Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Ezekieli 32

Nyimbo ya Maliro a Farao

1Pa tsiku loyamba la mwezi wa khumi ndi chiwiri, chaka chakhumi ndi chiwiri, Yehova anandiyankhula kuti: “Iwe mwana wa munthu imba nyimbo ya maliro a Farao mfumu ya Igupto ndipo uyiwuze kuti,

“Iwe umadziyesa ngati mkango pakati pa mitundu ya anthu.
    Koma iwe uli ngati ngʼona mʼnyanja.
Umakhuvula mʼmitsinje yako,
    kuvundula madzi ndi mapazi ako
    ndi kudetsa madzi mʼmitsinje.

“Tsono Ine Ambuye Yehova ndikuti,

“ ‘Pogwiritsa ntchito gulu la anthu a mitundu yambiri,
    ndidzakuponyera khoka langa
    ndi kukugwira mu ukonde wanga.
Ndidzakuponya ku mtunda
    ndi kukutayira pansi.
Ndidzabweretsa mbalame zamumlengalenga kuti zidzatere pa iwe,
    ndipo zirombo zonse za dziko lapansi zidzakudya.
Ndidzayanika mnofu wako pa mapiri
    ndipo zigwa zidzadzaza ndi zotsalira zako.
Ndidzanyowetsa dziko ndi magazi ako,
    mpaka kumapiri komwe,
    ndipo mitsinje idzadzaza ndi mnofu wako.
Ndikadzakuwononga, ndidzaphimba miyamba
    ndikudetsa nyenyezi zake.
Ndidzaphimba dzuwa ndi mtambo,
    ndipo mwezi sudzawala.
Zowala zonse zamumlengalenga
    ndidzazizimitsa;
    ndidzachititsa mdima pa dziko lako,
            akutero Ambuye Yehova.
Ndidzasautsa mitima ya anthu a mitundu yambiri
    pamene ndidzakupititsa ku ukapolo pakati pa mitundu ya anthu,
    ku mayiko amene iwe sunawadziwe.
10 Ine ndidzachititsa kuti anthu a mitundu yambiri adabwe nawe,
    ndipo mafumu awo adzanjenjemera ndi mantha aakulu chifukwa cha iwe
    pamene ndidzaonetsa lupanga langa pamaso pawo.
Pa nthawi ya kugwa kwako,
    aliyense wa iwo adzanjenjemera
    moyo wake wonse.

11 “ ‘Pakuti ndikunena Ine Ambuye Yehova kuti,

“ ‘Lupanga la mfumu ya ku Babuloni
    lidzabwera kudzalimbana nawe.
12 Ndidzachititsa gulu lako lankhondo kuti ligwe
    ndi lupanga la anthu amphamvu,
    anthu ankhanza kwambiri pakati pa mitundu yonse ya anthu.
Adzathetsa kunyada kwa Igupto,
    ndipo gulu lake lonse la nkhondo lidzagonjetsedwa.
13 Ndidzawononga ziweto zake zonse
    zokhala mʼmbali mwa madzi ambiri.
Ku madziko sikudzaonekanso phazi la munthu
    kapena kudetsedwa ndi phazi la ziweto.
14 Pambuyo pake ndidzayeretsa madzi ake
    ndipo mitsinje yake idzayenda mokometsera ngati mafuta,
            akutero Ambuye Yehova.
15 Ndikadzasandutsa dziko la Igupto kukhala bwinja;
    ndikadzawononga dziko lonse
ndi kukantha onse okhala kumeneko,
    adzadziwa kuti ndine Yehova.’

16 “Mawu angawa adzakhala nyimbo ya maliro. Ana a akazi amitundu ya anthu adzayimba, kuyimbira Igupto ndi gulu lake lonse la nkhondo, akutero Ambuye Yehova.”

17 Pa tsiku la 15 la mwezi woyamba, chaka cha khumi ndi chiwiri, Yehova anayankhula kuti: 18 “Iwe mwana wa munthu, lirira gulu lankhondo la Igupto ndipo uwalowetse pamodzi ndi anthu ena amphamvu a mayiko ena ku dziko la anthu akufa. 19 Ufunse kuti, ‘Ndani amene akukuposa kukongola? Tsikirani ku manda ndi kukhala pamodzi ndi anthu osachita mdulidwe.’ 20 Aigupto adzagwa pakati pa amene akuphedwa ndi lupanga. Lupanga ndi losololedwa kale. Iye adzaphedwa pamodzi ndi gulu lake lankhondo. 21 Mʼkati mwa manda atsogoleri amphamvu pamodzi ndi ogwirizana nawo azidzakambirana za Igupto nʼkumati, ‘Afika kuno anthu osachita mdulidwe aja! Ndi awa agona apawa, ophedwa pa nkhondo.’

22 “Asiriya ali komweko ndipo ankhondo ake onse ali mʼmanda omuzungulira. Onsewo anaphedwa pa nkhondo. 23 Manda awo ali kumalo ozama a dzenje, ndipo ankhondo ake azungulira manda ake. Onse amene anaopseza dziko la anthu amoyo aphedwa, agwa ndi lupanga.

24 “Elamu ali komweko ndipo ankhondo ake ali mʼmanda omuzungulira. Onsewa anaphedwa pa nkhondo, natsikira ku manda ali osachita mdulidwe. Iwowa kale ankaopseza anthu pa dziko lapansi. Tsopano akuchita manyazi pamodzi ndi amene ali mʼmanda. 25 Amukonzera pogona pakati pa anthu ophedwa, pamodzi ndi gulu lake lonse la nkhondo litazungulira manda ake. Onsewo ndi anthu osachita mdulidwe ophedwa ndi lupanga. Paja anthuwa ankaopsa mʼdziko la anthu a moyo. Koma tsopano akuchita manyazi pamodzi ndi amene ali mʼmanda. Iwo ayikidwa pakati pa anthu ophedwa.

26 “Mesaki ndi Tubala ali komweko, pamodzi ndi gulu lonse la nkhondo litazungulira manda awo. Onsewo ndi anthu osachita mdulidwe, ophedwa ndi lupanga. Paja ankaopsa mʼdziko la anthu amoyo. 27 Iwo sanayikidwe mwaulemu ngati ankhondo amphamvu amakedzana, amene anatsikira ku dziko la anthu akufa ndi zida zawo zomwe za nkhondo. Malupanga awo anawayika ku mitu yawo, ndipo zishango zawo anaphimba mafupa awo. Kale anthu amphamvu amenewa ankaopsa dziko la anthu amoyo.

28 “Iwenso Farao, udzaphwanyidwa ndi kuyikidwa pakati pa anthu osachita mdulidwe, amene anaphedwa ndi lupanga.

29 “Edomu ali kumeneko pamodzi ndi mafumu ake ndi akalonga ake onse. Ngakhale anali amphamvu, koma anayikidwa. Ayikidwa pamodzi ndi anthu osachita mdulidwe, pamodzi ndi iwo amene akutsikira ku dzenje.

30 “Akalonga onse akumpoto pamodzi ndi anthu onse a ku Sidoni ali kumeneko. Anatsikira ku dziko la anthu akufa mwamanyazi ngakhale anali owopsa ndi mphamvu zawo. Iwo akugona osachita mdulidwe pamodzi ndi amene anaphedwa ndi lupanga ndipo akuchita manyazi pamodzi ndi iwo amene anatsikira kale ku manda.

31 “Farao ndi gulu lake lankhondo akadzawaona iwowa adzathunza mtima pokumbukira kuchuluka kwa gulu lake lankhondo limene linaphedwa pa nkhondo. Ndikutero Ine Ambuye Yehova. 32 Paja ankaopsa mʼdziko la anthu amoyo. Koma Faraoyo pamodzi ndi ankhondo ake onse adzayikidwa pamodzi ndi anthu osachita mdulidwe, pamodzi ndi amene anaphedwa pa nkhondo. Ndikutero Ine Ambuye Yehova.”

Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 32

Bocet pentru Egipt

1În anul al doisprezecelea, în prima zi a lunii a douăsprezecea,[a] Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: „Fiul omului, rosteşte o cântare de jale despre Faraon, monarhul Egiptului, şi spune-i:

«Te consideri un leu printre neamuri,
    dar eşti ca un monstru în mări!
Te arunci în râurile tale,
    tulburi apele cu picioarele
        şi îţi murdăreşti râurile.»

Acum, aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Voi arunca asupra ta năvodul Meu,
    printr-o mare mulţime de popoare,
        şi te voi[b] trage în plasa Mea!
Te voi lăsa pe pământ
    şi te voi arunca pe suprafaţa câmpiei;
voi pune să se aşeze peste tine păsările cerului
    şi voi sătura din tine fiarele întregului pământ!
Îţi voi arunca carnea pe munţi
    şi voi umple văile cu resturile tale!
Voi uda pământul cu sângele tău
    scurs pe munţi
        şi albiile vor fi pline de resturile tale.
Când te voi stinge, voi acoperi cerurile
    şi voi întuneca stelele lor;
voi acoperi soarele cu un nor
    şi luna nu-şi va mai da lumina.
Voi întuneca din pricina ta
    toţi luminătorii care strălucesc pe ceruri
şi voi răspândi întunericul peste ţara ta,
    zice Stăpânul Domn.
Voi nelinişti inima multor popoare
    când voi vesti distrugerea ta[c] printre neamuri,
        printre ţările pe care nu le-ai cunoscut.
10 Voi face să se îngrozească din pricina ta multe popoare,
    iar regii lor se vor înspăimânta din pricina ta,
        când Îmi voi flutura sabia pe dinaintea lor.
În ziua căderii tale
    fiecare va tremura în orice clipă
        pentru viaţa lui.

11 Căci aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

Sabia împăratului Babilonului
    va veni peste tine!
12 Voi face ca mulţimea ta să cadă răpusă
    de sabia celor viteji,
        cei mai înspăimântători dintre toate neamurile.
Ei vor distruge mândria Egiptului
    şi toată mulţimea lui va fi nimicită.
13 Voi face să piară toate vitele lui
    de lângă apele cele multe;
şi nu le va mai tulbura nici picior de om,
    nici copită de animal.
14 Atunci îi voi lăsa apele să se aşeze
    şi-i voi face râurile să curgă ca uleiul,[d]
        zice Stăpânul Domn.
15 Când voi preface ţara Egiptului într-o pustietate,
    şi ţara va fi jefuită de bogăţia ei,
când îi voi fi lovit pe toţi cei ce locuiesc în ea,
    vor şti că Eu sunt Domnul.

16 Aceasta este cântarea de jale pe care o vor cânta despre el. Fiicele neamurilor o vor cânta; o vor cânta despre Egipt şi despre toată mulţimea lui, zice Stăpânul Domn.»“

17 În anul al doisprezecelea, în ziua a cincisprezecea a lunii[e], Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: 18 „Fiul omului, boceşte pentru mulţimea Egiptului şi coboar-o, pe ea şi pe fiicele neamurilor măreţe, în tărâmul de jos, la cei coborâţi în groapă. 19 Spune-i: «Crezi că eşti tu mai încântătoare decât altele? Coboară şi zaci printre cei necircumcişi[f]

20 Vor cădea astfel în mijlocul celor răpuşi de sabie! Sabia este pregătită! Să fie scos afară Egiptul şi toată mulţimea lui![g] 21 Atunci conducătorii cei viteji din Locuinţa Morţilor vor zice despre el şi despre cei ce-l ajutau: «S-au coborât şi zac printre cei necircumcişi, răpuşi de sabie!»

22 Acolo este Asiria şi toată adunarea ei! De jur împrejurul ei se află mormintele tuturor celor ucişi, care au căzut răpuşi de sabie 23 şi cărora li s-au dat morminte în cele mai adânci locuri ale gropii. Adunarea ei se află de jur împrejurul mormântului ei, şi anume toţi cei ucişi, care au căzut răpuşi de sabie, ei, care răspândeau teroare pe tărâmul celor vii.

24 Acolo este Elamul[h] şi toată mulţimea lui! De jur împrejurul mormântului lui se află toţi cei ucişi, care au căzut răpuşi de sabie. Ei, care răspândeau teroare pe tărâmul celor vii, s-au coborât necircumcişi în tărâmul de jos. Acum ei îşi poartă ruşinea împreună cu cei ce s-au coborât în groapă. 25 I-au pregătit Elamului un pat în mijlocul celor ucişi şi toată mulţimea lui se află împrejurul mormântului lui. Toţi sunt necircumcişi şi au fost răpuşi de sabie, căci răspândeau teroare pe tărâmul celor vii. Ei îşi poartă acum ruşinea împreună cu cei ce s-au coborât în groapă; au fost culcaţi alături de cei ucişi.

26 Acolo sunt Meşekul şi Tubalul[i] şi toată mulţimea lor, de jur împrejurul mormântului lor! Toţi sunt necircumcişi şi au fost răpuşi de sabie, căci răspândeau teroare pe tărâmul celor vii. 27 Să nu zacă ei împreună cu cei viteji, care au căzut dintre cei necircumcişi şi care au coborât în Locuinţa Morţilor cu toate armele lor de război, cei ale căror săbii au fost puse sub capetele lor? Nelegiuirile lor au fost puse pe oasele lor, căci aceşti viteji erau o teroare pe tărâmul celor vii.

28 Tot aşa şi tu, Faraon, vei fi zdrobit şi vei zăcea printre cei necircumcişi, împreună cu cei răpuşi de sabie.

29 Acolo este şi Edomul, împreună cu regii şi toţi prinţii lui, care, în pofida vitejiei lor, au fost puşi alături de cei răpuşi de sabie. Ei zac împreună cu cei necircumcişi, cu cei ce s-au coborât în groapă.

30 Acolo sunt toţi prinţii nordului şi toţi sidonienii; ei s-au coborât împreună cu cei ucişi, în pofida terorii pe care au răspândit-o. În ciuda vitejiei lor, ei sunt acum acoperiţi de ruşine. Aceşti necircumcişi zac împreună cu cei răpuşi de sabie şi-şi poartă ruşinea alături de cei ce s-au coborât în groapă.

31 Faraon – el şi întreaga lui oştire – îi va vedea şi se va consola pentru întreaga lui mulţime care a fost răpusă de sabie, zice Stăpânul Domn. 32 Căci voi răspândi teroarea pe tărâmul celor vii, şi Faraon[j] cu toată mulţimea lui va fi pus să zacă printre cei necircumcişi, alături de cei răpuşi de sabie, zice Stăpânul Domn.»“

Notas al pie

  1. Ezechiel 32:1 3 martie 585 î.Cr.; vezi nota de la 1:1
  2. Ezechiel 32:3 LXX, VUL; TM: te vor
  3. Ezechiel 32:9 TM; LXX: când te voi duce captiv
  4. Ezechiel 32:14 Continuă ideea din v. 13, anume că nici o vietate nu va mai tulbura apele Nilului
  5. Ezechiel 32:17 Stabilirea datei exacte este dificilă, deoarece nu este indicată luna; întregul an: martie/aprilie 586 – martie/aprilie 585 î.Cr.; LXX: a lunii întâi, adică 27 aprilie 586 î.Cr.; sau, posibil aceeaşi lună cu cea din v. 1
  6. Ezechiel 32:19 Vezi nota de la 28:10; peste tot în capitol
  7. Ezechiel 32:20 Sensul versetului în ebraică este nesigur
  8. Ezechiel 32:24 S-E Mesopotamiei
  9. Ezechiel 32:26 Vezi nota de la 27:13
  10. Ezechiel 32:32 Sau: Deşi l-am pus să răspândească teroarea pe tărâmul celor vii, Faraon ...