Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Ezara 1

Koresi Athandiza Ayuda Kubwerera Kwawo

1Mʼchaka choyamba cha ufumu wa Koresi mfumu ya Perisiya, pofuna kukwaniritsa zimene anayankhula kudzera mwa Yeremiya, Yehova anayika maganizo mu mtima mwa Koresi mfumu ya Perisiya kuti alengeze mʼdziko lake lonse ndi mawu apakamwa ngakhalenso ochita kulemba.

Iye anati, “Koresi mfumu ya Perisiya ikunena kuti,

“ ‘Yehova, Mulungu wakumwamba wandipatsa maufumu onse a dziko lapansi, ndipo wandipatsa udindo woti ndimumangire Nyumba ku Yerusalemu mʼdziko la Yuda. Aliyense wa inu amene ali wa Yehova, Mulungu wakeyo akhale naye. Tsono aliyense wa inu apite ku Yerusalemu, mʼdziko la Yuda kuti akamange Nyumba ya Yehova, Mulungu wa Israeli. Iyeyu ndi Mulungu amene ali mu Yerusalemu. Ndipo kumalo kulikonse kumene otsalawo akukhala, athandizidwe ndi eni dzikolo powapatsa siliva, golide, katundu ndi ziweto ndi zopereka za ufulu zoti akapereke ku Nyumba ya Yehova imene ili ku Yerusalemu.’ ”

Choncho atsogoleri a mabanja afuko la Yuda ndi la Benjamini komanso ansembe ndi Alevi, aliyense amene Mulungu anawutsa mtima wake, anayamba kukonzeka kupita kukamanga Nyumba ya Yehova imene ili ku Yerusalemu. Onse oyandikana nawo anawathandiza powapatsa ziwiya za siliva ndi zagolide, kuphatikizaponso katundu ndi ziweto, ndiponso mphatso zamtengo wapatali, kuwonjezera pa zopereka zaufulu zija. Nayenso mfumu Koresi anatulutsa ziwiya za mʼNyumba ya Yehova zimene Nebukadinezara anazitenga kuzichotsa ku Yerusalemu ndi kuziyika mʼnyumba ya milungu yake. Koresi, mfumu ya ku Perisiya inatulutsa ziwiyazi ndi kuzipereka kwa Miteridati, msungichuma amene anaziwerenga pamaso pa Sesibazara nduna yayikulu ya dziko la Yuda.

Chiwerengerochi chinali motere:

Mabeseni agolide30
mabeseni asiliva1,000
a zopereka29
10 timiphika tagolide230
timiphika tasiliva410
ziwiya zina1,000.

11 Ziwiya zonse zagolide ndi siliva pamodzi zinalipo 5,400. Zonsezi ndi zimene Sezi-Bazara anabwera nazo pamene otengedwa ukapolo aja ankabwerera ku Yerusalemu kuchokera ku Babuloni.

New Living Translation

Ezra 1

Cyrus Allows the Exiles to Return

1In the first year of King Cyrus of Persia,[a] the Lord fulfilled the prophecy he had given through Jeremiah.[b] He stirred the heart of Cyrus to put this proclamation in writing and to send it throughout his kingdom:

“This is what King Cyrus of Persia says:

“The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth. He has appointed me to build him a Temple at Jerusalem, which is in Judah. Any of you who are his people may go to Jerusalem in Judah to rebuild this Temple of the Lord, the God of Israel, who lives in Jerusalem. And may your God be with you! Wherever this Jewish remnant is found, let their neighbors contribute toward their expenses by giving them silver and gold, supplies for the journey, and livestock, as well as a voluntary offering for the Temple of God in Jerusalem.”

Then God stirred the hearts of the priests and Levites and the leaders of the tribes of Judah and Benjamin to go to Jerusalem to rebuild the Temple of the Lord. And all their neighbors assisted by giving them articles of silver and gold, supplies for the journey, and livestock. They gave them many valuable gifts in addition to all the voluntary offerings.

King Cyrus himself brought out the articles that King Nebuchadnezzar had taken from the Lord’s Temple in Jerusalem and had placed in the temple of his own gods. Cyrus directed Mithredath, the treasurer of Persia, to count these items and present them to Sheshbazzar, the leader of the exiles returning to Judah.[c] This is a list of the items that were returned:

gold basins30
silver basins1,000
silver incense burners[d]29
10 gold bowls30
silver bowls410
other items1,000

11 In all, there were 5,400 articles of gold and silver. Sheshbazzar brought all of these along when the exiles went from Babylon to Jerusalem.

Notas al pie

  1. 1:1a The first year of Cyrus’s reign over Babylon was 538 B.c.
  2. 1:1b See Jer 25:11-12; 29:10.
  3. 1:8 Hebrew Sheshbazzar, the prince of Judah.
  4. 1:9 The meaning of this Hebrew word is uncertain.