Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

2 Mafumu 1

Yehova Alanga Ahaziya

1Atamwalira Ahabu, Mowabu anawukira Israeli. Ndipo Ahaziya anagwa kuchokera pa khonde la chipinda chake chammwamba ku Samariya, ndipo anavulala kwambiri. Choncho iye anatuma amithenga nawawuza kuti, “Pitani mukafunse kwa Baala-zebubu, mulungu wa ku Ekroni, ngati ndichire matendawa.”

Koma mngelo wa Yehova anawuza Eliya wa ku Tisibe kuti, “Nyamuka, pita ukakumane ndi amithenga a mfumu ya ku Samariya ndipo ukawafunse kuti, ‘Kodi popeza kulibe Mulungu ku Israeli, nʼchifukwa chake inu mukupita kukafunsa nzeru kwa Baala-zebubu, mulungu wa ku Ekroni?’ Tsono Yehova akuti, ‘Iweyo sudzadzuka pa bedi wagonapo. Udzafa ndithu!’ ” Ndipo Eliya ananyamuka.

Amithenga aja atabwerera kwa mfumu, mfumuyo inawafunsa kuti, “Chifukwa chiyani mwabwerera?”

Iwo anayankha kuti, “Munthu wina anabwera kudzakumana nafe, ndipo anatiwuza kuti, bwererani kwa mfumu imene inakutumani ndipo mukayiwuze kuti, ‘Yehova akuti, kodi popeza kulibe Mulungu ku Israeli, nʼchifukwa chake mukupita kukafunsa nzeru kwa Baala-zebubu, mulungu wa ku Ekroni? Tsono sudzadzuka pa bedi wagonapo. Udzafa ndithu!’ ”

Mfumu inafunsa amithengawo kuti, “Kodi munthu amene anabwera kudzakumana nanuyo ndi kukuwuzani zimenezi amaoneka bwanji?”

Iwo anayankha kuti, “Munthuyo anavala zovala zaubweya ndi lamba wachikopa mʼchiwuno mwake.”

Mfumu inati, “Munthu ameneyo ndi Eliya wa ku Tisibe.”

Pamenepo mfumu inatuma mtsogoleri wa ankhondo ndi anthu ake makumi asanu kwa Eliya. Mtsogoleriyo anapita kwa Eliya, amene anali atakhala pamwamba pa phiri, ndipo anati, “Munthu wa Mulungu, mfumu ikuti, ‘Tsikani!’ ”

10 Eliya anayankha mtsogoleriyo kuti, “Ngati ndine munthu wa Mulungu, moto utsike kuchokera kumwamba, ukupsereze iwe pamodzi ndi anthu makumi asanu akowo!” Pomwepo moto unatsikadi kuchokera kumwamba ndipo unapsereza mtsogoleriyo pamodzi ndi anthu akewo.

11 Zitachitika izi, mfumu inatumanso mtsogoleri wina pamodzi ndi asilikali ake makumi asanu. Mtsogoleriyo anati kwa Eliya, “Munthu wa Mulungu, zimene mfumu ikunena ndi izi, ‘Tsikani msangamsanga!’ ”

12 Eliya anayankha kuti, “Ngati ndine munthu wa Mulungu, moto utsike kuchokera kumwamba, ukupsereze iwe pamodzi ndi anthu ako makumi asanuwo!” Pomwepo moto unatsikadi kuchokera kumwamba ndipo unapsereza mtsogoleriyo pamodzi ndi anthu akewo.

13 Ndipo mfumu inatumanso mtsogoleri wachitatu pamodzi ndi asilikali ake makumi asanu. Mtsogoleri wachitatuyu anakwera pa phiripo ndi kugwada pamaso pa Eliya. Iye anayankhula mopemba kuti, “Munthu wa Mulungu, chonde musandiwononge ineyo pamodzi ndi atumiki makumi asanu anuwa! 14 Taonani, moto unatsika kuchokera kumwamba ndi kupsereza atsogoleri awiri pamodzi ndi anthu awo onse. Koma tsopano musawononge moyo wanga!”

15 Mngelo wa Yehova anati kwa Eliya, “Pita naye, usamuope.” Choncho Eliya ananyamuka natsika naye limodzi kupita kwa mfumu.

16 Eliya anawuza mfumu kuti, “Yehova akuti, ‘Chifukwa chiyani munatumiza amithenga kwa Baala-zebubu, mulungu wa ku Ekroni, kukafunsa ngati muti muchire? Kodi mu Israeli mulibe Mulungu woti nʼkukuyankhani funso lanu? Choncho, popeza mwachita izi, simudzadzuka pamene mwagonapo; mudzafa ndithu.’ ” 17 Motero Ahaziya anafadi, monga mwa mawu a Yehova amene Eliya anayankhula.

Tsono popeza Ahaziya analibe mwana, Yoramu analowa ufumu mʼmalo mwake mʼchaka chachiwiri cha Yehoramu mwana wa Yehosafati mfumu ya ku Yuda. 18 Ntchito zina zonse zimene Ahaziya anachita, kodi sizinalembedwe mʼbuku la mbiri ya mafumu a ku Israeli?

Amplified Bible

2 Kings 1

Ahaziah’s Messengers Meet Elijah

1Now Moab rebelled against Israel after the death of Ahab. Ahaziah [the king of Israel] fell through the lattice (grid) in his upper chamber which was in Samaria, and became sick [from the injury]. So he sent messengers, saying to them, “Go, inquire of Baal-zebub, the god of [a]Ekron, if I will recover from this sickness.” But the angel of the Lord said to Elijah the [b]Tishbite, “[c]Arise, go up to meet the messengers of the king of Samaria, and say to them, ‘Is it because there is no God in Israel that you are going to inquire of Baal-zebub, the god of Ekron?’ Therefore this is what the Lord says: ‘You [Ahaziah] will not leave the bed on which you lie, but you will certainly die.’” So Elijah departed.

When the messengers returned to Ahaziah, he said to them, “Why have you returned [so soon]?” They replied, “A man came up to meet us and said to us, ‘Go, return to the king who sent you and tell him, “Thus says the Lord: ‘Is it because there is no God in Israel that you send to inquire of Baal-zebub, the god of Ekron? Therefore you will not leave the bed on which you lie, but you will certainly die.’”’” The king asked them, “What was the appearance of the man who came up to meet you and said these things to you?” They answered him, “He was a [d]hairy man with a [wide] leather [e]band bound around his loins.” And Ahaziah said, “It is Elijah the Tishbite.”

Then the king sent to Elijah a captain of fifty with his fifty [fighting men to seize the prophet]. And he went up to him, and behold, he was sitting on the top of a hill. And the captain said to him, “Man of God, the king says, ‘Come down.’” 10 Elijah replied to the captain of fifty, “So if I am a man of God, then let fire come down from heaven and consume you and your fifty [fighting men].” Then fire fell from heaven and consumed him and his fifty.

11 So King Ahaziah again sent to him another captain of fifty with his fifty [fighting men]. And he said to him, “Man of God, thus says the king, ‘Come down quickly.’” 12 Elijah answered them, “If I am a man of God, let fire come down from heaven and consume you and your fifty [fighting men].” And the fire of God came down from heaven and consumed him and his fifty.

13 So Ahaziah again sent a captain of a third fifty with his fifty [fighting men]. And the third captain of fifty went up and came bowed down on his knees before Elijah, and begged him [for compassion] and said to him, “O man of God, please let my life and the lives of your servants, these fifty, be precious in your sight. 14 Behold, fire came down from heaven and consumed the first two captains of fifty with their fifties; but now let my life be precious in your sight.” 15 The angel of the Lord said to Elijah, “Go down with him; do not be afraid of him.” So he stood and went down with him to the king. 16 Then Elijah said to Ahaziah, “Thus says the Lord: ‘Since you have sent messengers to inquire of Baal-zebub, god of Ekron—is it because there is no God in Israel to inquire of His word?—therefore you will not leave the bed on which you lie, but will certainly die.’”

Jehoram Reigns over Israel

17 So Ahaziah [the son of King Ahab] died in accordance with the word of the Lord which Elijah had spoken. And because he had no son, Jehoram [his younger brother] became king [of Israel, the northern kingdom] in his place in the [f]second year of Jehoram the son of Jehoshaphat, king of Judah [the southern kingdom]. 18 Now the rest of the acts of Ahaziah which he did, are they not written in the Book of the Chronicles of the Kings of Israel?

Notas al pie

  1. 2 Kings 1:2 One of the five major Philistine cities, located in the north.
  2. 2 Kings 1:3 The location of the town of Tishbe is uncertain, but some believe it was located within the tribal territory of Gad.
  3. 2 Kings 1:3 The Hebrew verb “to stand” or “arise” is often an instruction to get ready to fulfill a command, somewhat similar to the military command “attention.”
  4. 2 Kings 1:8 Most likely a reference to Elijah’s hairy outer garment made of goat, sheep, or camel skin.
  5. 2 Kings 1:8 The band or girdle worn by men during this time was not like a modern belt that is worn around the waist. This band was about six inches wide and had clasps or fasteners in front. It was worn around the loins (the midsection of the body between the lower ribs and the hips) and was normally made of leather. Expensive or embroidered girdles were also worn and were made of cotton, flax or silk. The girdle also served as a kind of pocket or pouch and was used to carry personal items such as a dagger, money or other necessary things.
  6. 2 Kings 1:17 During the last five years of Jehoshaphat’s reign in Judah, his son Jehoram was co-regent with him. This refers to the second year of the co-regency.