Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Ezara 1

Koresi Athandiza Ayuda Kubwerera Kwawo

1Mʼchaka choyamba cha ufumu wa Koresi mfumu ya Perisiya, pofuna kukwaniritsa zimene anayankhula kudzera mwa Yeremiya, Yehova anayika maganizo mu mtima mwa Koresi mfumu ya Perisiya kuti alengeze mʼdziko lake lonse ndi mawu apakamwa ngakhalenso ochita kulemba.

Iye anati, “Koresi mfumu ya Perisiya ikunena kuti,

“ ‘Yehova, Mulungu wakumwamba wandipatsa maufumu onse a dziko lapansi, ndipo wandipatsa udindo woti ndimumangire Nyumba ku Yerusalemu mʼdziko la Yuda. Aliyense wa inu amene ali wa Yehova, Mulungu wakeyo akhale naye. Tsono aliyense wa inu apite ku Yerusalemu, mʼdziko la Yuda kuti akamange Nyumba ya Yehova, Mulungu wa Israeli. Iyeyu ndi Mulungu amene ali mu Yerusalemu. Ndipo kumalo kulikonse kumene otsalawo akukhala, athandizidwe ndi eni dzikolo powapatsa siliva, golide, katundu ndi ziweto ndi zopereka za ufulu zoti akapereke ku Nyumba ya Yehova imene ili ku Yerusalemu.’ ”

Choncho atsogoleri a mabanja afuko la Yuda ndi la Benjamini komanso ansembe ndi Alevi, aliyense amene Mulungu anawutsa mtima wake, anayamba kukonzeka kupita kukamanga Nyumba ya Yehova imene ili ku Yerusalemu. Onse oyandikana nawo anawathandiza powapatsa ziwiya za siliva ndi zagolide, kuphatikizaponso katundu ndi ziweto, ndiponso mphatso zamtengo wapatali, kuwonjezera pa zopereka zaufulu zija. Nayenso mfumu Koresi anatulutsa ziwiya za mʼNyumba ya Yehova zimene Nebukadinezara anazitenga kuzichotsa ku Yerusalemu ndi kuziyika mʼnyumba ya milungu yake. Koresi, mfumu ya ku Perisiya inatulutsa ziwiyazi ndi kuzipereka kwa Miteridati, msungichuma amene anaziwerenga pamaso pa Sesibazara nduna yayikulu ya dziko la Yuda.

Chiwerengerochi chinali motere:

Mabeseni agolide30
mabeseni asiliva1,000
a zopereka29
10 timiphika tagolide230
timiphika tasiliva410
ziwiya zina1,000.

11 Ziwiya zonse zagolide ndi siliva pamodzi zinalipo 5,400. Zonsezi ndi zimene Sezi-Bazara anabwera nazo pamene otengedwa ukapolo aja ankabwerera ku Yerusalemu kuchokera ku Babuloni.

New American Standard Bible

Ezra 1

Cyrus’s Proclamation

1Now in the first year of Cyrus king of Persia, in order to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah, the Lord stirred up the spirit of Cyrus king of Persia, so that he sent a proclamation throughout all his kingdom, and also put it in writing, saying:

“Thus says Cyrus king of Persia, ‘The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth and He has appointed me to build Him a house in Jerusalem, which is in Judah. Whoever there is among you of all His people, may his God be with him! Let him go up to Jerusalem which is in Judah and rebuild the house of the Lord, the God of Israel; He is the God who is in Jerusalem. Every survivor, at whatever place he may [a]live, let the men of [b]that place support him with silver and gold, with goods and cattle, together with a freewill offering for the house of God which is in Jerusalem.’”

Holy Vessels Restored

Then the heads of fathers’ households of Judah and Benjamin and the priests and the Levites arose, even everyone whose spirit God had stirred to go up and rebuild the house of the Lord which is in Jerusalem. All those about them [c]encouraged them with articles of silver, with gold, with goods, with cattle and with valuables, aside from all that was given as a freewill offering. Also King Cyrus brought out the articles of the house of the Lord, which Nebuchadnezzar had carried away from Jerusalem and put in the house of his gods; and Cyrus, king of Persia, had them brought out by the hand of Mithredath the treasurer, and he counted them out to Sheshbazzar, the prince of Judah. Now this was their number: 30 gold dishes, 1,000 silver dishes, 29 [d]duplicates; 10 30 gold bowls, 410 silver bowls of a second kind and 1,000 other articles. 11 All the articles of gold and silver numbered 5,400. Sheshbazzar brought them all up with the exiles who went up from Babylon to Jerusalem.

Notas al pie

  1. Ezra 1:4 Or reside as an alien
  2. Ezra 1:4 Lit his
  3. Ezra 1:6 Lit strengthened their hands
  4. Ezra 1:9 Heb obscure; other possible meanings are knives, censers