Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Deuteronomo 32

1Mverani, inu mayiko a mmwamba ndipo ine ndidzayankhula;
    imva, iwe dziko lapansi, mawu a pakamwa panga.
Chiphunzitso changa chigwe ngati mvula
    ndipo mawu anga atsike ngati mame,
ngati mvumbi pa udzu watsopano,
    ngati mvula yochuluka pa zomera zanthete.

Ndidzalalikira dzina la Yehova.
    Aa, tamandani ukulu wa Mulungu wathu!
Iye ndi Thanthwe, ntchito zake ndi zangwiro,
    njira zake zonse ndi zolungama.
Mulungu wokhulupirika amene salakwitsa,
    Iye ndiye wolungama ndi wosalakwa.

Koma iwo achita mosakhulupirika pamaso pake,
    iwo si ana akenso,
    koma iwo ndi mʼbado wachinyengo ndi wokhotakhota.
Kodi mukumubwezera Yehova chotere,
    inu anthu opusa ndi opanda nzeru?
Kodi Iye si Atate anu, Mlengi wanu,
    amene anakupangani ndi kukuwumbani?

Kumbukirani masiku amakedzana;
    ganizirani za mibado yakalekale.
Funsa abambo ako ndipo adzakuwuza,
    akuluakulu ako, ndipo adzakufotokozera.
Pamene Wammwambamwamba anapereka mayiko kwa anthu a mitundu ina kukhala cholowa chawo,
    pamene analekanitsa anthu onse,
anayikira malire anthu onse
    molingana ndi chiwerengero cha ana a Israeli.
Pakuti gawo la Yehova ndi anthu ake,
    Yakobo ndiye cholowa chake.

10 Anamupeza mʼchipululu,
    ku malo owuma ndi kopanda kanthu.
Anamuteteza ndi kumusamalira;
    anamutchinjiriza ngati mwanadiso wake,
11 ngati chiwombankhanga chimene chimasasula chisa chake
    nʼkumazungulira pamwamba pa ana ake,
chimene chimatambalalitsa mapiko ake kuti chigwire anawo
    ndi kuwanyamula pa mapiko ake otambalalawo.
12 Yehova yekha ndiye anamutsogolera;
    popanda thandizo la mulungu wachilendo.

13 Anamuyendetsa pamwamba pa mapiri a mʼdziko
    ndi kumudyetsa zipatso za mʼminda.
Anamudyetsa uchi wofula pa thanthwe,
    ndiponso mafuta ochokera mʼnthaka ya miyala,
14 pamodzi ndi chambiko ndi mkaka wochokera ku ngʼombe ndi nkhosa,
    ndiponso ana ankhosa onenepa ndi mbuzi,
pamodzinso ndi nkhosa zazimuna zabwino za ku Basani
    ndiponso tirigu wabwino kwambiri.
Munamwa vinyo wa thovu lofiira.

15 Yesuruni ananenepa ndi kuyamba kuwukira;
    atakhuta, ananenepa ndi kukula thupi.
Anasiya Mulungu amene anamulenga
    ndipo anakana Thanthwe ndi Mpulumutsi wake.
16 Anamuchititsa nsanje ndi milungu yawo yachilendo
    ndiponso anamukwiyitsa ndi mafano awo onyansa.
17 Anapereka nsembe kwa ziwanda zimene si Mulungu,
    milungu imene sankayidziwa nʼkale lomwe,
    milungu yongobwera kumene,
    milungu imene makolo anu sankayiopa.
18 Inu munasiya Thanthwe limene linakulerani;
    munayiwala Mulungu amene anakubalani.

19 Yehova anaona zimenezi ndipo anawakana
    chifukwa ana ake aamuna ndi aakazi anamukwiyitsa.
20 Iye anati, “Ndidzawabisira nkhope yanga,
    ndi kuona kuti mathero awo adzakhala otani;
pakuti ndi mʼbado wopotoka,
    ana amene ndi osakhulupirika.
21 Anandichititsa kukhala wansanje pamene ankapembedza chimene si mulungu
    ndi kundikwiyitsa chifukwa cha mafano awo achabechabe.
Ine ndidzawachititsa kuti achite nsanje ndi mtundu wina wopandapake;
    ndidzawakwiyitsa ndi mtundu wina wachabechabe.
22 Pakuti mkwiyo wanga wayaka ngati moto,
    umene umayaka mpaka ku dziko la anthu akufa.
Motowo udzanyeketsa dziko lapansi ndi zokolola zake
    ndipo udzapsereza maziko a mapiri.

23 “Ndidzawawunjikira masautso
    ndipo mivi yanga yonse idzathera pa iwo.
24 Ndidzawatumizira njala yoopsa,
    malungo woopsa ndi nthenda zofa nazo;
ndidzawatumizira zirombo zakuthengo zowavuta,
    ululu wa njoka ya mʼphiri imene imakwawa pa fumbi.
25 Mʼmisewu lupanga lidzawasandutsa kukhala wopanda ana;
    mantha adzalamulira nyumba zawo.
Anyamata ndi atsikana adzafa,
    ngakhalenso makanda ndi okalamba.
26 Ine ndinanena kuti ndidzawamwaza
    ndi kuwafafaniza kuti anthu asawakumbukirenso,
27 koma sindinafune kuti adani anga adzandinyoze,
    mwina adani anga sadzandimvetsetsa
ndipo adzanena kuti, ‘Tagonjetsa anthuwa ndife;
    Yehova sanachite zonsezi.’ ”

28 Iwo ndi mtundu wopanda maganizo,
    iwo alibe nzeru nʼpangʼono pomwe.
29 Ngati iwo akanakhala anzeru akanamvetsetsa izi
    ndi kuzindikira kuti mathero awo adzakhala otani!
30 Kodi munthu mmodzi akanathamangitsa bwanji anthu 1,000
    kapena anthu awiri kuthamangitsa anthu 10,000, kuti awagonjetse,
Thanthwe lawo likanapanda kuwagulitsa,
    Yehova akanapanda kuwataya?
31 Pakuti thanthwe lawo silofanana ndi Thanthwe lathu,
    ngakhale adani athu amavomereza zimenezi.
32 Mpesa wawo umachokera ku mpesa wa ku Sodomu
    ndiponso ku minda ya ku Gomora.
Mphesa zawo zili ndi ululu wakupha
    ndipo maphava ake ndi owawa.
33 Vinyo wawo ndi wa ululu wa njoka,
    ululu woopsa wa mphiri.

34 “Kodi zimenezi sindinazisunge
    ndi kuzitsekera mʼkatikati mwa chuma changa?
35 Kubwezera chilango nʼkwanga; ndidzawalanga ndine.
    Pa nthawi yake phazi lawo lidzaterera;
tsiku lawo la masautso layandikira
    ndipo chiwonongeko chawo chikubwera pa iwo mofulumira.”

36 Yehova adzaweruza anthu ake
    ndipo adzachitira atumiki ake chifundo
pamene adzaona kuti mphamvu zawo zatha
    ndipo kuti palibe amene watsala, kapolo kapena mfulu.
37 Iye adzanena kuti, “Nanga ili kuti milungu yawo,
    thanthwe limene ankabisalamo,
38 milungu imene inkadya mafuta a nsembe zawo
    ndi kumwa vinyo wa chopereka chawo cha chakumwa?”
Iwuzeni ibwere kuti idzakuthandizeni!
    Ibwere kuti idzakutetezenitu!

39 “Onani tsopano kuti Ine ndine Iyeyo!
    Palibe mulungu wina koma Ine ndekha.
Ine ndimapha ndiponso kupereka moyo,
    ndavulaza ndipo ndidzachiritsa,
    ndipo palibe angathe kupulumutsa munthu mʼmanja mwanga.
40 Ndikweza dzanja langa kumwamba ndi kulumbira kuti,
    ‘Pali Ine wamoyo wamuyaya,
41 pamene ndidzanola lupanga langa lonyezimira
    ndipo dzanja liligwira pakubweretsa chiweruzo,
ndidzabwezera chilango adani anga
    ndi kulanga onse odana nane.
42 Mivi yanga idzakhuta magazi awo
    pamene lupanga langa lidzawononga mnofu:
magazi a anthu ophedwa ndi ogwidwa ukapolo,
    mitu ya atsogoleri a adani.’ ”

43 Kondwerani, inu mitundu yonse ya anthu pamodzi ndi anthu ake,
    pakuti Iye adzabwezera chilango anthu amene anapha atumiki ake;
adzabwezera chilango adani ake
    ndipo adzakhululukira dziko lake ndi la anthu ake.

44 Mose anabwera ndi Yoswa mwana wa Nuni ndipo anayankhula mawu onsewa mʼnyimbo anthu akumva. 45 Mose atatsiriza kunena mawu onsewa pamtima kwa Aisraeli, 46 iye anawawuza kuti, “Muwasunge bwino mu mtima mwanu, mawu onse amene lero lino ndikukuwuzani kuti mudzawuze ana anu, kuti adzamvere mosamalitsa mawu onse a malamulo amenewa. 47 Mawuwa sikuti ndi mawu achabe kwa inu. Mawuwa ndi moyo wanu. Mukawamvera mudzakhala ndi moyo wautali mʼdziko limene mukukalitenga kukhala lanu mukawoloka Yorodani.”

Mose Adzafera pa Phiri la Nebo

48 Tsiku lomwelo Yehova anawuza Mose kuti, 49 “Pita ku mapiri a ku Abarimu ukakwere pa Phiri la Nebo ku Mowabu, moyangʼanana ndi Yeriko, ndipo ukaone dziko la Kanaani, dziko limene ndikulipereka kwa Aisraeli kukhala lawo. 50 Iwe udzafera pa phiri limenelo ndipo udzapita kumene makolo ako anapita, monga mʼbale wako Aaroni anafera pa phiri la Hori ndipo anakakhala ndi anthu a mtundu wake. 51 Chifukwa chake nʼchakuti inu nonse awiri simunakhulupirike kwa Ine pamaso pa Aisraeli pa madzi a Meriba ku Kadesi mʼchipululu cha Zini chifukwa simunandilemekeze kokwanira pakati pa Aisraeli. 52 Choncho udzalionera kutali dziko limene ndikupereka kwa Aisraeli. Sudzalowa mʼdziko limene ndi kulipereka kwa Aisraeli.”

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Втор 32

1«Внимайте, небеса, я буду говорить;
    слушай, земля, слова моих уст.
Пусть польётся моё учение, словно дождь,
    пусть сойдут мои слова, как роса,
словно ливень на зелень,
    как дождь на побеги.

Имя Вечного провозглашу,
    славьте величие нашего Бога!
Он – скала, Его дела совершенны,
    все Его пути праведны.
Верен Всевышний, не творящий неправды,
    Он праведен и честен.

Перед Ним они развратились,
    и не дети они Ему,
но род упрямый и извращённый,
    к своему стыду.
Так ли воздаёте вы Вечному,
    народ безрассудный и глупый?
Разве Он не Отец, не Творец твой,
    Тот, Кто создал, основал тебя?

Вспомни древние дни;
    подумай об ушедших поколениях.
Спроси своего отца, и он скажет тебе,
    своих старейшин, и они объяснят тебе:
когда Высочайший давал народам их наследие,
    когда Он разделил весь человеческий род,
Он поставил пределы народов
    по числу сынов Исроила[a].
Ведь доля Вечного – народ Исроила,
    потомки Якуба – наследственный удел Его.

10 В пустынной земле Он его нашёл,
    в степи печальной и дикой.
Ограждал его, пёкся о нём;
    хранил его, как зеницу Своего ока.
11 Как орёл защищает своё гнездо[b]
    и парит над своими птенцами,
простирает свои крылья, берёт птенцов
    и несёт на своих перьях,
12 так Вечный один его вёл;
    чужого бога не было с Ним.

13 Он вознёс его на высоты земли
    и питал плодами полей.
Он кормил его мёдом из сот,
    что в скалистых расщелинах,
и маслом из оливкового дерева,
    что растёт на каменистой почве,
14 творогом и молоком от стада и отары
    и упитанными ягнятами и козлами,
лучшими баранами Бошона
    и отборной пшеницей.
Ты пил вино, кровь винограда.

15 Исроил[c] растолстел и стал упрям;
    растолстел, обрюзг и разжирел.
Он оставил Всевышнего, Который создал его,
    и отверг Скалу своего спасения.
16 Они возбудили в Нём ревность чужими богами
    и разгневали Его мерзкими идолами.
17 Они приносили жертвы демонам, а не Всевышнему –
    богам, которых не знали,
    богам, появившимся недавно,
    богам, которых ваши предки не боялись.
18 Вы покинули Скалу, родившую вас;
    вы забыли Всевышнего, создавшего вас.

19 Вечный увидел это и отверг их,
    так как разгневался на Своих сыновей и дочерей.
20 “Я скрою от них Своё лицо, – сказал Он, –
    и увижу, каков будет их конец;
потому что они – извращённый род,
    неверные дети.
21 Они пробудили во Мне ревность тем, что не Бог,
    и разгневали Меня ничтожными идолами.
Я пробужу в них ревность теми, кто не Мой народ;
    Я разгневаю их невежественными язычниками;
22 потому что от Моего гнева запылал огонь,
    что жжёт до дна мира мёртвых.
Он пожрёт землю и её урожаи
    и подожжёт основания гор.

23 Я соберу на них беды,
    выпущу в них свои стрелы.
24 Я пошлю на них опустошительный голод,
    истребляющий мор и смертельную заразу;
Я пошлю на них хищных зверей,
    ядовитых змей, что ползают в прахе.
25 На улицах меч лишит их детей,
    в их домах будет царить ужас.
Будут гибнуть юноши и девушки,
    младенцы и седовласые старики.
26 Я сказал бы: рассею их
    и изглажу их память из человеческого рода,
27 если бы не опасался насмешек врагов,
    чтобы противники не возомнили
и не сказали: «Нашей руки торжество;
    не Вечный совершил всё это»”.

28 Это народ, потерявший рассудок,
    нет у них разума.
29 О, если бы они были мудры,
    понимали бы это
    и уразумели, какой их ждёт конец!
30 Как мог бы один человек преследовать тысячу
    или двое обратить в бегство десять тысяч,
если бы их Скала не отступилась от них,
    если бы Вечный их не выдал?
31 Ведь скала врагов не такова, как наша Скала:
    даже наши враги сами признают это.
32 Их виноград с лозы Содома
    и с полей Гоморры.
Их плоды полны яда,
    а их гроздья – горечи.
33 Их вино – яд змей,
    смертельный яд кобр.

34 “Я сокрыл злые дела их врагов, – говорит Вечный, –
    и запечатал их в своих кладовых.
35 Предоставьте месть Мне, Я воздам.
    Придёт время, поскользнутся ноги врага;
день их бедствия близок,
    и участь их поспешает”.

36 Вечный будет судить Свой народ
    и пожалеет Своих рабов,
когда увидит, что исчезла их сила
    и не осталось никого: ни раба, ни свободного.
37 И скажет Он: “Где же их боги,
    та скала, за которой они укрывались?
38 Боги, которые ели жир их жертв,
    пили вино их жертвенных возлияний?
Пусть восстанут, чтобы помочь вам!
    Пусть дадут вам покров!

39 Смотрите же ныне, что только Я Бог,[d]
    и нет Бога, кроме Меня.
Я умерщвляю и оживляю,
    Я ранил, и Я исцелю,
    и никто не может избавить от Моей руки.
40 Я поднимаю руку к небу и объявляю:
    Верно, как и то, что Я живу вовеки, –
41 когда отточу Свой сияющий меч
    и рука Моя примет его для суда,
Я отомщу Моим противникам
    и воздам тем, кто Меня ненавидит.
42 Я напою Мои стрелы кровью,
    а Мой меч будет пожирать плоть,
кровь павших и пленных,
    головы вражеских вождей”.

43 Радуйтесь, народы, вместе с Его народом,[e]
    потому что Он отомстит за кровь Своих рабов;
отомстит Он Своим врагам,
    очистит Свою землю и Свой народ».

44 Мусо пришёл с Иешуа, сыном Нуна, и произнёс народу все слова этой песни. 45 Сказав эти слова всему Исроилу, Мусо 46 добавил:

– Примите к сердцу все слова, которые я торжественно возвестил вам сегодня, чтобы вы велели своим детям прилежно слушаться всех слов этого Закона. 47 Для вас это не пустые слова, в них – ваша жизнь. Они дадут вам долго жить на земле, в которую вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею.

48 В тот же день Вечный сказал Мусо:

49 – Поднимись на горную цепь Аварим, на гору Нево в Моаве, напротив Иерихона, и осмотри Ханон, землю, которую Я отдаю во владение исроильтянам. 50 На этой горе ты умрёшь и присоединишься к своему народу так же, как твой брат Хорун умер на горе Ор и присоединился к своему народу. 51 Это случится из-за того, что вы оба изменили Мне у вод Меривы-Кадеша, в пустыне Цин, на глазах у исроильтян, и из-за того, что вы не отстаивали Мою святость среди них.[f] 52 Поэтому ты увидишь землю, которую Я даю народу Исроила, только на расстоянии – ты не войдёшь в неё.

Notas al pie

  1. Втор 32:8 Или: «сынов Всевышнего».
  2. Втор 32:11 Или: «учит своих птенцов летать».
  3. Втор 32:15 Букв.: «Иешурун» – это слово переводится как «праведный» и является другим, поэтическим именем Исроила. То же в 33:5, 26.
  4. Втор 32:39 Букв.: «Я, Я есть Он».
  5. Втор 32:43 Или: «Обрадуйте Его народ, о народы». В некоторых рукописях: «Радуйтесь, небеса, вместе с Ним; пусть все ангелы Всевышнего поклонятся Ему! Радуйтесь, народы, вместе с Его народом; пусть посланники Всевышнего возвещают о Его могуществе!»
  6. Втор 32:51 См. Чис. 20:1-13.