Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Agalatiya 1

1Paulo mtumwi, osati wosankhidwa ndi anthu kapena kutumidwa ndi munthu ayi, koma Yesu Khristu, ndi Mulungu Atate amene anamuukitsa Yesuyo kwa akufa, pamodzi ndi abale onse amene ali nane,

Kulembera mipingo ya ku Galatiya:

Chisomo ndi mtendere zochokera kwa Mulungu Atate athu ndi Ambuye Yesu Khristu zikhale nanu. Yesuyo anadzipereka yekha chifukwa cha machimo athu kuti atipulumutse ku njira za moyo woyipa uno, molingana ndi chifuniro cha Mulungu ndi Atate athu. Ulemerero ukhale kwa Mulunguyo mpaka muyaya. Ameni.

Uthenga Wabwino ndi Umodzi Wokha

Ine ndikudabwa kuti mukusiya mwamsangamsanga chotere Mulungu amene anakuyitanani mwachisomo cha Khristu ndipo mwatembenuka ndi kutsatira uthenga wina wosiyana, umene si Uthenga Wabwino konse. Pali anthu ena amene akukusokonezani komanso akufuna kupotoza Uthenga Wabwino wa Khristu. Ngakhale ife kapena mngelo wochokera kumwamba, akalalikira Uthenga Wabwino wosiyana ndi umene tinakulalikirani uja, iyeyo akhale wotembereredwa! Monga tanena kale, tsopano ndikubwereza kunenanso kuti, “Ngati wina aliyense akulalikirani Uthenga Wabwino wosiyana ndi umene munawulandira, iyeyo akhale wotembereredwa.”

10 Kodi tsopano ndikufuna kukopa anthu kuti andivomereze, kapena Mulungu? Kapena ndikufuna kukondweretsa anthu? Ngati ine ndikanakhala kuti ndikufunabe kukondweretsa anthu, sindikanakhala mtumiki wa Khristu.

Paulo Woyitanidwa ndi Mulungu

11 Abale, ine ndikufuna kuti mudziwe, kuti Uthenga Wabwino umene ndinalalikira si ochokera kwa munthu ayi. 12 Ine sindinawulandire kuchokera kwa munthu aliyense, kapena kuphunzitsidwa; koma ndinawulandira mwa vumbulutso lochokera kwa Khristu.

13 Pakuti inu munamva za moyo wanga wakale mʼChiyuda, mmene ndinkazunzira mpingo wa Mulungu koopsa ndi kuyesetsa kuwuwononga. 14 Ine ndinkapambana Ayuda ambiri a msinkhu wanga pochita za Chiyuda, ndipo ndinali wachangu koposa pa miyambo ya makolo athu. 15 Koma Mulungu, amene anandipatula ine ndisanabadwe, ndi kundiyitana mwachisomo chake, atakondweretsedwa 16 kuvumbulutsa Mwana wake mwa ine, kuti ndikalalikire Khristuyo pakati pa anthu a mitundu ina, ine sindinapemphe nzeru kwa munthu aliyense. 17 Ine sindinapite ku Yerusalemu kukaonana ndi amene anali atumwi ine ndisanakhale mtumwi. Mʼmalo mwake nthawi yomweyo ndinapita ku Arabiya ndi kubwereranso ku Damasiko.

18 Pambuyo pake, patatha zaka zitatu, ndinapita ku Yerusalemu kukaonana ndi Petro ndikukhala naye masiku khumi ndi asanu. 19 Ine sindinaonane ndi atumwi enawo koma Yakobo yekha, mʼbale wa Ambuye. 20 Ine ndikutsimikizira inu pamaso pa Mulungu kuti zimene ndikukulemberani si zonama ayi. 21 Pambuyo pake ndinapita ku Siriya ndi ku Kilikiya. 22 Koma sindimadziwika ndi nkhope ku mipingo ya ku Yudeya imene ili mwa Khristu. 23 Iwo anangomva mbiri yokha yakuti, “Munthu amene poyamba anatizunza ife, tsopano akulalikira chikhulupiriro chimene iyeyo nthawi ina anafuna kuchiwononga.” 24 Ndipo iwo anayamika Mulungu chifukwa cha ine.

Amplified Bible

Galatians 1

Introduction

1Paul, an apostle (not commissioned and sent from men nor through the agency of man, but through Jesus Christ—the Messiah—and God the Father, who raised Him from the dead), and all the brothers who are with me,

To the churches of Galatia:

Grace to you and peace [inner calm and spiritual well-being] from God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave Himself [as a sacrifice to atone] for our sins [to save and sanctify us] so that He might rescue us from this present evil [a]age, in accordance with the will and purpose and plan of our God and Father— to Him be [ascribed all] the glory through the ages of the ages. Amen.

Perversion of the Gospel

I am astonished and extremely irritated that you are so quickly shifting your allegiance and deserting Him who called you by the grace of Christ, for a different [even contrary] gospel; which is really not another [gospel]; but there are [obviously] [b]some [people masquerading as teachers] who are disturbing and confusing you [with a misleading, counterfeit teaching] and want to distort the gospel of Christ [twisting it into something which it absolutely is not]. But even if we, or an angel from heaven, should preach to you a gospel contrary to that which we [originally] preached to you, let him be condemned to destruction! As we have said before, so I now say again, if anyone is preaching to you a gospel different from that which you received [from us], let him be condemned to destruction!

10 Am I now [c]trying to win the favor and approval of men, or of God? Or am I seeking to please someone? If I were still trying to be popular with men, I would not be a bond-servant of Christ.

Paul Defends His Ministry

11 For I want you to know, [d]believers, that the gospel which was preached by me is not man’s gospel [it is not a human invention, patterned after any human concept]. 12 For indeed I did not receive it from man, nor was I taught it, but I received it through a [direct] revelation of Jesus Christ.

13 You have heard of my career and former manner of life in Judaism, how I used to hunt down and persecute the church of God extensively and [with fanatical zeal] tried [my best] to destroy it. 14 And [you have heard how] I surpassed many of my contemporaries among my countrymen in [my advanced study of the laws of] Judaism, as I was extremely loyal to the traditions of my ancestors. 15 But when God, who had chosen me and set me apart before I was born, and called me through His grace, was pleased 16 to reveal His Son in me so that I might preach Him among the Gentiles [as the good news—the way of salvation], I did not immediately consult with [e]anyone [for guidance regarding God’s call and His revelation to me]. 17 Nor did I [even] go up to Jerusalem to those who were apostles before me; but I went to Arabia and stayed awhile, and afterward returned once more to Damascus.

18 Then three years later I did go up to Jerusalem to get acquainted with Cephas (Peter), and I stayed with him fifteen days. 19 But I did not see any other apostle except James, the [half] brother of the Lord. 20 (Now in what I am writing to you, I assure you as if I were standing before God that I am not lying.) 21 Then I went into the regions of Syria and Cilicia. 22 And I was still unknown by sight to the churches which were in Christ in Judea (Jerusalem and the surrounding region); 23 they only kept hearing, “He who used to persecute us is now preaching the [good news of the] faith which he once was trying to destroy.” 24 And they were glorifying God [as the Author and Source of what had taken place and all that had been accomplished] in me.

Notas al pie

  1. Galatians 1:4 Or world.
  2. Galatians 1:7 These people are often called “Judaizers;” they were Jews professing to be believers, who taught that Gentile Christians had to conform to certain OT laws and rituals (especially circumcision) in order to be saved. They denied the saving power of God’s grace alone and also sought to discredit Paul’s apostleship and undermine his ministry. Some scholars question the validity of some or all of the Judaizers’ true faith in Christ and His message of salvation.
  3. Galatians 1:10 Paul’s question indicates that his opponents were accusing him of preaching only to gain a following.
  4. Galatians 1:11 Lit brethren.
  5. Galatians 1:16 Lit flesh and blood.