Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Danieli 1

Maphunziro a Danieli ku Babuloni

1Chaka chachitatu cha ufumu wa Yehoyakimu mfumu ya Yuda, Nebukadinezara mfumu ya ku Babuloni inabwera ndi kuzinga mzinda wa Yerusalemu ndi kuwuthira nkhondo. Ndipo Ambuye anapereka Yehoyakimu mfumu ya ku Yuda mʼdzanja lake, pamodzi ndi zina mwa zida zotumikira mʼNyumba ya Mulungu. Iye anazitenga napita nazo ku nyumba ya mulungu wake ku Babuloni ndi kuziyika mʼnyumba yosungiramo chuma cha mulungu wake.

Tsono mfumu inalamula Asipenazi, mkulu wa nduna zake kuti abwere nawo ena mwa Aisraeli ochokera mʼbanja laufumu ndi la olemekezeka, achinyamata wopanda chilema, okongola, aluso mu nzeru zonse, okhala ndi chidziwitso, achangu pophunzira, odziwa kutumikira mʼnyumba ya mfumu. Ndipo anati awaphunzitsenso kuwerenga chiyankhulo cha Ababuloni. Ndipo mfumu imawapatsa tsiku ndi tsiku gawo la chakudya ndi vinyo wa ku nyumba yaufumu, ndi kuti awaphunzitse kwa zaka zitatu, ndipo kenaka adzayambe kutumikira mfumu.

Pakati pa amenewa panali ena ochokera ku Yuda: Danieli, Hananiya, Misaeli ndi Azariya. Mkulu wa nduna za mfumu anawapatsa mayina atsopano: Danieli anamutcha Belitesezara; Hananiya anamutcha Sadirake; Misaeli anamutcha Mesaki; ndi Azariya anamutcha Abedenego.

Koma Danieli anatsimikiza mtima kuti asadzidetse ndi chakudya ndi vinyo wa mfumu, ndipo anapempha chilolezo kwa mkulu wa nduna za mfumu kuti asadzidetse mwa njira imeneyi. Ndipo Mulungu anafewetsa mtima wa ndunayo kuti amukomere mtima ndi kumuchitira chifundo Danieli, 10 koma ndunayo inamuwuza Danieli kuti, “Ine ndikuchita mantha ndi mbuye wanga mfumu, amene wapereka chakudya ndi chakumwa chanu. Kodi akuoneni inu owonda kuposa anzanu a misinkhu yanu pa chifukwa chanji? Mfumu ikhoza kundidula mutu chifukwa cha iwe.”

11 Ndipo Danieli anati kwa kapitawo amene anali mkulu wa nduna za mfumu amene anamuyika kuti ayangʼanire Danieli, Hananiya, Misaeli ndi Azariya, 12 “Chonde mutiyese ife akapolo anu pa masiku khumi: mutipatse masamba okha kuti tidye ndi madzi akumwa. 13 Ndipo mudzafananize maonekedwe athu ndi a anyamata amene akudya chakudya cha mfumu, ndi kuti mudzachite ndi anyamata anu monga momwe mudzawaonere.” 14 Choncho anawavomera ndipo anawayesa pa masiku khumi.

15 Pakutha pa masiku khumi iwo anaoneka athanzi ndi odya bwino kuposa aliyense wa anyamata amene ankadya chakudya cha mfumu aja. 16 Choncho kapitawo anawachotsera chakudya ndi vinyo za ku nyumba yaufumu zija nawapatsa ndiwo zamasamba basi.

17 Kwa anyamata anayiwa Mulungu anapereka chidziwitso ndi kuzindikira bwino mitundu yonse ya zolembedwa ndi za maphunziro. Ndipo Danieli ankatanthauzira masomphenya ndi maloto a mitundu yonse.

18 Ndipo kumapeto kwa masiku amene mfumu inayika kuti adzaonetse anyamatawa ku nyumba yake, mkulu wa nduna za mfumu uja anawapereka iwo kwa Nebukadinezara. 19 Mfumu inayankhula nawo, ndipo panalibe wofanana ndi Danieli; Hananiya Misaeli ndi Azariya; Choncho analowa ndi kukhala otumikira mfumu. 20 Nthawi zonse mfumu ikawafunsa zonse zofuna nzeru ndi chidziwitso, inkapeza kuti iwo anali oposa amatsenga ndi owombeza onse a mu ufumu wake wonse mopitirira muyeso.

21 Ndipo Danieli anali kumeneko mpaka chaka choyamba cha ufumu wa Koresi.

Amplified Bible

Daniel 1

The Choice Young Men

1In the third year of the reign of [a]Jehoiakim king of Judah, [b]Nebuchadnezzar king of Babylon came to Jerusalem and besieged it. The Lord gave Jehoiakim king of Judah into his hand, along with some of the articles of the house of God; and he brought them into the land of [c]Shinar, to the house of his god, and brought the articles into the treasury of his god.

And the [Babylonian] king told Ashpenaz, the chief of his [d]officials, to bring in some of the sons of Israel, including some from the royal family and from the nobles, young men without blemish and handsome in appearance, skillful in all wisdom, endowed with intelligence and discernment, and quick to understand, competent to stand [in the presence of the king] and able to serve in the king’s palace. He also ordered Ashpenaz to teach them the literature and language of the [e]Chaldeans. The king assigned a daily ration for them from his finest food and from the wine which he drank. They were to be educated and nourished this way for three years so that at the end of that time they were [prepared] to enter the king’s service. Among them from the sons of Judah were: Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. The commander of the officials gave them [Babylonian] names: Daniel he named Belteshazzar, Hananiah he named Shadrach, Mishael he named Meshach, and Azariah he named Abed-nego.

Daniel’s Resolve

But Daniel made up his mind that he would not defile (taint, dishonor) himself with the [f]king’s finest food or with the wine which the king drank; so he asked the commander of the officials that he might [be excused so that he would] not defile himself. Now God granted Daniel favor and compassion in the sight of the commander of the officials, 10 and the commander of the officials said to Daniel, “I am afraid of my lord the king, who has prearranged your food and your drink; for why should he see your faces looking more haggard than the young men who are your own age? Then you would make me forfeit my head to the king.” 11 But Daniel said to the overseer whom the commander of the officials had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, 12 “Please, test your servants for ten days, and let us be given some vegetables to eat and water to drink. 13 Then let our appearance and the appearance of the young men who eat the king’s finest food be observed and compared by you, and deal with your servants in accordance with what you see.”

14 So the man listened to them in this matter and tested them for ten days. 15 At the end of ten days it seemed that they were looking better and [g]healthier than all the young men who ate the king’s finest food. 16 So the overseer continued to withhold their fine food and the wine they were to drink, and kept giving them vegetables.

17 As for these four young men, God gave them knowledge and skill in all kinds of literature and wisdom; Daniel also understood all kinds of visions and dreams.

18 At the end of the time set by the king to bring all the young men in [before him], the commander of the officials presented them to Nebuchadnezzar. 19 The king spoke with them, and among them all not one was found like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah; so they were [selected and] assigned to stand before the king and enter his personal service. 20 In every matter of wisdom and understanding about which the king consulted them, he found them ten times better than all the [learned] magicians and enchanters (Magi) in his whole realm. 21 And Daniel remained there until the [h]first year of [the reign of] King Cyrus [over Babylon; now this was at the end of the seventy-year exile of Judah (the Southern Kingdom) in Babylonia, as foretold by Jeremiah].

Notas al pie

  1. Daniel 1:1 Pharaoh Neco had killed Josiah king of Judah and installed Eliakim (Josiah’s son) as a vassal ruler. Neco changed Eliakim’s name to Jehoiakim and he ruled for eleven years (2 Chr 36:4, 5).
  2. Daniel 1:1 Nebuchadnezzar II of the Chaldean Dynasty, more commonly known as Nebuchadnezzar the Great, ruled Babylon from 605-562 b.c. He conquered Jerusalem in 597 b.c.
  3. Daniel 1:2 I.e. southern Babylonia.
  4. Daniel 1:3 Or eunuchs, and so throughout.
  5. Daniel 1:4 The Chaldeans dominated and ruled Babylonia from 625 b.c. until their empire fell in 539 b.c., but they were known as early as 1000 b.c. as an aggressive, tribal people in the southern region of Babylonia. They were highly skilled in both the science of astronomy and the pseudo-science of astrology. They kept meticulous records of celestial motion and correctly calculated the length of a year to within just a few minutes. Babylon, their capital city, was the center of trade and learning in the western part of Asia. The classical literature of the Chaldeans was written in cuneiform, but the common language, both written and spoken in Babylon, was Akkadian increasingly influenced by Aramaic.
  6. Daniel 1:8 The first portions of the food and wine would have been presented to idols before being served at the table.
  7. Daniel 1:15 Lit fat of flesh.
  8. Daniel 1:21 Cyrus the Great, founder of the Persian Empire, ruled from 559-529 b.c. He conquered the Median (549 b.c.), the Lydian (546 b.c.), and the Neo-Babylonian (539 b.c.) kingdoms and formed the greatest empire the world had ever known. He returned a remnant of the Jewish population from Babylon to Jerusalem along with an edict to rebuild the temple.