Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Deuteronomo 12

Malo Amodzi Opembedzera

1Awa ndi malangizo ndi malamulo amene muyenera kusamalitsanso kuti muwatsatire mʼdziko limene Yehova Mulungu wa makolo anu wakupatsani kuti mutenge pa nthawi yonse imene muti mudzakhale mʼdzikomo. Muwonongeretu kwathunthu malo onse a pamwamba pa mapiri ataliatali ndi pa mapiri angʼonoangʼono ndi pansi pa mtengo uliwonse wotambalala pamene mitundu imene muyilande dzikolo ankapembedzerapo milungu yawo. Mugumule maguwa awo ansembe, ndi kuphwanya miyala yawo yachipembedzo ndipo mutenthe pa moto mafano awo a Asera: mugwetse mafano a milungu yawo ndi kufafaniza mayina awo mʼmalo amenewo.

Musapembedze Yehova Mulungu wanu monga mmene amachitira iwowa. Koma inu muzifunafuna kumalo kumene Yehova Mulungu wanu adzasankhe pakati pa mafuko anu kuti ayikeko dzina lake ndi kukhalako. Ku malo amenewa muyenera kupitako. Kumeneko muzipititsako zopereka zanu ndi nsembe zanu zopsereza, ndi chakhumi chanu ndi mphatso zapadera zimene munalonjeza kupereka ndi zopereka zanu zaufulu ndi ana oyamba a ngʼombe zanu ndi nkhosa zanu. Kumeneko, pamaso pa Yehova Mulungu wanu, inu ndi mabanja anu mudzadya ndi kusangalalako pa china chilichonse chimene mudzakhudza, chifukwa Yehova Mulungu wanu wakudalitsani.

Musadzachite monga tikuchitira lero lino, aliyense kumachita zimene akuona kuti ndi zoyenera, pakuti simunafike ku malo opumulirako ndi ku cholowa chimene Yehova Mulungu wanu akukupatsani. 10 Koma mudzawoloka Yorodani ndi kukhazikika mʼdziko limene Yehova Mulungu wanu akukupatsani ngati cholowa chanu, ndipo Iye adzakupatsani inu mpumulo ku adani anu okuzungulirani kuti mukhale motchinjirizidwa. 11 Tsono kumalo kumene Yehova Mulungu wanu adzasankhe kuti azikhalako muzikabweretsako chilichonse chimene ndikulamulirani inu: zopereka ndi nsembe zanu zopsereza, chakhumi chanu ndi mphatso zapadera, ndi chuma chanu chonse chosankhika chimene munalonjeza kwa Yehova. 12 Ndipo kumeneko inu mukasangalale pamaso pa Yehova Mulungu wanu pamodzi ndi ana anu aamuna ndi ana anu aakazi, antchito anu aamuna ndi adzakazi anu, ndi Alevi a mʼmidzi yanu, amene alibe gawo kapena cholowa chawochawo. 13 Musamalitse kuti musakaphere nsembe zanu zopsereza paliponse pamene mungafune. 14 Mukaphere pa malo okhawo amene Yehova adzawasankhe mwa limodzi la mafuko anu, ndipo kumeneko mukasunge chilichonse chimene ndikulamulireni.

15 Koma mukhoza kumapha ziweto zanu mʼmizinda iliyonse ndi kudya nyama yake mmene mungafunire, ngati kuti ndi agwape kapena mbawala, monga mwadalitso limene Yehova Mulungu wanu akukupatsani. Woyeretsedwa ndi wosayeretsedwa akhoza kuyidya. 16 Koma musamadye magazi. Muziwathira pansi ngati madzi. 17 Musamadyere mʼmizinda yanu chakhumi cha tirigu wanu ndi vinyo watsopano ndi mafuta, kapena za ana oyamba kubadwa a ngʼombe zanu ndi nkhosa zanu, kapena chilichonse chimene mwalonjeza kuchipereka, nsembe zanu zaufulu, kapena mphatso zapadera, 18 mʼmalo mwake, muzidya pamaso pa Yehova Mulungu wanu, kumalo kumene Yehova Mulungu wanu adzasankhira inu, ana anu aamuna ndi aakazi, antchito anu aamuna ndi adzakazi anu, ndi Alevi ochokera mʼmizinda yanu, ndipo mudzasangalale pamaso pa Yehova Mulungu wanu pa chilichonse chimene mudzachikhudza. 19 Muonetsetse kuti musawataye Alevi pa masiku onse amene mukhale mʼdziko lanumo.

20 Yehova Mulungu wanu akadzakulitsa dziko lanu monga anakulonjezerani, ndipo mukapukwa nyama mumanena kuti, “Ndikufuna nyama,” pamenepo mudzadya mmene mungafunire. 21 Ngati malo amene Yehova Mulungu wanu awasankha kuti ayike Dzina lake ali kutali kwambiri ndi inu, mukhoza kupha ziweto pakati pa ngʼombe ndi nkhosa zimene Yehova wakupatsani, monga ndinakulamulani, ndipo mʼmizinda yanuyanu mukhoza kuzidya mmene mungafunire. 22 Muzidye ngati mukudya gwape kapena mbawala. Onse oyeretsedwa monga mwa mwambo ndi osayeretsedwa omwe akhoza kudya. 23 Koma muonetsetse kuti musadye magazi, chifukwa magazi ndi moyo, ndipo musamadye moyo pamodzi ndi nyama. 24 Inu musamadye magazi, muziwathira pansi ngati madzi. 25 Musamadye magazi kuti zikuyendereni bwino inu pamodzi ndi ana anu a pambuyo panu, popeza mudzakhala mukuchita zoyenera pamaso pa Mulungu.

26 Koma mutenge zinthu zanu zoyeretsedwa ndi china chilichonse chimene munalumbira kupereka, ndi kupita kumalo kumene Yehova adzasankhe. 27 Mupereke nsembe zanu zopsereza pa guwa lansembe la Yehova Mulungu wanu, nyama pamodzi ndi magazi omwe. Magazi a nsembe zanu athiridwe pambali pa guwa lansembe la Yehova Mulungu wanu, koma nyamayo mukhoza kudya. 28 Onetsetsani kuti muzimvera mawu onsewa amene ndikukupatsani kuti zinthu zizikuyenderani bwino nthawi zonse inu ndi ana anu chifukwa mudzakhala mukuchita zabwino ndi zoyenera pamaso pa Yehova Mulungu wanu.

29 Yehova Mulungu wanu adzachotsa pamaso panu mitundu ya anthu amene mukufuna kuwathira nkhondo ndi kuwalanda dzikolo. Koma mukawapirikitsa ndi kukhazikika mʼdziko lawo, 30 ndipo pamene iwo awonongeka pamaso panu, samalirani kuti musakodwe mu msampha pa kufufuza za milungu yawo, nʼkumati, “Kodi anthu a mitunduwa amatumikira bwanji milungu yawo? Ifenso tichita momwemo.” 31 Musapembedze Yehova Mulungu wanu momwe amachitira iwowo, chifukwa popembedza milungu yawoyo amachita zonyansa zamitundumitundu zimene Yehova amadana nazo. Amatentha ngakhale ana awo aamuna ndi aakazi pa moto ngati nsembe za kwa milungu yawo.

32 Onetsetsani kuti mukuchita zimene ndikukulamulirani. Musawonjezerepo kapena kuchotserapo.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Втор 12

О единственном месте для поклонения Всевышнему

1Вот установления и законы, которым вы должны старательно следовать все дни, пока вы будете жить на земле, которую Вечный, Бог ваших предков, отдал вам во владение. Полностью уничтожьте все места, где народы, которых вы выселяете, служат своим богам: на высоких горах, на холмах и под тенистыми деревьями. Разрушьте их жертвенники, расколите священные камни и сожгите в огне столбы Ашеры. Разбейте истуканы их богов и сотрите в тех местах всякую память о них.

Вы не должны служить Вечному, вашему Богу так, как они служат своим богам. Вы должны искать Вечного, вашего Бога, лишь на том месте, которое Он выберет среди всех ваших родов для поклонения Ему. Туда вы и должны приходить, туда приносите всесожжения и жертвы, десятины и особые дары, посвящённые по обету, добровольные приношения и первородное ваших стад и отар. Там, в присутствии Вечного, вашего Бога, вы и ваши семьи будете есть и радоваться всему, что сотворят ваши руки, потому что Вечный, ваш Бог, благословил вас.

Вы не должны поступать так, как мы поступаем сегодня, – каждый, как ему кажется верным, потому что вы ещё не достигли мест покоя и наследия, которое Вечный, ваш Бог, даёт вам. 10 Но вы перейдёте Иордан и поселитесь в земле, которую Вечный, ваш Бог, отдаёт вам в наследие, и Он даст вам покой от всех врагов вокруг вас, чтобы вы жили в безопасности.

11 Тогда к месту, которое Вечный, ваш Бог, выберет для поклонения Ему, вы должны приносить всё, что я повелеваю вам: всесожжения и жертвы, десятины и особые дары, всё лучшее из имущества, что вы посвятили Вечному по обету. 12 Веселитесь там перед Вечным, вашим Богом, вы, ваши сыновья и дочери, слуги и служанки, левиты из ваших городов, у которых нет ни собственного надела, ни наследия. 13 Берегитесь, не приносите всесожжения там, где вам заблагорассудится. 14 Приносите жертвы только в том месте, которое Вечный выберет в одном из ваших родов, и там соблюдайте всё, что я повелеваю вам.

Об употреблении мяса

15 Впрочем, вы можете закалывать скот в любом из городов и есть столько мяса, сколько вам хочется по благословению, которое Вечный, ваш Бог, даёт вам, как если бы это было мясо газели или оленя. Все люди, ритуально нечистые и чистые, могут есть его. 16 Но вы не должны есть кровь. Выливайте её на землю, как воду. 17 Вы не должны есть у себя в городах десятины от зерна, молодого вина и масла, первородное ваших стад и отар, добровольные приношения, особые дары или всё то, что вы посвятили по обету. 18 Всё это вы должны есть в присутствии Вечного, вашего Бога, на том месте, которое Вечный, ваш Бог, укажет вам – все вы, ваши сыновья и дочери, слуги и служанки, левиты из ваших городов – есть и радоваться перед Вечным, вашим Богом, всему, что сделали ваши руки. 19 Смотрите, не пренебрегайте левитами, когда будете жить в своей земле.

20 Когда Вечный, ваш Бог, расширит границы ваших земель, как Он и обещал вам, и вы захотите мясного и скажете: «Съем-ка я мяса», то тогда можете есть столько, сколько захотите. 21 Если место, которое Вечный, твой Бог, выберет для поклонения Ему, будет слишком далеко от вас – можете закалывать скот из стад и отар, которые дал вам Вечный, и есть столько, сколько захотите у себя в городах, как я повелел вам. 22 Ешьте их, как если бы это были газель или олень. И нечистый, и чистый человек может есть их.

Запрет употреблять в пищу кровь

23 Но не ешьте кровь, потому что кровь – это жизнь, и вы не должны есть жизнь вместе с мясом. 24 Вы не должны есть кровь; выливайте её на землю, как воду. 25 Не ешьте её, и тогда с вами и с вашими детьми всё будет благополучно, потому что это будет правильно в глазах Вечного.

26 Берите посвящённые вещи и то, что вы обещали отдать по обету, и приходите туда, куда укажет Вечный. 27 Приносите свои всесожжения – и мясо, и кровь – на жертвенник Вечного, своего Бога. Кровь жертв вы должны выливать у жертвенника[a] Вечного, вашего Бога, а мясо можете съесть. 28 Смотрите, следуйте всем установлениям, которые я даю вам, и тогда с вами и с вашими детьми всегда всё будет благополучно, потому что это правильно в глазах Вечного, вашего Бога.

Предупреждение об идолослужении

29 Вечный, ваш Бог, искоренит перед вами народы, которые вы собираетесь завоёвывать и выселять. Но когда вы прогоните их и поселитесь на их земле, 30 когда все они будут истреблены, тогда будьте осторожны и не угодите в западню, не интересуйтесь их богами и не говорите: «Как эти народы служат своим богам? Я буду делать точно так же». 31 Вы не должны служить Вечному, вашему Богу, так, как они служат своим богам, потому что они творят всевозможные мерзости, которые Вечный ненавидит. Они даже сжигают своих сыновей и дочерей в огне как жертву своим богам.

32 Смотрите, не делайте то, что я запрещаю вам. Не прибавляйте к этому ничего и ничего не убавляйте.

Notas al pie

  1. Втор 12:27 Или: «на жертвенник».