Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Ezekieli 28

Mawu Odzudzula Mfumu ya Turo

1Yehova anandiyankhula nati: “Iwe mwana wa munthu, iwuze mfumu ya ku Turo mawu a Ine Ambuye Yehova akuti,

“ ‘Iwe ndi mtima wako wodzikuza
    umanena kuti, ‘Ine ndine mulungu;
ndimakhala pa mpando wa mulungu
    pakati pa nyanja.’
Koma ndiwe munthu chabe osati mulungu,
    ngakhale ukuganiza kuti ndiwe wanzeru ngati mulungu.
Taona, ndiwedi wanzeru kupambana Danieli.
    Ndipo palibe chinsinsi chobisika kwa iwe.
Mwa nzeru zako ndi kumvetsa kwako
    unadzipezera chuma
ndipo unasonkhanitsa golide ndi siliva
    mʼnyumba zosungira chuma chako.
Ndi nzeru zako zochitira malonda
    unachulukitsa chuma chako
ndipo wayamba kunyada
    chifukwa cha chuma chakocho.

“ ‘Choncho Ine Ambuye Yehova ndikuti,

“ ‘Popeza umadziganizira
    kuti ndiwe mulungu,
Ine ndidzabwera ndi anthu achilendo, anthu ankhanza,
    kuti adzalimbane nawe.
Adzakuthira nkhondo kuti awononge zonse zimene unazipeza ndi nzeru zako,
    ndipo adzawononga kunyada kwakoko.
Iwo adzakuponyera ku dzenje
    ndipo udzafa imfa yoopsa
    mʼnyanja yozama.
Kodi udzanenabe kuti, ‘Ine ndine mulungu,’
    pamaso pa iwo amene akukupha?
Iwe udzaoneka kuti ndiwe munthu chabe, osati mulungu,
    mʼmanja mwa iwo amene akukuphawo.
10 Udzafa imfa ya anthu osachita mdulidwe
    mʼmanja mwa anthu achilendo.

Ine ndayankhula zimenezi, akutero Ambuye Yehova.’ ”

11 Yehova anandiyankhula kuti: 12 “Iwe mwana wa munthu, imba nyimbo yodandaulira mfumu ya Turo ndipo uyiwuze mawu a Ine Ambuye Yehova akuti,

“ ‘Iwe unali chitsanzo cha ungwiro weniweni,
    wodzaza ndi nzeru ndi wokongola kwambiri.
13 Iwe unkakhala ngati mu Edeni,
    munda wa Mulungu.
Miyala yokongola ya mitundu yonse:
    rubi, topazi ndi dayimondi,
    kirisoliti, onikisi, yasipa,
    safiro, kalineliyoni ndi berili ndiwo inali zofunda zako.
Ndipo zoyikamo miyalayo zinali zagolide.
    Anakupangira zonsezi pa tsiku limene unalengedwa.
14 Ndinayika kerubi kuti azikulondera.
    Unkakhala pa phiri langa lopatulika,
ndipo unkayendayenda
    pakati pa miyala ya moto.
15 Makhalidwe ako anali abwino
    kuyambira pamene unalengedwa
    mpaka nthawi imene unayamba kuchita zoyipa.
16 Unatanganidwa ndi zamalonda.
    Zotsatira zake zinali zoti unachulukitsa zandewu
    ndi kumachimwa.
Choncho ndinakuchotsa ku phiri langa lopatulika.
    Mkerubi amene ankakulondera uja anakupirikitsa
    kukuchotsa ku miyala yamoto.
17 Unkadzikuza mu mtima mwako
    chifukwa cha kukongola kwako,
ndipo unayipitsa nzeru zako
    chifukwa chofuna kutchuka.
Kotero Ine ndinakugwetsa pansi
    kuti ukhala chenjezo pamaso pa mafumu.
18 Ndi malonda ako achinyengo unachulukitsa machimo ako.
    Motero unayipitsa malo ako achipembedzo.
Choncho ndinabutsa moto pakati pako,
    ndipo unakupsereza,
ndipo unasanduka phulusa pa dziko lapansi
    pamaso pa anthu onse amene amakuona.
19 Anthu onse amitundu amene ankakudziwa
    akuchita mantha chifukwa cha iwe.
Watheratu mochititsa mantha
    ndipo sudzakhalaponso mpaka muyaya.’ ”

Za Chilango cha Sidoni

20 Yehova anandiyankhula nati: 21 “Iwe mwana wa munthu, utembenukire ku mzinda wa Sidoni ndipo unenere mowudzudzula kuti, 22 ‘Ine Ambuye Yehova ndikuti,

“ ‘Ndine mdani wako, iwe Sidoni,
    ndipo ndidzalemekezedwa chifukwa cha iwe.
Anthu adzadziwa kuti Ine ndine Yehova
    ndikadzakulanga ndi kudzionetsa kuti
    ndine woyera pakati pako.
23 Ndidzatumiza mliri pa iwe
    ndi kuchititsa magazi kuti ayende mʼmisewu yako.
Anthu ophedwa ndi lupanga
    adzagwa mbali zonse.
Pamenepo iwo adzadziwa kuti Ine ndine Yehova.

24 “ ‘Nthawi imeneyo Aisraeli sadzakhalanso ndi anthu pafupi achipongwe amene ali ngati nthula zowawa ndi ngati minga zopweteka. Pamenepo iwo adzadziwa kuti Ine ndine Ambuye Yehova.

25 “ ‘Ine Ambuye Yehova mawu anga ndi awa: Nditasonkhanitsa Aisraeli kuchoka ku mayiko kumene anamwazikira, ndidzadzionetsa kuti ndine woyera pakati pawo pamaso pa anthu a mitundu ina. Adzakhala mʼdziko lawo, limene ndinalipereka kwa mtumiki wanga Yakobo. 26 Adzakhala kumeneko mwamtendere ndipo adzamanga nyumba ndi kulima minda ya mpesa. Adzakhala kumeneko mwamtendere pamene ndidzalange anthu oyandikana nawo, amene ankawanyoza. Motero iwo adzadziwa kuti Ine ndine Yehova Mulungu wawo.’ ”

Священное Писание (Восточный Перевод)

Езекиил 28

Пророчество о царе Тира

1Было ко мне слово Вечного:

– Смертный, скажи правителю Тира: Так говорит Владыка Вечный:

«Объятый гордыней,
    ты говоришь: „Я – бог.
Я сижу на божьем престоле
    посреди моря“.
Но ты человек, не Бог,
    хотя мнишь, что равняешься мудростью с Ним.
Ты думаешь, что ты мудрее Данияла;
    нет для тебя неведомой тайны.
Мудростью и умом
    ты приобрёл богатство.
Ты наполнил золотом и серебром
    свои кладовые.
Великим умением торговать
    ты умножил свои богатства,
    и из-за них тебя обуяла гордость».

Поэтому так говорит Владыка Вечный:

«За то, что ты мнишь о себе,
    что сравнялся мудростью со Всевышним,
Я нашлю на тебя чужеземцев,
    ужаснейший из народов.
На твои красоту и мудрость они обнажат мечи
    и осквернят твой блеск.
Они сведут тебя в могилу;
    ты погибнешь насильственной смертью
    над бездной морской.
Разве станешь ты твердить: „Я – бог!“ –
    перед своими убийцами,
когда ты не бог, а человек
    в руках своих палачей?
10 Ты умрёшь смертью необрезанных
    от рук чужеземцев.

Я так сказал», – возвещает Владыка Вечный.

11 Было ко мне слово Вечного:

12 – Смертный, подними плач о царе Тира и скажи ему: Так говорит Владыка Вечный:

«Ты был примером совершенства,
    исполненный мудрости и безупречной красоты.
13 Ты был в Эдемском саду,
    в саду Всевышнего.
Все драгоценные камни тебя украшали:
    рубин, топаз, изумруд,
    хризолит, оникс и яшма,
    сапфир, бирюза и берилл[a].
Из золота были сделаны для них оправы и гнёзда;
    в день твоего сотворения они были приготовлены.
14 Ты был помазан быть охраняющим херувимом,
    ведь Я освятил тебя.
Ты был на святой горе Всевышнего
    и ходил среди горящих камней.
15 Ты был беспорочен в своих путях
    со дня твоего сотворения
    до того, как нашлось в тебе преступление.
16 От размаха своей торговли
    ты исполнился неправды
    и согрешил.
Я низверг тебя, как осквернённого, с горы Всевышнего,
    Я изгнал тебя, о херувим охраняющий,
    из среды горящих камней.
17 Из-за твоей красоты
    тебя обуяла гордость;
ты погубил свою мудрость
    ради своей известности.
И поверг Я тебя на землю,
    сделав зрелищем для царей.[b]
18 Множеством преступлений в бесчестной своей торговле
    осквернил ты свои святилища.
И Я вывел из тебя огонь,
    который тебя поглотил;
Я превратил тебя в пепел на земле
    на глазах у всех, кто смотрел.
19 Народы, знавшие тебя,
    ужаснулись твоей судьбе.
Тебя постиг страшный конец,
    и не будет тебя больше».

Пророчество о Сидоне

20 Было ко мне слово Вечного:

21 – Смертный, обрати лицо к Сидону; пророчествуй против него 22 и скажи: Так говорит Владыка Вечный:

«Я – твой противник, Сидон,
    и среди тебя Я прославлюсь.
Люди узнают, что Я – Вечный,
    когда Я исполню над тобой приговор
    и явлю Свою святость среди тебя.
23 Я пошлю на тебя мор,
    и на улицы твои – кровопролитие.
Посреди тебя будут падать убитые
    от меча, что станет разить со всех сторон.
Тогда они узнают, что Я – Вечный.

24 У народа Исраила больше не будет соседей, подобных ранящему терновнику и острым шипам, которые презирают его. Тогда они узнают, что Я – Владыка Вечный».

25 Так говорит Владыка Вечный: «Когда Я соберу исраильтян из всех народов, среди которых они были рассеяны, Я явлю среди них Свою святость на глазах у народов. И они будут жить на своей земле, которую Я дал Моему рабу Якубу. 26 Они будут жить в безопасности; будут строить дома и разводить виноградники. Они будут жить в безопасности, когда Я исполню приговор над их соседями, которые их презирают. Тогда они узнают, что Я – Вечный, их Бог».

Notas al pie

  1. 28:13 В некоторых случаях невозможно точно установить, какой камень имеется в виду под тем или иным названием.
  2. 28:11-17 В этом отрывке образ царя Тира сливается с образом сатаны, низверженного с небес (ср. Ис. 14:12-15; Лк. 10:18).