Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

3 Yohane

Ndine mkulu wampingo, kulembera:

Gayo mnzanga wokondedwa, amene ndimamukonda mʼchoonadi.

Wokondedwa, ndimakupempherera kuti zako zonse zikuyendere bwino, ndikuti ukhale bwino mʼthupi mwako, monga momwe ulili moyo wako wauzimu. Ine ndinali ndi chimwemwe chachikulu pamene abale ena anafika nʼkundifotokozera za kukhulupirika kwako pa choonadi ndiponso mmene umayendera motsata choonadi. Palibe chondikondweretsa kwambiri kuposa kumva kuti ana anga akukhala mʼchoonadi.

Wokondedwa, ndiwe wokhulupirika pa zimene ukuchitira abale, ngakhale kuti iwowo ndi alendo. Iwo anafotokozera mpingo za chikondi chako. Chonde uwathandize kupitiriza ulendo mʼnjira yokondweretsa Mulungu. Pakuti ananyamuka ulendo wawo chifukwa cha dzina la Ambuye, osalandira thandizo kwa osakhulupirira. Ife tiyenera kumathandiza anthu oterewa, kuti tigwirizane nawo pa ntchito ya choonadi.

Za Diotrefe ndi Demetriyo

Ndinalembera mpingo, koma Diotrefe, amene amafuna kukhala wotsogolera, sanafune kutimvera. 10 Tsono ndikabwera ndidzakumbutsa zimene iye amachita. Iye amafalitsa nkhani zabodza zonena ife. Ndipo sakhutira ndi zimenezo, komanso iyeyo amakana kulandira abale. Komanso amaletsa amene akufuna kutero, ndipo amawachotsa mu mpingo.

11 Wokondedwa, usatsatire zinthu zoyipa koma zinthu zabwino. Aliyense amene amachita zinthu zabwino ndi wochokera kwa Mulungu. Aliyense amene amachita zoyipa sanamuonepo Mulungu. 12 Aliyense akumuchitira umboni wabwino wa Demetriyo. Ngakhale choona chomwe chimamuchitira umboni, ndipo iweyo ukudziwa kuti umboni wathu ndi woona.

13 Ndili ndi zambiri zoti ndikulembereni, koma sindikufuna kuzilemba mʼkalata. 14 Ndiyembekezera kufika kwanuko posachedwapa, ndipo tidzakambirana pamaso ndi pamaso.

15 Mtendere ukhale nawe. Abwenzi anu kuno akupereka moni. Upereke moni kwa abwenzi onse mmodzimmodzi.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

3 Ин

Приветствие

От старейшины[a] дорогому Гаю, которого я люблю как пребывающего в истине.

Дорогой друг, я молюсь, чтобы всё у тебя было благополучно и чтобы ты был здоров телом так же, как благополучна твоя душа. Меня очень обрадовало, что приходившие братья свидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, чем слышать о том, что мои дети ходят в истине.

Поощрение Гая и упрёк Диотрефу

Дорогой друг, ты верен во всём, что бы ты ни делал для братьев по вере, даже если они незнакомы тебе лично. Они засвидетельствовали о твоей любви здесь, перед собранием верующих, и будет хорошо, если ты поможешь им продолжить путешествие. Сделай это так, как подобает перед Аллахом. Они ради имени Исы отправились в путь, ничего не взяв у неверующих. Мы должны поддерживать таких людей, чтобы содействовать распространению истины.

Я написал общине, но Диотреф, который любит у них главенствовать, не принимает нас. 10 Если я приду, то расскажу, чем он занимается, распространяя о нас злые слова. Мало этого, он сам отказывается принимать братьев, запрещает это другим и выгоняет из общины тех, кто хочет это делать.

11 Дорогой друг, не подражай злу, но подражай добру. Кто делает добро, тот от Аллаха, а кто делает зло, тот Аллаха не видел. 12 Все хорошо говорят о Деметире, то же говорит и сама истина. Мы и сами тому свидетели, и ты знаешь, что наше свидетельство верно.

Заключение

13 Ещё о многом я хотел бы тебе сказать, но не буду доверять это чернилам и перу. 14 Я надеюсь скоро тебя увидеть, и тогда мы поговорим лично.

15 Мир тебе. Твои друзья передают тебе привет. Привет всем нашим друзьям, каждому лично.

Notas al pie

  1. 1:1 Или: «От старца».