Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Genesis 2

1Motero kumwamba, dziko lapansi ndi zonse za mʼmenemo zinatha kulengedwa monga mwa kuchuluka kwawo.

Pofika tsiku lachisanu ndi chiwiri Mulungu anamaliza ntchito zonse zimene ankagwira ndipo pa tsiku lachisanu ndi chiwiri anapumula ku ntchito zake zonse. Ndipo Mulungu anadalitsa tsiku lachisanu ndi chiwiri nalipatula, chifukwa pa tsiku limeneli Iye anapumula ku ntchito yonse yolenga imene anayigwira.

Adamu ndi Hava

Mbiri ya momwe kumwamba ndi dziko lapansi zinalengedwera pa tsiku lija Yehova Mulungu ankazilenga ndi iyi:

Yehova Mulungu atapanga dziko lapansi ndi kumwamba, zitsamba zinali zisanamere ndipo chomera chilichonse chinali chisanamerenso popeza Yehova Mulungu anali asanagwetse mvula pa dziko lapansi. Panalibe munthu wolima nthaka, koma kasupe ankatuluka mʼnthaka ndi kuthirira pa dziko lonse. Tsono Yehova Mulungu anawumba munthu kuchokera ku dothi nawuziramo mpweya wamoyo mʼmphuno mwake ndipo munthuyo anakhala wamoyo.

Kenaka Yehova Mulungu anatsekula munda wa Edeni chakummawa; kumeneko anayikako munthu amene anamupanga uja. Ndipo Yehova Mulungu anameretsa mʼmundamo mitengo ya mitundu yonse. Inali mitengo yokongola ndi ya zipatso zokoma. Pakati pa munda uja panali mtengo wopatsa moyo ndi mtengo wopatsa nzeru zodziwitsa chabwino ndi choyipa.

10 Mtsinje wothirira mundawo unkatuluka mu Edeni; kuchokera apo unkagawikana kukhala mitsinje inayi. 11 Dzina la mtsinje woyamba ndi Pisoni; uwu umazungulira dziko lonse la Havila, kumene kuli golide. 12 (Golide wa ku dziko ili ndi wabwino. Kulinso miyala yokongola ya bedola ndi onikisi). 13 Dzina la mtsinje wachiwiri ndi Gihoni; uwu umazungulira dziko lonse la Kusi. 14 Dzina la mtsinje wachitatu ndi Tigirisi; umayenda chakummawa kwa Asiriya. Ndipo mtsinje wachinayi ndi Yufurate.

15 Yehova Mulungu anatenga munthu uja ndi kumuyika mʼmunda wa Edeni kuti awulime ndi kuwusamalira. 16 Ndipo Yehova Mulungu analamula munthu uja kuti, “Uzidya zipatso za mu mtengo wina uliwonse mʼmundamu; 17 koma usadye zipatso za mu mtengo wodziwitsa chabwino ndi choyipa, popeza ukadzadya za mu mtengowu udzafa ndithu.”

18 Ndipo Yehova Mulungu anati, “Sibwino kuti munthu akhale yekha. Ndidzamupangira mnzake womuthandiza.”

19 Kenaka Yehova Mulungu anawumba ndi dothi nyama zonse zakuthengo ndi mbalame zonse zamlengalenga. Ndipo Iye anapita nazo kwa munthu uja kuti akazipatse mayina; ndipo dzina lililonse limene Adamu anapereka ku chamoyo chilichonse, lomwelo linakhala dzina lake. 20 Choncho Adamu anazitcha mayina ziweto zonse, mbalame zamlengalenga ndi nyama zakuthengo zonse.

Komabe munthu uja analibe mnzake womuthandiza. 21 Tsono Yehova Mulungu anamugonetsa munthu uja tulo tofa nato; ali mtulo chomwecho, Mulungu anachotsa imodzi mwa nthiti zake ndi kutseka pamalopo ndi mnofu. 22 Motero Yehova Mulungu anapanga mkazi ndi nthiti ija imene anatenga kwa munthu uja nabwera naye kwa iye.

23 Munthu uja anati,

“Uyu ndiye fupa lochokera ku mafupa anga
    ndi mnofu wochokera ku mnofu wanga;
adzatchedwa ‘mkazi,’
    popeza wachokera mwa mwamuna.”

24 Nʼchifukwa chake, mwamuna amasiya abambo ndi amayi ake nakaphatikana ndi mkazi wake ndipo awiriwo amakhala thupi limodzi.

25 Munthu uja ndi mkazi wakeyo, onse awiri anali maliseche ndipo analibe manyazi.

Amplified Bible

Genesis 2

The Creation of Man and Woman

1So the heavens and the earth were completed, and all their hosts (inhabitants). And by the seventh day God completed His work which He had done, and He rested (ceased) on the seventh day from all His work which He had done. So God blessed the seventh day and sanctified it [as His own, that is, set it apart as holy from other days], because in it He rested from all His work which He had created and done.

This is the history of [the origin of] the heavens and of the earth when they were created, in the day [that is, days of creation] that the [a]Lord God made the earth and the heavens— no shrub or plant of the field was yet in the earth, and no herb of the field had yet sprouted, for the Lord God had not caused it to rain on the earth, and there was no man to [b]cultivate the ground, but a [c]mist (fog, dew, vapor) used to rise from the land and water the entire surface of the ground— then the Lord God [d]formed [that is, created the body of] man from the [e]dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and the man became a living being [an individual complete in body and spirit]. And the Lord God [f]planted a garden (oasis) in the east, in Eden (delight, land of happiness); and He put the man whom He had formed (created) there. And [in that garden] the Lord God caused to grow from the ground every tree that is desirable and pleasing to the sight and good (suitable, pleasant) for food; the tree of life was also in the midst of the garden, and the tree of the [experiential] knowledge (recognition) of [the difference between] good and evil.

10 Now a river flowed out of Eden to water the garden; and from there it divided and became four [branching] rivers. 11 The first [river] is named Pishon; it flows around the entire land of Havilah, where there is gold. 12 The gold of that land is good; bdellium (a fragrant, valuable resin) and the [g]onyx stone are found there. 13 The name of the second river is Gihon; it flows around the entire land of Cush [in Mesopotamia]. 14 The third river is named Hiddekel (Tigris); it flows east of Assyria. And the fourth river is the Euphrates.

15 So the Lord God took the man [He had made] and settled him in the Garden of Eden to cultivate and keep it. 16 And the Lord God commanded the man, saying, “You may freely (unconditionally) eat [the fruit] from every tree of the garden; 17 but [only] from the tree of the knowledge (recognition) of good and evil you shall not eat, otherwise on the day that you eat from it, you shall most certainly [h]die [because of your disobedience].”

18 Now the Lord God said, “It is not good (beneficial) for the man to be alone; I will make him a helper [one who balances him—a counterpart who is] [i]suitable and complementary for him.” 19 So the Lord God formed out of the ground every animal of the field and every bird of the air, and brought them to Adam to see what he would call them; and whatever the man called a living creature, that was its name. 20 And the man gave names to all the livestock, and to the birds of the air, and to every animal of the field; but for Adam there was not found a helper [that was] suitable (a companion) for him. 21 So the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam; and while he slept, He took one of his ribs and closed up the flesh at that place. 22 And the rib which the Lord God had taken from the man He made (fashioned, formed) into a woman, and He brought her and presented her to the man. 23 Then Adam said,

“This is now bone of my bones,
And flesh of my flesh;
She shall be called Woman,
Because she was taken out of Man.”

24 For this reason a man shall leave his father and his mother, and shall be joined to his wife; and they shall become one flesh. 25 And the man and his wife were both naked and were not ashamed or embarrassed.

Notas al pie

  1. Genesis 2:4 Heb YHWH (Yahweh), the Hebrew name of God which traditionally is not pronounced by the Jews, usually rendered Lord. See front material, Principles of Translation.
  2. Genesis 2:5 Lit work.
  3. Genesis 2:6 Or flow of water.
  4. Genesis 2:7 The word is “formed” (Heb yatsar), but in 1:26, 27 the action is described with the Hebrew word “created” (Heb bara).
  5. Genesis 2:7 The essential chemical elements found in soil are also found in humans and animals. This scientific fact was not discovered until recent times, but God is displaying it here.
  6. Genesis 2:8 This is a reference, not to the creation of plant life in general, but to the planting of specific plants in the Garden of Eden (2:8, 9).
  7. Genesis 2:12 It is often difficult to match the names or descriptions of ancient gems and other materials with their contemporary equivalents. Modern research indicates this may instead be carnelian, a red gemstone.
  8. Genesis 2:17 Both spiritually and physically, physical death in the sense of becoming mortal; they were created immortal.
  9. Genesis 2:18 Lit like his opposite.