehova, ndidzakhala ndikukupemphani thandizo kwa nthawi yayitali motani,
    koma wosayankha?
Kapena kufuwulira kwa inu kuti, “Chiwawa kuno!”
    koma wosatipulumutsa?
Chifukwa chiyani mukundionetsa zinthu zoyipa?
    Chifukwa chiyani mukundionetsa mavutowa?
Ndikuona chiwonongeko ndi chiwawa;
    pali ndewu ndi kukangana kwambiri.
Kotero malamulo anu atha mphamvu,
    ndipo chilungamo sichikugwira ntchito.
Anthu oyipa aposa olungama,
    kotero apotoza chilungamo.

Yankho la Yehova

“Yangʼanani pakati pa mitundu ya anthu, ndipo penyetsetsani,
    ndipo muthedwe nazo nzeru.
Pakuti ndidzachitadi zinthu pa nthawi yanu
    zimene inu simudzazikhulupirira,
    ngakhale wina atakufotokozerani.
Pakuti taonani, Ine ndikuwutsa Ababuloni,
    anthu ankhanza ndiponso amphamvu,
amene amapita pa dziko lonse lapansi
    kukalanda malo amene si awo.
Iwowa ndi anthu ochititsa mantha, ndipo ndi owopsa;
    amadzipangira okha malamulo
    ndi kudzipezera okha ulemu.
Akavalo awo ndi aliwiro kwambiri kupambana akambuku
    ndi owopsa kupambana mimbulu yolusa nthawi ya madzulo.
Okwerapo awo akuthamanga molunjika;
    a pa akavalo awo ndi ochokera kutali,
akuwuluka ngati chiwombankhanga chofuna kugwira nyama;
    onse akubwera atakonzekera zachiwawa.
Gulu la ankhondo likubwera ngati mphepo ya mʼchipululu
    ndi kugwira akapolo ochuluka ngati mchenga.
10 Akunyoza mafumu
    ndiponso kuchitira chipongwe olamulira.
Akupeputsa mizinda yonse yotetezedwa;
    akumanga mitumbira ndi kulanda mizindayo.
11 Kenaka amasesa mofulumira ngati mphepo nʼkumangopitirirabe,
    anthu ochimwa, amene mphamvu zawo ndiye mulungu wawo.”

Dandawulo Lachiwiri la Habakuku

12 Inu Yehova, kodi sindinu wachikhalire?
    Mulungu wanga, Woyera wanga, ife sitidzafa.
Inu Yehova, munawasankha anthuwo kuti abweretse chiweruzo;
    Inu Thanthwe, munawayika iwowo kuti atilange.
13 Maso anu ndi oyera kwambiri safuna kuona choyipa;
    Inu simulekerera cholakwa.
Chifukwa chiyani nanga mukulekerera anthu ochita zachinyengowa?
    Chifukwa chiyani muli chete pamene anthu oyipa
    akuwononga anthu olungama kupambana iwowo?
14 Mwasandutsa anthu kukhala ngati nsomba zamʼnyanja,
    ngati zolengedwa zamʼnyanja zimene zilibe wolamulira.
15 Mdani wawo woyipa amakoka anthu onse ndi mbedza,
    amawakola mu ukonde wake,
amawasonkhanitsa mu khoka lake;
    kotero iyeyo amakondwa ndi kusangalala.
16 Choncho iye amaperekera nsembe ukonde wake
    ndiponso kufukizira lubani khoka lake,
popeza ukonde wakewo ndiye umamubweretsera moyo wapamwamba
    ndipo amadya chakudya chabwino kwambiri.
17 Kodi iye azipitirabe kugwiritsa ntchito makoka akewo,
    kuwononga mitundu ya anthu mopanda chifundo?

New Living Translation

Habakkuk 1

1This is the message that the prophet Habakkuk received in a vision.

Habakkuk’s Complaint

How long, O Lord, must I call for help?
    But you do not listen!
“Violence is everywhere!” I cry,
    but you do not come to save.
Must I forever see these evil deeds?
    Why must I watch all this misery?
Wherever I look,
    I see destruction and violence.
I am surrounded by people
    who love to argue and fight.
The law has become paralyzed,
    and there is no justice in the courts.
The wicked far outnumber the righteous,
    so that justice has become perverted.

The Lord’s Reply

The Lord replied,

“Look around at the nations;
    look and be amazed![a]
For I am doing something in your own day,
    something you wouldn’t believe
    even if someone told you about it.
I am raising up the Babylonians,[b]
    a cruel and violent people.
They will march across the world
    and conquer other lands.
They are notorious for their cruelty
    and do whatever they like.
Their horses are swifter than cheetahs[c]
    and fiercer than wolves at dusk.
Their charioteers charge from far away.
    Like eagles, they swoop down to devour their prey.

“On they come, all bent on violence.
    Their hordes advance like a desert wind,
    sweeping captives ahead of them like sand.
10 They scoff at kings and princes
    and scorn all their fortresses.
They simply pile ramps of earth
    against their walls and capture them!
11 They sweep past like the wind
    and are gone.
But they are deeply guilty,
    for their own strength is their god.”

Habakkuk’s Second Complaint

12 O Lord my God, my Holy One, you who are eternal—
    surely you do not plan to wipe us out?
O Lord, our Rock, you have sent these Babylonians to correct us,
    to punish us for our many sins.
13 But you are pure and cannot stand the sight of evil.
    Will you wink at their treachery?
Should you be silent while the wicked
    swallow up people more righteous than they?

14 Are we only fish to be caught and killed?
    Are we only sea creatures that have no leader?
15 Must we be strung up on their hooks
    and caught in their nets while they rejoice and celebrate?
16 Then they will worship their nets
    and burn incense in front of them.
“These nets are the gods who have made us rich!”
    they will claim.
17 Will you let them get away with this forever?
    Will they succeed forever in their heartless conquests?

Notas al pie

  1. 1:5 Greek version reads Look, you mockers; / look and be amazed and die. Compare Acts 13:41.
  2. 1:6 Or Chaldeans.
  3. 1:8 Or leopards.