Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Habakuku 1

1Uthenga umene mneneri Habakuku analandira mʼmasomphenya.

Dandawulo la Habakuku

Kodi inu Yehova, ndidzakhala ndikukupemphani thandizo kwa nthawi yayitali motani,
    koma wosayankha?
Kapena kufuwulira kwa inu kuti, “Chiwawa kuno!”
    koma wosatipulumutsa?
Chifukwa chiyani mukundionetsa zinthu zoyipa?
    Chifukwa chiyani mukundionetsa mavutowa?
Ndikuona chiwonongeko ndi chiwawa;
    pali ndewu ndi kukangana kwambiri.
Kotero malamulo anu atha mphamvu,
    ndipo chilungamo sichikugwira ntchito.
Anthu oyipa aposa olungama,
    kotero apotoza chilungamo.

Yankho la Yehova

“Yangʼanani pakati pa mitundu ya anthu, ndipo penyetsetsani,
    ndipo muthedwe nazo nzeru.
Pakuti ndidzachitadi zinthu pa nthawi yanu
    zimene inu simudzazikhulupirira,
    ngakhale wina atakufotokozerani.
Pakuti taonani, Ine ndikuwutsa Ababuloni,
    anthu ankhanza ndiponso amphamvu,
amene amapita pa dziko lonse lapansi
    kukalanda malo amene si awo.
Iwowa ndi anthu ochititsa mantha, ndipo ndi owopsa;
    amadzipangira okha malamulo
    ndi kudzipezera okha ulemu.
Akavalo awo ndi aliwiro kwambiri kupambana akambuku
    ndi owopsa kupambana mimbulu yolusa nthawi ya madzulo.
Okwerapo awo akuthamanga molunjika;
    a pa akavalo awo ndi ochokera kutali,
akuwuluka ngati chiwombankhanga chofuna kugwira nyama;
    onse akubwera atakonzekera zachiwawa.
Gulu la ankhondo likubwera ngati mphepo ya mʼchipululu
    ndi kugwira akapolo ochuluka ngati mchenga.
10 Akunyoza mafumu
    ndiponso kuchitira chipongwe olamulira.
Akupeputsa mizinda yonse yotetezedwa;
    akumanga mitumbira ndi kulanda mizindayo.
11 Kenaka amasesa mofulumira ngati mphepo nʼkumangopitirirabe,
    anthu ochimwa, amene mphamvu zawo ndiye mulungu wawo.”

Dandawulo Lachiwiri la Habakuku

12 Inu Yehova, kodi sindinu wachikhalire?
    Mulungu wanga, Woyera wanga, ife sitidzafa.
Inu Yehova, munawasankha anthuwo kuti abweretse chiweruzo;
    Inu Thanthwe, munawayika iwowo kuti atilange.
13 Maso anu ndi oyera kwambiri safuna kuona choyipa;
    Inu simulekerera cholakwa.
Chifukwa chiyani nanga mukulekerera anthu ochita zachinyengowa?
    Chifukwa chiyani muli chete pamene anthu oyipa
    akuwononga anthu olungama kupambana iwowo?
14 Mwasandutsa anthu kukhala ngati nsomba zamʼnyanja,
    ngati zolengedwa zamʼnyanja zimene zilibe wolamulira.
15 Mdani wawo woyipa amakoka anthu onse ndi mbedza,
    amawakola mu ukonde wake,
amawasonkhanitsa mu khoka lake;
    kotero iyeyo amakondwa ndi kusangalala.
16 Choncho iye amaperekera nsembe ukonde wake
    ndiponso kufukizira lubani khoka lake,
popeza ukonde wakewo ndiye umamubweretsera moyo wapamwamba
    ndipo amadya chakudya chabwino kwambiri.
17 Kodi iye azipitirabe kugwiritsa ntchito makoka akewo,
    kuwononga mitundu ya anthu mopanda chifundo?

New American Standard Bible

Habakkuk 1

Chaldeans Used to Punish Judah

1The [a]oracle which Habakkuk the prophet saw.

How long, O Lord, will I call for help,
And You will not hear?
I cry out to You, “Violence!”
Yet You do not save.
Why do You make me see iniquity,
And cause me to look on wickedness?
Yes, destruction and violence are before me;
Strife exists and contention arises.
Therefore the law is [b]ignored
And justice [c]is never upheld.
For the wicked surround the righteous;
Therefore justice comes out perverted.

“Look among the nations! Observe!
Be astonished! Wonder!
Because I am doing something in your days—
You would not believe if [d]you were told.
“For behold, I am raising up the Chaldeans,
That [e]fierce and impetuous people
Who march [f]throughout the earth
To [g]seize dwelling places which are not theirs.
“They are dreaded and feared;
Their justice and [h]authority [i]originate with themselves.
“Their horses are swifter than leopards
And [j]keener than wolves in the evening.
Their [k]horsemen come galloping,
Their horsemen come from afar;
They fly like an eagle swooping down to devour.
“All of them come for violence.
[l]Their horde of faces moves forward.
They collect captives like sand.
10 “They mock at kings
And rulers are a laughing matter to them.
They laugh at every fortress
And heap up rubble to capture it.
11 “Then they will sweep through like the wind and pass on.
But they will be held guilty,
They whose strength is their god.”

12 Are You not from everlasting,
O Lord, my God, my Holy One?
We will not die.
You, O Lord, have appointed them to judge;
And You, O Rock, have established them to correct.
13 Your eyes are too pure to [m]approve evil,
And You can not look on wickedness with favor.
Why do You look with favor
On those who deal treacherously?
Why are You silent when the wicked swallow up
Those more righteous than they?
14 Why have You made men like the fish of the sea,
Like creeping things without a ruler over them?
15 The Chaldeans bring all of them up with a hook,
Drag them away with their net,
And gather them together in their fishing net.
Therefore they rejoice and are glad.
16 Therefore they offer a sacrifice to their net
And [n]burn incense to their fishing net;
Because through these things their [o]catch is [p]large,
And their food is [q]plentiful.
17 Will they therefore empty their net
And continually slay nations without sparing?

Notas al pie

 1. Habakkuk 1:1 Or burden
 2. Habakkuk 1:4 Or ineffective; lit numbed
 3. Habakkuk 1:4 Lit never goes forth
 4. Habakkuk 1:5 Lit it
 5. Habakkuk 1:6 Lit bitter
 6. Habakkuk 1:6 Lit the breadth of
 7. Habakkuk 1:6 Lit take possession of
 8. Habakkuk 1:7 Lit eminence
 9. Habakkuk 1:7 Lit proceeds from
 10. Habakkuk 1:8 Or more eager to attack
 11. Habakkuk 1:8 Or steeds paw the ground
 12. Habakkuk 1:9 Or The eagerness of their faces
 13. Habakkuk 1:13 Lit look at
 14. Habakkuk 1:16 Or sacrifice
 15. Habakkuk 1:16 Lit portion
 16. Habakkuk 1:16 Lit fat; or plentiful
 17. Habakkuk 1:16 Lit the fat portion