Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

2 Mafumu 1

Yehova Alanga Ahaziya

1Atamwalira Ahabu, Mowabu anawukira Israeli. Ndipo Ahaziya anagwa kuchokera pa khonde la chipinda chake chammwamba ku Samariya, ndipo anavulala kwambiri. Choncho iye anatuma amithenga nawawuza kuti, “Pitani mukafunse kwa Baala-zebubu, mulungu wa ku Ekroni, ngati ndichire matendawa.”

Koma mngelo wa Yehova anawuza Eliya wa ku Tisibe kuti, “Nyamuka, pita ukakumane ndi amithenga a mfumu ya ku Samariya ndipo ukawafunse kuti, ‘Kodi popeza kulibe Mulungu ku Israeli, nʼchifukwa chake inu mukupita kukafunsa nzeru kwa Baala-zebubu, mulungu wa ku Ekroni?’ Tsono Yehova akuti, ‘Iweyo sudzadzuka pa bedi wagonapo. Udzafa ndithu!’ ” Ndipo Eliya ananyamuka.

Amithenga aja atabwerera kwa mfumu, mfumuyo inawafunsa kuti, “Chifukwa chiyani mwabwerera?”

Iwo anayankha kuti, “Munthu wina anabwera kudzakumana nafe, ndipo anatiwuza kuti, bwererani kwa mfumu imene inakutumani ndipo mukayiwuze kuti, ‘Yehova akuti, kodi popeza kulibe Mulungu ku Israeli, nʼchifukwa chake mukupita kukafunsa nzeru kwa Baala-zebubu, mulungu wa ku Ekroni? Tsono sudzadzuka pa bedi wagonapo. Udzafa ndithu!’ ”

Mfumu inafunsa amithengawo kuti, “Kodi munthu amene anabwera kudzakumana nanuyo ndi kukuwuzani zimenezi amaoneka bwanji?”

Iwo anayankha kuti, “Munthuyo anavala zovala zaubweya ndi lamba wachikopa mʼchiwuno mwake.”

Mfumu inati, “Munthu ameneyo ndi Eliya wa ku Tisibe.”

Pamenepo mfumu inatuma mtsogoleri wa ankhondo ndi anthu ake makumi asanu kwa Eliya. Mtsogoleriyo anapita kwa Eliya, amene anali atakhala pamwamba pa phiri, ndipo anati, “Munthu wa Mulungu, mfumu ikuti, ‘Tsikani!’ ”

10 Eliya anayankha mtsogoleriyo kuti, “Ngati ndine munthu wa Mulungu, moto utsike kuchokera kumwamba, ukupsereze iwe pamodzi ndi anthu makumi asanu akowo!” Pomwepo moto unatsikadi kuchokera kumwamba ndipo unapsereza mtsogoleriyo pamodzi ndi anthu akewo.

11 Zitachitika izi, mfumu inatumanso mtsogoleri wina pamodzi ndi asilikali ake makumi asanu. Mtsogoleriyo anati kwa Eliya, “Munthu wa Mulungu, zimene mfumu ikunena ndi izi, ‘Tsikani msangamsanga!’ ”

12 Eliya anayankha kuti, “Ngati ndine munthu wa Mulungu, moto utsike kuchokera kumwamba, ukupsereze iwe pamodzi ndi anthu ako makumi asanuwo!” Pomwepo moto unatsikadi kuchokera kumwamba ndipo unapsereza mtsogoleriyo pamodzi ndi anthu akewo.

13 Ndipo mfumu inatumanso mtsogoleri wachitatu pamodzi ndi asilikali ake makumi asanu. Mtsogoleri wachitatuyu anakwera pa phiripo ndi kugwada pamaso pa Eliya. Iye anayankhula mopemba kuti, “Munthu wa Mulungu, chonde musandiwononge ineyo pamodzi ndi atumiki makumi asanu anuwa! 14 Taonani, moto unatsika kuchokera kumwamba ndi kupsereza atsogoleri awiri pamodzi ndi anthu awo onse. Koma tsopano musawononge moyo wanga!”

15 Mngelo wa Yehova anati kwa Eliya, “Pita naye, usamuope.” Choncho Eliya ananyamuka natsika naye limodzi kupita kwa mfumu.

16 Eliya anawuza mfumu kuti, “Yehova akuti, ‘Chifukwa chiyani munatumiza amithenga kwa Baala-zebubu, mulungu wa ku Ekroni, kukafunsa ngati muti muchire? Kodi mu Israeli mulibe Mulungu woti nʼkukuyankhani funso lanu? Choncho, popeza mwachita izi, simudzadzuka pamene mwagonapo; mudzafa ndithu.’ ” 17 Motero Ahaziya anafadi, monga mwa mawu a Yehova amene Eliya anayankhula.

Tsono popeza Ahaziya analibe mwana, Yoramu analowa ufumu mʼmalo mwake mʼchaka chachiwiri cha Yehoramu mwana wa Yehosafati mfumu ya ku Yuda. 18 Ntchito zina zonse zimene Ahaziya anachita, kodi sizinalembedwe mʼbuku la mbiri ya mafumu a ku Israeli?

The Message

2 Kings 1

1After Ahab died, Moab rebelled against Israel.

One day Ahaziah fell through the balcony railing on the rooftop of his house in Samaria and was injured. He sent messengers off to consult Baal-Zebub, the god of Ekron, “Am I going to recover from this accident?”

3-4 God’s angel spoke to Elijah the Tishbite: “Up on your feet! Go out and meet the messengers of the king of Samaria with this word, ‘Is it because there’s no God in Israel that you’re running off to consult Baal-Zebub god of Ekron?’ Here’s a message from the God you’ve tried to bypass: ‘You’re not going to get out of that bed you’re in—you’re as good as dead already.’” Elijah delivered the message and was gone.

The messengers went back. The king said, “So why are you back so soon—what’s going on?”

They told him, “A man met us and said, ‘Turn around and go back to the king who sent you; tell him, God’s message: Is it because there’s no God in Israel that you’re running off to consult Baal-Zebub god of Ekron? You needn’t bother. You’re not going to get out of that bed you’re in—you’re as good as dead already.’”

The king said, “Tell me more about this man who met you and said these things to you. What was he like?”

“Shaggy,” they said, “and wearing a leather belt.”

He said, “That has to be Elijah the Tishbite!”

The king sent a captain with fifty men to Elijah. Meanwhile Elijah was sitting, big as life, on top of a hill. The captain said, “O Holy Man! King’s orders: Come down!”

10 Elijah answered the captain of the fifty, “If it’s true that I’m a ‘holy man,’ lightning strike you and your fifty men!” Out of the blue lightning struck and incinerated the captain and his fifty.

11 The king sent another captain with his fifty men, “O Holy Man! King’s orders: Come down. And right now!”

12 Elijah answered, “If it’s true that I’m a ‘holy man,’ lightning strike you and your fifty men!” Immediately a divine lightning bolt struck and incinerated the captain and his fifty.

13-14 The king then sent a third captain with his fifty men. For a third time, a captain with his fifty approached Elijah. This one fell on his knees in supplication: “O Holy Man, have respect for my life and the souls of these fifty men! Twice now lightning from out of the blue has struck and incinerated captains with their fifty men; please, I beg you, respect my life!”

15 The angel of God told Elijah, “Go ahead; and don’t be afraid.” Elijah got up and went down with him to the king.

16 Elijah told him, “God’s word: Because you sent messengers to consult Baal-Zebub the god of Ekron, as if there were no God in Israel to whom you could pray, you’ll never get out of that bed alive—already you’re as good as dead.”

17 And he died, exactly as God’s word spoken by Elijah had said.

Because Ahaziah had no son, his brother Joram became the next king. The succession took place in the second year of the reign of Jehoram son of Jehoshaphat king of Judah.

18 The rest of Ahaziah’s life is recorded in The Chronicles of the Kings of Israel.