Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

1 Samueli 1

Banja la Elikana

1Panali munthu wina wochokera ku Ramataimu, Mzofimu wa ku dziko la mapiri la Efereimu. Iyeyu dzina lake anali Elikana ndipo anali mwana wa Yerohamu, mwana wa Elihu, mwana wa Tohu, mwana wa Zufu wa fuko la Efereimu. Iye anali ndi akazi awiri, Hana ndi Penina. Penina anali ndi ana, koma Hana analibe.

Chaka ndi chaka Elikana ankachoka ku mudzi kwawo kupita ku Silo kukapembedza ndi kukapereka nsembe kwa Yehova Wamphamvuzonse. Ku Siloko kunali ana awiri a Eli, Hofini ndi Finehasi amene anali ansembe a Yehova. Tsiku lopereka nsembe likafika Elikana amapereka magawo a nsembeyo kwa mkazi wake Penina ndi kwa ana ake onse aamuna ndi aakazi. Ngakhale ankamukonda Hana, koma ankamupatsa gawo limodzi popeza Yehova sanamupatse ana. Tsono popeza Yehova sanamupatse Hana ana, mkazi mnzakeyo ankamuyamba dala ndi cholinga chomukwiyitsa. Izi zimachitika chaka ndi chaka. Hana ankati akamapita ku Nyumba ya Yehova mkazi mnzakeyo ankamunyogodola. Choncho Hana ankangokhalira kulira osafuna ndi kudya komwe. Tsono mwamuna wake Elikana ankamufunsa kuti, “Hana ukulira chifukwa chiyani? Wakhumudwa ndi chiyani kuti sukufuna ndi kudya komwe? Kodi ine kwa iwe sindili woposa ana aamuna khumi?”

Tsiku lina atatha kudya ndi kumwa ku Silo kuja, Hana anayimirira kukapemphera. Nthawiyi nʼkuti wansembe Eli atakhala pa mpando pa khomo la Nyumba ya Yehova. 10 Hana anavutika mʼmoyo mwake, ndipo anapemphera kwa Yehova akulira kwambiri. 11 Ndipo iye analumbira kuti, “Inu Yehova Wamphamvuzonse, ngati muyangʼana kusauka kwa mtumiki wanune, ndi kuyankha pemphero langa osandiyiwala ine mtumiki wanu pondipatsa mwana wamwamuna, ine ndidzamupereka mwanayo kwa inu Yehova masiku onse a moyo wake. Lumo silidzapita pa mutu pake.”

12 Akupemphera choncho kwa Yehova, Eli ankamuyangʼana pakamwa. 13 Hana ankapemphera chamumtima ndipo milomo yake inkangogwedera koma mawu ake samamveka. Choncho Eli anaganiza kuti anali ataledzera. 14 Ndipo anamufunsa Hana kuti, “Kodi mukhala chiledzerere mpaka liti? Pitani, ayambe wakuchokani vinyo mwamwayo.”

15 Koma Hana anayankha kuti, “Sichoncho mbuye wanga. Ndakhala ndikumukhuthulira Yehova chisoni changa. Sindinamwe vinyo kapena chakumwa choledzeretsa chilichonse, popeza nthawi yonseyi ndakhala ndikupereka kwa Yehova nkhawa yayikulu ndi mavuto anga. 16 Musaganize kuti mtumiki wanu ndi kukhala mkazi wachabechabe. Ine ndakhala ndi kupereka nkhawa yanga yayikulu ndi zowawa zanga.”

17 Eli anayankha, “Pitani mu mtendere, ndipo Mulungu wa Israeli akupatseni zimene mwamupemphazo.”

18 Hana anati, “Mundikomerebe mtima mtumiki wanune.” Kenaka anachoka nakadya, ndipo sanaonekenso wachisoni.

19 Elikana ndi banja lake anadzuka mmawa mwake nakapemphera pamaso pa Yehova. Pambuyo pake anabwerera kwawo ku Rama. Elikana anakhala pamodzi ndi mkazi wake, ndipo Yehova anamukumbuka Hanayo. 20 Motero Hana anakhala ndi pakati ndipo anabereka mwana wamwamuna. Anamutcha dzina lake Samueli, popeza anati, “Ndinachita kumupempha kwa Yehova.”

Hana Apereka Samueli kwa Yehova

21 Elikana ndi banja lake lonse anapita kukapereka nsembe ya pa chaka kwa Yehova ndi kukakwaniritsa malonjezo ake. 22 Koma Hana sanapite nawo popeza anawuza mwamuna wake kuti, “Mwanayu akadzaleka kuyamwa, ndidzapita naye ndi kukamupereka pamaso pa Yehova ndipo adzakhala kumeneko moyo wake wonse.”

23 Elikana mwamuna wake anamuwuza kuti, “Chita chimene chakukomera. Tsala kuno mpaka utamusiyitsa kuyamwa, Yehova yekha akwaniritse mawu ake.” Choncho mkaziyo anatsala ku nyumba ndi kusamalira mwana wake mpaka atamuletsa kuyamwa.

24 Atamuletsa kuyamwa, Hana anatenga mwanayo ali wachichepere, ndikupita naye ku nyumba ya Yehova ku Silo. Anatenga ngʼombe yamphongo ya zaka zitatu, ufa wa makilogalamu khumi, ndi thumba lachikopa la vinyo. 25 Tsono anapha ngʼombe yamphongo ija ndi kupereka mwana uja kwa Eli. 26 Ndipo Hana anati kwa Eli, “Mbuye wanga, ine ndikunenetsadi pamaso panu kuti ndine mkazi uja amene anayima pamaso panu ndi kumapemphera kwa Yehova. 27 Ndinapempha mwana uyu, ndipo Yehova wandipatsa chimene ndinamupempha. 28 Ndiye tsopano ine ndikumupereka kwa Yehova. Pa moyo wake wonse adzakhala wa Yehova.” Ndipo onse anapembedza Yehova kumeneko.

Amplified Bible

1 Samuel 1

Elkanah and His Wives

1There was a certain man of Ramathaim-zophim, of the [a]hill country of Ephraim, named Elkanah the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an [b]Ephraimite. He had two wives, one named Hannah and the other named Peninnah. Peninnah had children, but Hannah had none.

This man went up from his city [c]each year to worship and sacrifice to the Lord of hosts at Shiloh. Hophni and Phinehas, the two sons of Eli, were priests to the Lord there. When the day came that Elkanah sacrificed, he would give portions [of the sacrificial meat] to Peninnah his wife and all her sons and daughters. But to Hannah he would give a double portion, because he loved Hannah, but the Lord had [d]given her no children. Hannah’s rival provoked her bitterly, to irritate and embarrass her, because the Lord had [e]left her childless. So it happened year after year, whenever she went up to the house of the Lord, Peninnah provoked her; so she wept and would not eat. Then Elkanah her husband said to her, “Hannah, why do you cry and why do you not eat? Why are you so sad and discontent? Am I not better to you than ten sons?”

So Hannah got up after eating and drinking in Shiloh. Now Eli the priest was sitting on his seat beside the doorpost of the temple (tabernacle) of the Lord. 10 Hannah was [f]greatly distressed, and she prayed to the Lord and wept in anguish. 11 She made a vow, saying, “O Lord of hosts, if You will indeed look on the affliction (suffering) of Your maidservant and remember, and not forget Your maidservant, but will give Your maidservant a son, then I will give him to the Lord all the days of his life; a [g]razor shall never touch his head.”

12 Now it happened as she continued praying before the Lord, that Eli was watching her mouth. 13 Hannah was speaking in her heart (mind); only her lips were moving, and her voice was not heard, so Eli [h]thought she was drunk. 14 Eli said to her, “How long will you make yourself drunk? Get rid of your wine.” 15 But Hannah answered, “No, my lord, I am a woman with a despairing spirit. I have not been drinking wine or any intoxicating drink, but I have poured out my soul before the Lord. 16 Do not regard your maidservant as a wicked and worthless woman, for I have spoken until now out of my great concern and [bitter] provocation.” 17 Then Eli answered and said, “Go in peace; and may the God of Israel grant your petition that you have asked of Him.” 18 Hannah said, “Let your maidservant find grace and favor in your sight.” So the woman went on her way and ate, and her face was no longer sad.

Samuel Is Born to Hannah

19 The family got up early the next morning, worshiped before the Lord, and returned to their home in Ramah. Elkanah knew Hannah his wife, and the Lord remembered her [prayer]. 20 It came about in due time, after Hannah had conceived, that she gave birth to a son; she named him [i]Samuel, saying, “Because I have asked for him from the Lord.”

21 Then the man Elkanah and all his household went up to offer to the Lord the [j]yearly sacrifice and pay his vow. 22 But Hannah did not go up, for she said to her husband, “I will not go up until the child is [k]weaned; and then I will bring him, so that he may appear before the Lord and remain there as long as he lives.” 23 Elkanah her husband said to her, “Do what seems best to you. Wait until you have weaned him; only may the Lord establish and confirm His word.” So the woman remained [behind] and nursed her son until she weaned him. 24 Now when she had weaned him, she took him up with her, along with a three-year-old bull, an ephah of flour, and a [l]leather bottle of wine [to pour over the burnt offering for a sweet fragrance], and she brought Samuel to the Lord’s house in Shiloh, although the child was young. 25 Then they slaughtered the bull, and brought the child to Eli. 26 Hannah said, “Oh, my lord! As [surely as] your soul lives, my lord, I am the woman who stood beside you here, praying to the Lord. 27 For this child I prayed, and the Lord has granted me my request which I asked of Him. 28 Therefore I have also dedicated him to the Lord; as long as he lives he is dedicated to the Lord.” And they worshiped the Lord there.

Notas al pie

 1. 1 Samuel 1:1 Lit mountains of.
 2. 1 Samuel 1:1 It is sometimes claimed that Samuel was from the tribe of Ephraim (rather than the tribe of Levi) and so was not eligible to serve as a priest. He was an Ephraimite only in the sense that his family lived in the tribal area of Ephraim. His genealogy is given in 1 Chr 6:22-28. At least two other men in the passage are named Elkanah. Samuel’s father, Elkanah, is the man mentioned in 1 Chr 6:27. The men mentioned in 1 Chr 6:23, 24, and 26 are several generations removed from Samuel.
 3. 1 Samuel 1:3 Lit from days to days.
 4. 1 Samuel 1:5 Lit closed her womb.
 5. 1 Samuel 1:6 Lit closed her womb.
 6. 1 Samuel 1:10 Lit bitter of soul.
 7. 1 Samuel 1:11 Lit shearing knife. This was a requirement of a Nazirite vow which would apply to Samuel all of his life (see Num 6:2 ff).
 8. 1 Samuel 1:13 This implies that the custom at that time was to pray aloud; the outcome (vv 19, 20) shows that God hears prayer, whether it is spoken or silent.
 9. 1 Samuel 1:20 The name possibly means “The Name [i.e. Yahweh, Lord] is God” or “His name is God,” but the etymology is uncertain.
 10. 1 Samuel 1:21 Lit sacrifice of days.
 11. 1 Samuel 1:22 At this time children were nursed until about age three. But it may be fair to say that Hannah also wanted to keep the boy as long as she reasonably could; giving up her only child—even for the best of purposes—must have been terribly difficult.
 12. 1 Samuel 1:24 These containers were made from almost the entire skin of an animal and were used for holding wine.