Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Aroma 1

1Ndine Paulo, mtumiki wa Khristu Yesu, woyitanidwa ndi Mulungu kukhala mtumwi. Ndinapatulidwa kuti ndilalikire Uthenga Wabwino wa Mulungu umene analonjeza kale mʼMalemba Oyera kudzera mwa aneneri ake. Uthengawu ndi wonena za Mwana wake amene mwa umunthu wake anali wochokera mwa Davide. Iyeyu ndi amene anatsimikizidwa kukhala Mwana wa Mulungu mwamphamvu za Mzimu Woyera pamene anauka kwa akufa. Kudzera mwa Ambuye athu Yesu Khristu, ife tinalandira chisomo chokhala atumwi oyitana anthu a mitundu yonse kuti amukhulupirire ndi kumumvera mwachikhulupiriro kuti dzina lake lilemekezedwe. Inunso muli mʼgulu la Amitundu oyitanidwawo kukhala ake a Yesu Khristu.

Ndikulembera kwa onse okhala ku Roma amene Mulungu amakukondani nakuyitanani kuti mukhale oyera mtima.

Chisomo ndi mtendere zochokera kwa Mulungu Atate athu ndi kwa Ambuye Yesu Khristu zikhale ndi inu.

Paulo Afunitsitsa Kukacheza ku Roma

Poyamba, ndikuthokoza Mulungu wanga kudzera mwa Yesu Khristu chifukwa cha nonsenu, pakuti pa dziko lonse lapansi anthu akukamba za chikhulupiriro chanu. Mulungu amene ndimamutumikira ndi mtima wanga onse polalikira Uthenga Wabwino wa Mwana wake, ndi mboni yanga kuti ndimakupemphererani nthawi zonse. 10 Mʼmapemphero anga, nthawi zonse, ndimapemphera kuti ngati nʼkotheka mwachifuniro cha Mulungu, njira inditsekukire kuti ndibwere kwanuko.

11 Ine ndikulakalaka kukuonani kuti ndikugawireni mphatso zina zauzimu kuti zikulimbikitseni 12 ndiponso kuti tonsefe tilimbikitsane mʼchikhulupiriro wina ndi mnzake. 13 Abale, ine sindifuna kuti mukhale osadziwa kuti nthawi zambiri ndakhala ndikufuna zobwera kwanuko, koma mpaka pano pali zolepheretsa, ndi cholinga choti ndidzapezeko zipatso pakati panupo monga momwe ndakhala ndikuchitira pakati pa a mitundu ina.

14 Ine ndi wokakamizidwa ndi udindo wotumikira Agriki pamodzi ndi omwe si Agriki, kwa anzeru ndi kwa opusa omwe. 15 Pa chifukwa chimenechi, ine ndikufunitsitsa kulalikira Uthenga Wabwino kwa inunso amene muli ku Roma.

16 Ine sindichita manyazi ndi Uthenga Wabwino chifukwa ndiwo mphamvu za Mulungu zopulumutsa aliyense amene akhulupirira, poyamba Myuda, kenaka Mhelene. 17 Pakuti mu Uthenga Wabwino anawulula kuti chilungamo chimachokera kwa Mulungu. Kuyambira pachiyambi mpaka potsiriza ndi chilungamo chobwera mwachikhulupiriro, monga kwalembedwera kuti, “Wolungama adzakhala ndi moyo mwachikhulupiriro.”

Mkwiyo wa Mulungu pa Mtundu wa Anthu

18 Mkwiyo wa Mulungu ukuonekera kuchokera kumwamba. Ukutsutsana ndi kusapembedza konse ndi kuyipa kwa anthu amene amapondereza choonadi mwa chikhalidwe chawo choyipa. 19 Za Mulungu zimene zingathe kudziwika, ndi zomveka bwino kwa iwo pakuti Mulungu anazionetsera kwa iwo. 20 Pakuti kuyambira pamene dziko lapansi linalengedwa, zinthu zosaoneka za Mulungu, mphamvu zake zosatha ndi chikhalidwe cha umulungu, zakhala zikuoneka bwinobwino. Akhala akuzindikira poona zimene Mulungu analenga, kotero kuti anthu sangathe kuwiringula.

21 Ngakhale iwo anadziwa Mulungu, sanamulemekeze ngati Mulungu kapena kumuthokoza, koma maganizo awo anasanduka wopanda pake ndipo mʼmitima yawo yopusa munadzaza mdima. 22 Ngakhale ankadzitama kuti ndi anzeru, anasanduka opusa. 23 Iwo anasinthanitsa ulemerero wa Mulungu wosafa ndi mafano opangidwa ndi manja wooneka ngati munthu amene amafa, kapena ngati mbalame, ndi nyama kapena zokwawa.

24 Nʼchifukwa chake Mulungu anawasiya kuti azingochita zilakolako zochititsa manyazi zauchimo zomwe mitima yawo inkafuna. Zotsatira zake anachita za chiwerewere wina ndi mnzake kunyazitsa matupi awo. 25 Iwo anasinthanitsa choonadi cha Mulungu ndi bodza ndipo anapembedza ndi kutumikira zinthu zolengedwa mʼmalo mwa Mlengi amene ali woyenera kutamandidwa mpaka muyaya. Ameni.

26 Chifukwa cha ichi, Mulungu anawasiya kuti azitsata zilakolako zochititsa manyazi. Ngakhale akazi omwe anasiya machitidwe achibadwidwe pa za ukwati, namachita machitidwe ena otsutsana ndi chibadwa chawo. 27 Chimodzimodzinso amuna analeka machitidwe a ukwati ndi akazi nʼkumakhumbana amuna okhaokha. Amuna ankachita zochitisa manyazizi ndi amuna anzawo, ndipo analandira chilango choyenera molingana ndi zochita zawo zachitayikozo.

28 Ndipo popeza anaona kuti nʼchopanda nzeru kumvera Mulungu, Iye anawasiya kuti atsatire maganizo achitayiko kuti achite zosayenera kuchitazo. 29 Iwo ndi odzazidwa ndi mtundu uliwonse wa makhalidwe oyipa, zonyansa, umbombo ndi dumbo. Iwo ndi odzazidwa ndi kaduka, kupha, mikangano, chinyengo ndi udani. Iwowo ndi amiseche, 30 osinjirira, odana ndi Mulungu, achipongwe, odzitama ndi odzitukumula. Iwo amapeza njira zochitira zoyipa. Samvera makolo awo, 31 alibe nzeru, chikhulupiriro, sakhudzidwa mu mtima ndipo ndi ankhanza. 32 Ngakhale kuti amadziwa chiweruzo cholungama cha Mulungu chakuti amene amachita zinthu zotere amayenera imfa, iwo sangopitiriza chabe zimenezi, koma amavomerezanso amene amazichita zimenezi.

New American Standard Bible

Romans 1

The Gospel Exalted

1Paul, a bond-servant of Christ Jesus, [a]called as an apostle, set apart for the gospel of God, which He promised beforehand through His prophets in the holy Scriptures, concerning His Son, who was born of a [b]descendant of David according to the flesh, who was declared the Son of God with power [c]by the resurrection from the dead, according to the [d]Spirit of holiness, Jesus Christ our Lord, through whom we have received grace and apostleship [e]to bring about the obedience of faith among all the Gentiles for His name’s sake, among whom you also are the called of Jesus Christ;

to all who are beloved of God in Rome, called as [f]saints: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

First, I thank my God through Jesus Christ [g]for you all, because your faith is being proclaimed throughout the whole world. For God, whom I serve in my spirit in the preaching of the gospel of His Son, is my witness as to how unceasingly I make mention of you, 10 always in my prayers making request, if perhaps now at last by the will of God I may succeed in coming to you. 11 For I long to see you so that I may impart some spiritual gift to you, that you may be [h]established; 12 that is, that I may be encouraged together with you while among you, each of us by the other’s faith, both yours and mine. 13 I do not want you to be unaware, brethren, that often I have planned to come to you (and have been prevented so far) so that I may obtain some fruit among you also, even as among the rest of the Gentiles. 14 I am [i]under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. 15 So, for my part, I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome.

16 For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. 17 For in it the righteousness of God is revealed [j]from faith to faith; as it is written, “[k]But the righteous man shall live by faith.”

Unbelief and Its Consequences

18 For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth [l]in unrighteousness, 19 because that which is known about God is evident [m]within them; for God made it evident to them. 20 For since the creation of the world His invisible attributes, His eternal power and divine nature, have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse. 21 For even though they knew God, they did not [n]honor Him as God or give thanks, but they became futile in their speculations, and their foolish heart was darkened. 22 Professing to be wise, they became fools, 23 and exchanged the glory of the incorruptible God for an image in the form of corruptible man and of birds and four-footed animals and [o]crawling creatures.

24 Therefore God gave them over in the lusts of their hearts to impurity, so that their bodies would be dishonored among them. 25 For they exchanged the truth of God for [p]a lie, and worshiped and served the creature rather than the Creator, who is blessed [q]forever. Amen.

26 For this reason God gave them over to degrading passions; for their women exchanged the natural function for that which is [r]unnatural, 27 and in the same way also the men abandoned the natural function of the woman and burned in their desire toward one another, men with men committing [s]indecent acts and receiving in [t]their own persons the due penalty of their error.

28 And just as they did not see fit [u]to acknowledge God any longer, God gave them over to a depraved mind, to do those things which are not proper, 29 being filled with all unrighteousness, wickedness, greed, evil; full of envy, murder, strife, deceit, malice; they are gossips, 30 slanderers, [v]haters of God, insolent, arrogant, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, 31 without understanding, untrustworthy, unloving, unmerciful; 32 and although they know the ordinance of God, that those who practice such things are worthy of death, they not only do the same, but also give hearty approval to those who practice them.

Notas al pie

 1. Romans 1:1 Lit a called apostle
 2. Romans 1:3 Lit seed
 3. Romans 1:4 Or as a result of
 4. Romans 1:4 Or spirit
 5. Romans 1:5 Lit for obedience
 6. Romans 1:7 Or holy ones
 7. Romans 1:8 Or concerning you all, that...
 8. Romans 1:11 Or strengthened
 9. Romans 1:14 Lit debtor
 10. Romans 1:17 Or by
 11. Romans 1:17 Or But he who is righteous by faith shall live
 12. Romans 1:18 Or by
 13. Romans 1:19 Or among
 14. Romans 1:21 Lit glorify
 15. Romans 1:23 Or reptiles
 16. Romans 1:25 Lit the lie
 17. Romans 1:25 Lit unto the ages
 18. Romans 1:26 Lit against nature
 19. Romans 1:27 Lit the shameless deed
 20. Romans 1:27 Lit themselves
 21. Romans 1:28 Lit to have God in knowledge
 22. Romans 1:30 Or hateful to God