Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Habakuku 1

1Uthenga umene mneneri Habakuku analandira mʼmasomphenya.

Dandawulo la Habakuku

Kodi inu Yehova, ndidzakhala ndikukupemphani thandizo kwa nthawi yayitali motani,
    koma wosayankha?
Kapena kufuwulira kwa inu kuti, “Chiwawa kuno!”
    koma wosatipulumutsa?
Chifukwa chiyani mukundionetsa zinthu zoyipa?
    Chifukwa chiyani mukundionetsa mavutowa?
Ndikuona chiwonongeko ndi chiwawa;
    pali ndewu ndi kukangana kwambiri.
Kotero malamulo anu atha mphamvu,
    ndipo chilungamo sichikugwira ntchito.
Anthu oyipa aposa olungama,
    kotero apotoza chilungamo.

Yankho la Yehova

“Yangʼanani pakati pa mitundu ya anthu, ndipo penyetsetsani,
    ndipo muthedwe nazo nzeru.
Pakuti ndidzachitadi zinthu pa nthawi yanu
    zimene inu simudzazikhulupirira,
    ngakhale wina atakufotokozerani.
Pakuti taonani, Ine ndikuwutsa Ababuloni,
    anthu ankhanza ndiponso amphamvu,
amene amapita pa dziko lonse lapansi
    kukalanda malo amene si awo.
Iwowa ndi anthu ochititsa mantha, ndipo ndi owopsa;
    amadzipangira okha malamulo
    ndi kudzipezera okha ulemu.
Akavalo awo ndi aliwiro kwambiri kupambana akambuku
    ndi owopsa kupambana mimbulu yolusa nthawi ya madzulo.
Okwerapo awo akuthamanga molunjika;
    a pa akavalo awo ndi ochokera kutali,
akuwuluka ngati chiwombankhanga chofuna kugwira nyama;
    onse akubwera atakonzekera zachiwawa.
Gulu la ankhondo likubwera ngati mphepo ya mʼchipululu
    ndi kugwira akapolo ochuluka ngati mchenga.
10 Akunyoza mafumu
    ndiponso kuchitira chipongwe olamulira.
Akupeputsa mizinda yonse yotetezedwa;
    akumanga mitumbira ndi kulanda mizindayo.
11 Kenaka amasesa mofulumira ngati mphepo nʼkumangopitirirabe,
    anthu ochimwa, amene mphamvu zawo ndiye mulungu wawo.”

Dandawulo Lachiwiri la Habakuku

12 Inu Yehova, kodi sindinu wachikhalire?
    Mulungu wanga, Woyera wanga, ife sitidzafa.
Inu Yehova, munawasankha anthuwo kuti abweretse chiweruzo;
    Inu Thanthwe, munawayika iwowo kuti atilange.
13 Maso anu ndi oyera kwambiri safuna kuona choyipa;
    Inu simulekerera cholakwa.
Chifukwa chiyani nanga mukulekerera anthu ochita zachinyengowa?
    Chifukwa chiyani muli chete pamene anthu oyipa
    akuwononga anthu olungama kupambana iwowo?
14 Mwasandutsa anthu kukhala ngati nsomba zamʼnyanja,
    ngati zolengedwa zamʼnyanja zimene zilibe wolamulira.
15 Mdani wawo woyipa amakoka anthu onse ndi mbedza,
    amawakola mu ukonde wake,
amawasonkhanitsa mu khoka lake;
    kotero iyeyo amakondwa ndi kusangalala.
16 Choncho iye amaperekera nsembe ukonde wake
    ndiponso kufukizira lubani khoka lake,
popeza ukonde wakewo ndiye umamubweretsera moyo wapamwamba
    ndipo amadya chakudya chabwino kwambiri.
17 Kodi iye azipitirabe kugwiritsa ntchito makoka akewo,
    kuwononga mitundu ya anthu mopanda chifundo?

Священное Писание (Восточный Перевод)

Аввакум 1

1Пророческое видение, которое было пророку Аввакуму.

Первая жалоба пророка

О Вечный[a], сколько же мне взывать о помощи,
    пока Ты услышишь?
Сколько кричать Тебе о насилии,
    пока Ты спасёшь?
Зачем Ты даёшь мне видеть беззаконие,
    безучастно смотришь на беду?
Передо мной – разрушение и насилие,
    поднимаются рознь и разлад.
Из-за этого закон утратил силу,
    и нет больше справедливости.
Нечестивые взяли верх над праведными,
    и порочным стал правый суд.

Ответ Всевышнего

– Внимательно присмотритесь к народам,
    и вы будете крайне изумлены,
потому что Я совершу в ваши дни такое,
    чему бы вы никогда не поверили,
    если бы вам рассказали об этом.
Я подниму вавилонян,
    неистовый и свирепый народ,
который помчится по всей земле
    отнимать чужие жилища.
Они грозны и ужасны;
    они сами себе закон,
    и возвеличивают себя, как хотят.
Их кони быстрее барсов,
    злее волков во тьме.
Их конница мчится во весь опор,
    их всадники скачут издалека.
Они летят, как орёл, что бросается на добычу,
    приходят для грабежа.
Их полчища несутся, как знойный вихрь,
    собирая пленников, как песок.
10 Смеются они над царями,
    издеваются над повелителями.
Они потешаются над крепостями:
    насыпают осадный вал и берут их.
11 Проносятся они, как вихрь,
    этот преступный люд, чей бог – собственная сила.

Вторая жалоба пророка

12 О Вечный, мой Бог, мой Святой!
    Разве не издревле Ты?
    Мы не умрём!
Вечный, Ты велел им исполнить приговор;
    Скала, Ты назначил им карать.
13 Слишком чисты Твои глаза, чтобы видеть зло;
    Ты не можешь смотреть на беззаконие.
Почему же тогда Ты смотришь на вероломных,
    молчишь, когда злые поглощают тех, кто праведнее их?
14 Ты уподобил людей рыбе в морях,
    твари морской, у которой нет правителя.
15 Враг вытягивает их крюком,
    ловит сетью,
сгоняет в невод,
    веселится и торжествует.
16 Поэтому сетям своим приносит он жертвы
    и благовония – своим неводам,
ведь благодаря им жирен его кусок
    и роскошно его застолье.
17 Неужели и дальше опорожнять ему сеть,
    без жалости истребляя народы?

Notas al pie

  1. 1:2 Вечный   – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.