Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Amosi 1

1Mawu a Amosi, mmodzi mwa anthu oweta nkhosa ku Tekowa. Zimene iye anaona mʼmasomphenya zokhudza Israeli patatsala zaka ziwiri kuti chivomerezi chichitike, nthawi imene Uziya anali mfumu ya Yuda ndipo Yeroboamu mwana wa Yowasi anali mfumu ya Israeli.

Amosi anati:

“Yehova akubangula mu Ziyoni
    ndipo akumveka ngati bingu mu Yerusalemu;
msipu wa abusa ukulira,
    ndipo pamwamba pa Karimeli pakuwuma.”

Chiweruzo pa Anthu Oyandikana ndi Israeli

Yehova akuti,

“Chifukwa anthu a ku Damasiko akunka nachimwirachimwira,
    Ine sindileka kuwalanga.
Popeza anapuntha Giliyadi
    ndi zopunthira za mano achitsulo,
Ine ndidzatumiza moto pa nyumba ya Hazaeli
    umene udzanyeketsa nyumba zaufumu za Beni-Hadadi.
Ndidzathyola chipata cha Damasiko;
    ndidzawononga mfumu yokhala ku Chigwa cha Aveni,
ndiponso iye amene akugwira ndodo yaufumu mu Beti-Edeni.
    Anthu a ku Aramu adzapita ku ukapolo ku Kiri,”
            akutero Yehova.

Yehova akuti,

“Chifukwa anthu a ku Gaza akunka nachimwirachimwira,
    Ine sindileka kuwalanga.
Popeza anatenga ukapolo mtundu wathunthu
    ndi kuwugulitsa ku Edomu,
ndidzatumiza moto pa makoma a Gaza
    umene udzanyeketsa nyumba zake zaufumu.
Ndidzawononga mfumu ya ku Asidodi
    komanso amene akugwira ndodo yaufumu ku Asikeloni.
Ndidzalanga Ekroni,
    mpaka wotsala mwa Afilisti atafa,”
            akutero Ambuye Yehova.

Yehova akuti,

“Chifukwa anthu a ku Turo akunka nachimwirachimwira,
    Ine sindileka kuwalanga.
Popeza iwo anagulitsa mtundu wathunthu ku ukapolo ku Edomu,
    osasunga pangano laubale lija,
10 Ine ndidzatumiza moto pa makoma a Turo
    umene udzanyeketsa nyumba zake zaufumu.”

11 Yehova akuti,

“Chifukwa anthu a ku Edomu akunka nachimwirachimwira,
    Ine sindileka kuwalanga.
Popeza anathamangitsa mʼbale wake ndi lupanga,
    popanda nʼchifundo chomwe.
Popeza mkwiyo wake unakulabe
    ndipo ukali wake sunatonthozeke,
12 Ine ndidzatumiza moto pa Temani
    umene udzanyeketsa nyumba zaufumu za Bozira.”

13 Yehova akuti,

“Chifukwa anthu a ku Amoni akunka nachimwirachimwira,
    Ine sindileka kuwalanga.
Popeza anatumbula akazi oyembekezera a ku Giliyadi
    nʼcholinga choti akuze malire awo,
14 Ine ndidzayatsa moto pa makoma a ku Raba
    umene udzanyeketsa nyumba zake zaufumu.
Padzakhala kulira kwakukulu pa tsiku la nkhondoyo,
    kumenyana kudzakhala kwafumbi ngati mkuntho wa kamvuluvulu.
15 Mfumu yawo idzatengedwa kupita ku ukapolo,
    iyo pamodzi ndi akuluakulu ake,”
            akutero Yehova.

Thai New Contemporary Bible

อาโมส 1

1ถ้อยคำของอาโมส คนเลี้ยงแกะคนหนึ่งในเทโคอา สิ่งที่อาโมสได้เห็นเกี่ยวกับอิสราเอลสองปีก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหว เมื่อครั้งอุสซียาห์เป็นกษัตริย์ยูดาห์ และเยโรโบอัมบุตรเยโฮอาช[a]เป็นกษัตริย์อิสราเอล

อาโมสกล่าวว่า

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปล่งพระสุรเสียงกึกก้องจากศิโยน
ทรงเปล่งพระสุรเสียงจากเยรูซาเล็ม
แล้วทุ่งหญ้าของคนเลี้ยงแกะก็เหี่ยวเฉา[b]
และยอดเขาคารเมลก็เหี่ยวแห้งไป”

คำพิพากษาบรรดาเพื่อนบ้านของอิสราเอล

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากดามัสกัสทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง
เราจึงไม่หายโกรธ
เพราะมันนวดกิเลอาดด้วยเลื่อน
ซึ่งมีฟันเป็นเหล็ก
เราจะส่งไฟมายังบ้านของฮาซาเอล
ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของเบนฮาดัด
เราจะทลายประตูเมืองดามัสกัส
เราจะทำลายล้างกษัตริย์ซึ่งอยู่ใน[c]หุบเขาอาเวน[d]
และทำลายผู้ถือคทาในเบธเอเดน
ชาวอารัมจะถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่เมืองคีร์”
            องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากกาซาทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง
เราจึงไม่หายโกรธ
เพราะเขากวาดต้อนคนทั้งชุมชนไปเป็นเชลย
และขายให้แก่เอโดม
เราจะส่งไฟมายังกำแพงเมืองกาซา
ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของมัน
เราจะทำลายกษัตริย์แห่ง[e]อัชโดด
และทำลายผู้ถือคทาในอัชเคโลน
เราจะตวัดมือฟาดเอโครน
จวบจนชาวฟีลิสเตียคนสุดท้ายตายไป”
            พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนั้น

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากไทระทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง
เราจึงไม่หายโกรธ
เพราะเขาขายเชลยทั้งชุมชนให้แก่เอโดม
ไม่คำนึงถึงสัญญาไมตรีฉันพี่น้อง
10 เราจะส่งไฟมายังกำแพงเมืองไทระ
ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของมัน”

11 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากเอโดมทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง
เราจึงไม่หายโกรธ
เพราะเขาถือดาบตามล่าน้องชาย
โดยไม่ปรานี[f]
เพราะโทสะของเขาพลุ่งพล่านอยู่ตลอดเวลา
และเกรี้ยวกราดไม่ได้หยุดหย่อน
12 เราจะส่งไฟมายังเทมาน
ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของโบสราห์”

13 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากอัมโมนทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง
เราจึงไม่หายโกรธ
เพราะเขาผ่าท้องหญิงมีครรภ์ในกิเลอาด
เพื่อขยายเขตแดน
14 เราจะส่งไฟลงมายังกำแพงเมืองรับบาห์
ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของมัน
ท่ามกลางเสียงโห่ร้องคะนองศึกในวันสงคราม
ท่ามกลางสายลมปั่นป่วนในวันที่มีพายุจัด
15 กษัตริย์[g]ของอัมโมนกับเหล่าข้าราชบริพาร
จะตกเป็นเชลย”
            องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น

Notas al pie

  1. 1:1 ภาษาฮีบรูว่าโยอาชเป็นอีกรูปหนึ่งของเยโฮอาช
  2. 1:2 หรือทุ่งหญ้าของคนเลี้ยงแกะคร่ำครวญไว้อาลัย
  3. 1:5 หรือผู้ที่อาศัยใน
  4. 1:5 แปลว่าความชั่วร้าย
  5. 1:8 หรือผู้ที่อาศัยใน
  6. 1:11 หรือและทำลายพันธมิตรของเขา
  7. 1:15 หรือโมเลค