Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

2 Mbiri 1

Solomoni Apempha Nzeru

1Solomoni mwana wa Davide anakhazikika molimbika mu ufumu wake, pakuti Yehova Mulungu wake anali naye ndipo anamukweza kwambiri.

Tsono Solomoni anayankhula kwa Aisraeli onse, olamulira a anthu 1,000, olamulira a anthu 100, oweruza ndiponso kwa atsogoleri onse a Israeli ndi atsogoleri amabanja. Solomoni pamodzi ndi gulu lonse la anthu anapita ku malo ofunika kwambiri pachipembedzo ku Gibiyoni. Tenti ya msonkhano ya Mulungu inali kumeneko, imene Mose mtumiki wa Yehova anayipanga mʼchipululu muja. Davide anabweretsa Bokosi la Mulungu kuchokera ku Kiriyati Yearimu, ndi kulikhazika kumalo kumene analikonzera popeza analimangira tenti mu Yerusalemu. Koma guwa lansembe lamkuwa limene Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri analipanga linali ku Gibiyoni kutsogolo kwa tenti ya Yehova. Kotero kuti Solomoni ndi gulu lonse anakapembedza kumeneko. Solomoni anapita pamene panali guwa lansembe lamkuwa pamaso pa Yehova mu tenti ya msonkhano ndipo anapereka nsembe zopsereza 1,000.

Usiku umenewo Mulungu anaonekera kwa Solomoni ndipo anati kwa iye, “Pempha chilichonse chimene ukufuna ndipo ndidzakupatsa.”

Solomoni anayankha Mulungu kuti, “Inu munaonetsa kukoma mtima kwakukulu kwa Davide abambo anga ndipo mwayika ine kukhala mfumu mʼmalo mwake. Tsopano Inu Yehova Mulungu, lolani kuti lonjezo lanu kwa abambo anga Davide likwaniritsidwe, pakuti mwandiyika kukhala mfumu ya anthu anu amene ndi ochuluka ngati fumbi la pa dziko lapansi. 10 Mundipatse nzeru ndi luntha zolamulira anthu awa, pakuti ndani amene angathe kulamulira anthu anu ochulukawa?”

11 Mulungu anati kwa Solomoni, “Popeza izi ndi zokhumba za mtima wako ndipo sunapemphe katundu, chuma kapena ulemu, kapena imfa ya adani ako, ndiponso poti sunapemphe moyo wautali koma nzeru ndi luntha kuti ulamulire anthu anga amene Ine ndakuyika kukhala mfumu yawo, 12 Ine ndidzakupatsa nzeru ndi chidziwitso. Ndipo ndidzakupatsanso katundu, chuma ndi ulemu, zinthu zoti palibe mfumu imene inali nazo iwe usanakhalepo ndipo palibe wina amene adzakhale nazo iweyo ukadzafa.”

13 Kotero Solomoni anabwerera ku Yerusalemu kuchoka kumalo opembedzerako a ku Gibiyoni, ku tenti ya msonkhano ndipo analamulira Israeli.

14 Solomoni anasonkhanitsa magaleta ndi akavalo; anali ndi magaleta 1,400 ndi akavalo 12,000, amene anawayika mʼmizinda yosungira magaleta ndipo ena anali ndi iye mu Yerusalemu. 15 Mfumu inasandutsa siliva ndi golide kukhala ngati miyala wamba mu Yerusalemu. Inasandutsanso mkungudza kukhala wochuluka ngati mitengo ya mkuyu ya ku zigwa. 16 Solomoni amagula akavalo ku Igupto ndi Kuwe pakuti anthu amalonda a mfumu amakawagula ku Kuwe. 17 Anthu ankagula galeta ku Igupto pa mtengo wa masekeli asiliva 600 ndipo kavalo pa mtengo wa ndalama zasiliva 150. Iwo ankazigulitsanso kwa mafumu onse a Ahiti ndi a Aramu.

New Living Translation

2 Chronicles 1

Solomon Asks for Wisdom

1Solomon son of David took firm control of his kingdom, for the Lord his God was with him and made him very powerful.

Solomon called together all the leaders of Israel—the generals and captains of the army,[a] the judges, and all the political and clan leaders. Then he led the entire assembly to the place of worship in Gibeon, for God’s Tabernacle[b] was located there. (This was the Tabernacle that Moses, the Lord’s servant, had made in the wilderness.)

David had already moved the Ark of God from Kiriath-jearim to the tent he had prepared for it in Jerusalem. But the bronze altar made by Bezalel son of Uri and grandson of Hur was there[c] at Gibeon in front of the Tabernacle of the Lord. So Solomon and the people gathered in front of it to consult the Lord.[d] There in front of the Tabernacle, Solomon went up to the bronze altar in the Lord’s presence and sacrificed 1,000 burnt offerings on it.

That night God appeared to Solomon and said, “What do you want? Ask, and I will give it to you!”

Solomon replied to God, “You showed great and faithful love to David, my father, and now you have made me king in his place. O Lord God, please continue to keep your promise to David my father, for you have made me king over a people as numerous as the dust of the earth! 10 Give me the wisdom and knowledge to lead them properly,[e] for who could possibly govern this great people of yours?”

11 God said to Solomon, “Because your greatest desire is to help your people, and you did not ask for wealth, riches, fame, or even the death of your enemies or a long life, but rather you asked for wisdom and knowledge to properly govern my people— 12 I will certainly give you the wisdom and knowledge you requested. But I will also give you wealth, riches, and fame such as no other king has had before you or will ever have in the future!”

13 Then Solomon returned to Jerusalem from the Tabernacle at the place of worship in Gibeon, and he reigned over Israel.

14 Solomon built up a huge force of chariots and horses.[f] He had 1,400 chariots and 12,000 horses. He stationed some of them in the chariot cities and some near him in Jerusalem. 15 The king made silver and gold as plentiful in Jerusalem as stone. And valuable cedar timber was as common as the sycamore-fig trees that grow in the foothills of Judah.[g] 16 Solomon’s horses were imported from Egypt[h] and from Cilicia[i]; the king’s traders acquired them from Cilicia at the standard price. 17 At that time chariots from Egypt could be purchased for 600 pieces of silver,[j] and horses for 150 pieces of silver.[k] They were then exported to the kings of the Hittites and the kings of Aram.

Notas al pie

 1. 1:2 Hebrew the commanders of thousands and of hundreds.
 2. 1:3 Hebrew Tent of Meeting; also in 1:6, 13.
 3. 1:5a As in Greek version and Latin Vulgate, and some Hebrew manuscripts; Masoretic Text reads he placed.
 4. 1:5b Hebrew to consult him.
 5. 1:10 Hebrew to go out and come in before this people.
 6. 1:14 Or charioteers; also in 1:14b.
 7. 1:15 Hebrew the Shephelah.
 8. 1:16a Possibly Muzur, a district near Cilicia; also in 1:17.
 9. 1:16b Hebrew Kue, probably another name for Cilicia.
 10. 1:17a Hebrew 600 [shekels] of silver, about 15 pounds or 6.8 kilograms in weight.
 11. 1:17b Hebrew 150 [shekels], about 3.8 pounds or 1.7 kilograms in weight.