Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Estere 1

Vasiti Mkazi wa Mfumu Achotsedwa

1Izi ndi zimene zinachitika pa nthawi ya ufumu wa Ahasiwero, amene analamulira zigawo 127 kuyambira ku India mpaka ku Kusi. Pa nthawi imeneyi nʼkuti mfumu Ahasiwero atakhazikika pa mpando wake wa ufumu mu mzinda wa Susa, ndipo mʼchaka chachitatu cha ufumu wake anakonza phwando la olemekezeka ndi nduna zake. Atsogoleri a nkhondo a ku Peresiya ndi Mediya, anthu olemekezeka pamodzi ndi nduna za mʼzigawo zonse anasonkhana kwa iye.

Pa nthawi yomweyi kwa masiku 180 a phwando mfumu inkaonetsa kulemera kwa ulemerero wa ufumu wake ndiponso kukongola ndi kukula kwa ufumu wake. Atatha masiku amenewa, kwa masiku ena asanu ndi awiri mfumu inakonzanso phwando la anthu onse okhala mu mzinda wa Susa kuyambira anthu olemekezeka mpaka anthu wamba ku bwalo la munda la nyumba yake yaufumu. Bwalo la mundali analikongoletsa ndi makatani a nsalu zoyera ndi za mtundu wamtambo zimene anazimangirira ndi zingwe za nsalu zoyera ndi zapepo ku mphete za siliva zimene anazikoloweka pa nsanamira za maburo. Anayika mipando yopumirapo yagolide ndi siliva pabwalo la miyala yoyala yamtengowapatali yofiira, ya marabulo, ndi yonyezimira. Anapereka zakumwa mʼchikho zagolide zamitundumitundu, ndipo vinyo waufumu anali wochuluka kwambiri monga mwa kukoma mtima kwa mfumu. Monga mwa lamulo la mfumu aliyense anamwa mʼmene anafunira, pakuti mfumu inawuza otumikira ake kuti apatse aliyense monga mwa kukonda kwake.

Mkazi wa mfumu Vasiti nayenso anakonzera phwando amayi ku nyumba ya ufumu ya mfumu Ahasiwero.

10 Pa tsiku la chisanu ndi chiwiri, pamene mfumu Ahasiwero inaledzera ndi vinyo, inalamula adindo ofulidwa asanu ndi awiri amene ankamutumikira: Mehumani, Bizita, Haribona, Bigita, Abagita, Zetara, ndi Karikasi 11 kuti abwere naye mfumukazi Vasiti pamaso pa mfumu atavala chipewa chaufumu. Cholinga cha mfumu chinali choti adzamuonetse kwa anthu onse ndi olemekezeka, chifukwa anali wokongola kwambiri. 12 Koma antchito atapereka uthenga wa mfumu kwa mfumukazi, Vasiti anakana kubwera. Tsono mfumu inakwiya ndi kupsa mtima.

13 Mfumu inayankhula ndi anthu anzeru ndi ozindikira choyenera kuchita popeza chinali chikhalidwe chake kufunsa uphungu kwa akatswiri pa nkhani za malamulo ndi kuweruza kolungama. 14 Anthu amene ankakhala pafupi ndi mfumu anali awa: Karisena, Setara, Adimata, Tarisisi, Meresi, Marisena ndi Memukani, olemekezeka asanu ndi awiri a ku Peresiya ndi Medina amene ankaloledwa mwapadera kuonana ndi mfumu ndipo anali pamwamba kwambiri mu ufumuwo.

15 Mfumu inafunsa kuti, “Kodi titani naye mfumukazi Vasiti mwa lamulo, popeza sanamvere lamulo la ine mfumu Ahasiwero limene adindo ofulidwa anakamuwuza?”

16 Ndipo Memukani anayankha pa maso pa mfumu ndi olemekezeka anzake kuti, “Mfumukazi Vasiti sanalakwire mfumu yokha, koma walakwiranso olemekezeka onse ndi anthu onse okhala mʼzigawo zonse za mfumu Ahasiwero. 17 Pakuti amayi onse adzadziwa zimene wachita mfumukazi ndipo kotero adzapeputsa amuna awo ndi kunena kuti, ‘Mfumu Ahasiwero analamulira kuti abwere naye mfumukazi Vasiti kwa iye koma sanapite.’ 18 Lero lomwe lino amayi olemekezeka a ku Peresiya ndi Mediya amene amva zimene wachita mfumukazi adzaganiza zochita chimodzimodzi kwa nduna zonse za mfumu. Ndipo kupeputsana ndi kukongola zidzapitirira.”

19 “Choncho, ngati chikukomerani mfumu, lamulirani kuti Vasiti asadzaonekerenso pamaso pa mfumu Ahasiwero. Lamuloli lilembedwe mʼmabuku a malamulo a Aperezi ndi Amedi kuti lisadzasinthike. Pamalo pa Vasiti ngati mfumukazi payikidwepo mkazi wina amene ali bwino kuposa iye. 20 Ndipo lamulo la mfumuli lilengezedwa mʼdziko lake lonse ngakhale lili lalikulu, amayi onse adzapereka ulemu kwa amuna awo, amuna olemekezeka mpaka amuna wamba.”

21 Mfumu ndi nduna zake anakondwera ndi uphungu uwu, kotero mfumu inachita monga momwe ananenera Memukani. 22 Mfumu inatumiza makalata ku madera onse a ufumu wake, chigawo chilichonse mʼzilembo zawo ndi ku mtundu uliwonse mʼchiyankhulo chawochawo kulengeza kuti mwamuna ayankhule chilichonse chimene chikumukomera.

Amplified Bible

Esther 1

The Banquets of the King

1It was in the days of Ahasuerus ([a]Xerxes) who reigned from India to Ethiopia (Cush) over 127 provinces, in those days when King Ahasuerus sat on his royal throne which was at the citadel in [b]Susa [the capital of the Persian Empire], in the third year of his reign he held a banquet for all his officials and his attendants. The army officers of Persia and Media, the nobles and the officials of the provinces were there in his presence. And he displayed the riches of his glorious kingdom and the splendor of his great majesty for many days, 180 days in all.

When these days were completed, the king held a banquet for all the people who were present at the citadel in Susa [the capital], from the greatest [in importance] to the least, a seven-day feast in the courtyard of the garden of the king’s palace. There were curtains (draperies) of fine white and violet linen fastened with cords of fine purple linen to silver rings and marble columns. The couches of gold and silver rested on a mosaic floor of [c]porphyry, marble, mother-of-pearl, and precious colored stones. Drinks were served in various kinds of golden goblets, and the royal wine was plentiful, in accordance with the generosity of the king. The drinking was carried on in accordance with the law; no one was compelled [to drink], for the king had directed each official of his household to comply with each guest’s wishes. Queen Vashti also held a [separate] banquet for the women in the palace of King Ahasuerus.

Queen Vashti’s Refusal

10 On the seventh day, when the king’s heart was joyful with wine (in high spirits), he commanded Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, Abagtha, Zethar, and Carkas, the seven [d]eunuchs who served in the presence of King Ahasuerus [as his attendants], 11 to bring Queen Vashti before the king, [e]wearing her royal crown (high turban), to display her beauty before the people and the officials, for she was lovely to see. 12 But Queen Vashti refused to come at the king’s command, which was delivered [to her] by the eunuchs. So the king became extremely angry and burned with rage.

13 Then the king spoke to the wise men who understood the times [asking for their advice]—for it was the custom of the king to speak before all those who were familiar with law and legal matters— 14 and who were close to him [as advisors]: Carshena, Shethar, Admatha, Tarshish, Meres, Marsena, and Memucan, the seven officials of Persia and Media who had access to the king and were ranked highest in the kingdom. 15 [He said,] “According to the law, what is to be done with Queen Vashti because she did not obey the command of King Ahasuerus which was conveyed by the eunuchs?” 16 And Memucan answered in the presence of the king and the officials, “Vashti the queen has not only wronged the king but [also] all the officials (royal representatives) and all the peoples who are in all the provinces of King Ahasuerus. 17 For the queen’s conduct will become known to all women, causing them to look on their husbands with contempt (disrespect), since they will say, ‘King Ahasuerus commanded Queen Vashti to be brought before him, but she did not come.’ 18 This [very] day the ladies of Persia and Media who have heard of the queen’s refusal will speak [in the same way] to all the king’s officials, and there will be plenty of contempt and anger. 19 If it pleases the king, let a royal command be issued by him and let it be written in the laws of the Persians and Medes so that it cannot be repealed or modified, that Vashti is [f]no longer to come before King Ahasuerus; and let the king give her royal position to another who is better and more worthy than she. 20 So when the king’s great decree is proclaimed throughout his [extensive] kingdom, all women will give honor to their husbands, from the great to the insignificant.”

21 This statement (advice) pleased the king and the officials, and the king did what Memucan proposed. 22 So he sent letters to all the royal provinces, to each province in its own script and to each people in their own language, saying that every man should be the master and rule in his own home and that [g]he should speak [in the household] in the language of his own people.

Notas al pie

  1. Esther 1:1 Ahasuerus’ Greek name was Xerxes (I), his Persian name was Khshayarshan. Xerxes I (also known as Xerxes the Great the son of Darius the Great), ruled 486-465 b.c. He is the Xerxes who invaded Greece, was stopped temporarily at Thermopylae, defeated at the naval battle at Salamis, and nearly annihilated at Plataea (479 b.c.). The French excavations at Susa in 1880-1890 uncovered the great palace of Xerxes, where Esther would have lived. The building covered two and one-half acres. The finds at Susa from this period were so astonishing that the Louvre in Paris devoted two large rooms to the exhibition of the treasures. Xerxes’ tomb (looted in antiquity) is believed to be among the rock-cut tombs located at Naqsh-e Rajab, an archeological site in Iran about ten miles northwest of the site of ancient Persepolis.
  2. Esther 1:2 Susa was located about a hundred and fifty miles east of the Tigris River. The site, now modern day Shush, Iran, is considered to be one of the world’s oldest continuously inhabited cities. An ancient tomb presumed to be that of Daniel is located in the area.
  3. Esther 1:6 An Egyptian rock of feldspar crystals embedded in a dark red or purple groundmass used as flooring.
  4. Esther 1:10 Eunuchs were the men who were placed in charge of the king’s harem, and for that reason had been castrated.
  5. Esther 1:11 According to Jewish tradition Ahasuerus’ guests demanded that Vashti be naked, except for her royal turban to confirm that she was the queen and not just a servant-girl. She pleaded with Ahasuerus using several arguments, one of which was that if the guests found her beautiful, they would want to ravish her and kill him; and if not, her lack of beauty would disgrace him.
  6. Esther 1:19 The intent may have been simply to confine Vashti to the king’s harem and put another wife on the throne. The ancient rabbis said, however, that when the king accepted the advice, he ordered that Vashti be beheaded and her head brought to him on a platter.
  7. Esther 1:22 In recognition of the position of her husband a foreign-born wife was to speak his language.