Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

1 Mbiri 1

Mbiri ya Makolo Kuchokera pa Adamu Mpaka pa Abrahamu

Mpaka pa Ana a Nowa

1Adamu, Seti, Enosi Kenani, Mahalaleli, Yaredi, Enoki, Metusela, Lameki, Nowa.

Ana a Nowa,

Semu, Hamu ndi Yafeti.

Fuko la Yafeti

Ana aamuna a Yafeti anali:

Gomeri, Magogi, Madai, Yavani, Tubala, Mesaki ndi Tirasi.

Ana aamuna a Gomeri anali:

Asikenazi, Rifati ndi Togarima

Ana aamuna a Yavani anali:

Elisa, Tarisisi, Kitimu ndi Rodanimu.

Fuko la Hamu

Ana aamuna a Hamu anali:

Kusi, Miziraimu, Puti ndi Kanaani

Ana aamuna a Kusi anali:

Seba, Havila, Sabita, Raama ndi Sabiteka

Ana aamuna a Raama anali:

Seba ndi Dedani.

10 Kusi anali abambo a Nimurodi amene anali wankhondo wamphamvu

kwambiri pa dziko lapansi.

11 Igupto ndiye kholo la

Aludi, Aanami, Alehabu, Anafutu, 12 Apaturusi, Akasilu (kumene kunachokera Afilisti) ndi Akafitori.

13 Kanaani anabereka mwana wake wachisamba Sidoni,

ndipo anaberekanso Ahiti, 14 Ayebusi, Aamori, Agirigasi 15 Ahivi, Aariki, Asini 16 Aaravadi, Azemari ndi Ahamati.

Fuko la Semu

17 Ana aamuna a Semu anali:

Elamu, Asuri, Aripakisadi, Ludi ndi Aramu.

Ana aamuna a Aramu anali:

Uzi, Huri, Geteri ndi Mesaki.

18 Aripakisadi anabereka Sela

ndipo Selayo anabereka Eberi:

19 Eberi anabereka ana aamuna awiri:

wina anamutcha Pelegi, chifukwa pa nthawiyo anthu a pa dziko lapansi anagawikana. Dzina la mʼbale wake linali Yokitani.

20 Yokitani anabereka

Alimodadi, Selefi, Hazari-Maveti, Yera, 21 Hadoramu, Uzali, Dikila 22 Obali, Abimaeli, Seba, 23 Ofiri, Havila ndi Yobabu. Onsewa anali ana aamuna a Yokitani.

24 Semu, Aripakisadi, Sela

25 Eberi, Pelegi, Reu

26 Serugi, Nahori, Tera

27 ndi Abramu (amene ndi Abrahamu).

Banja la Abrahamu

28 Ana a Abrahamu ndi awa:

Isake ndi Ismaeli.

Zidzukulu za Hagara

29 Zidzukulu zake zinali izi:

Nebayoti ndiye anali mwana woyamba wa Ismaeli, kenaka Kedara, Adibeeli, Mibisamu, 30 Misima, Duma, Masa, Hadadi, Tema, 31 Yeturi, Nafisi ndi Kedema. Awa anali ana a Ismaeli.

Zidzukulu za Ketura

32 Ana a Ketura mzikazi wa Abrahamu anali awa:

Zimurani, Yokisani, Medani, Midiyani, Isibaki ndi Suwa.

Ana a Yokisani ndi awa:

Seba ndi Dedani

33 Ana aamuna a Midiyani anali,

Efai, Eferi, Hanoki, Abida ndi Elida.

Onsewa anali zidzukulu za Ketura.

Zidzukulu za Sara

34 Abrahamu anabereka Isake.

Ana a Isake anali awa:

Esau ndi Israeli.

Ana a Esau

35 Ana aamuna a Esau anali awa:

Elifazi, Reueli, Yeusi, Yolamu ndi Kora.

36 Ana a Elifazi anali awa:

Temani, Omari, Zefo, Gatamu ndi Kenazi:

Amene anabereka ndi Timna: Amaleki.

37 Ana a Reueli anali awa:

Nahati, Zera, Sama ndi Miza.

Anthu a ku Seiri ku Edomu

38 Ana a Seiri anali awa:

Lotani, Sobala, Zibeoni, Ana, Disoni, Ezeri ndi Disani.

39 Ana aamuna a Lotani anali awa:

Hori ndi Homamu. Timna anali mlongo wake wa Lotani.

40 Ana aamuna a Sobala anali awa:

Alivani, Manahati, Ebala, Sefo ndi Onamu.

Ana aamuna a Zibeoni anali awa:

Ayiwa ndi Ana.

41 Mwana wa Ana anali

Disoni.

Ana a Disoni anali awa:

Hemudani, Esibani, Itirani ndi Kerani

42 Ana aamuna a Ezeri anali awa:

Bilihani, Zaavani ndi Yaakani.

Ana aamuna a Disani anali awa:

Uzi ndi Arani.

Mafumu a ku Edomu

43 Awa ndi mafumu amene ankalamulira dziko la Edomu, mfumu iliyonse ya Israeli isanayambe kulamulira kumeneko:

Bela mwana wa Beori, mzinda wake ankawutcha Dinihaba.

44 Bela atamwalira, Yobabu mwana wa Zera wochokera ku Bozira analowa ufumu mʼmalo mwake.

45 Yobabu atamwalira, Husamu wochokera ku dziko la Atemani, analowa ufumu mʼmalo mwake.

46 Husamu atamwalira, Hadadi mwana wa Bedadi, amene anagonjetsa Amidiyani mʼdziko la Mowabu, analowa ufumu mʼmalo mwake. Mzinda wake unkatchedwa Aviti.

47 Hadadi atamwalira, Samila wochokera ku Masireka analowa ufumu mʼmalo mwake.

48 Samila atamwalira, Sauli wochokera ku Rehoboti wa ku Mtsinje analowa ufumu mʼmalo mwake.

49 Sauli atamwalira, Baala-Hanani mwana wa Akibori analowa ufumu mʼmalo mwake.

50 Pamene Baala-Hanani anamwalira, Hadadi analowa ufumu mʼmalo mwake. Mzinda wake unkatchedwa Pau, ndipo dzina la mkazi wake linali Mehatabeli mwana wa Matiredi, mwana wamkazi wa Me-Zahabu. 51 Hadadi anamwaliranso.

Mafumu a ku Edomu anali:

Timna, Aliva, Yeteti, 52 Oholibama, Ela, Pinoni, 53 Kenazi, Temani, Mibezari, 54 Magidieli ndi Iramu. Awa anali mafumu a ku Edomu.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

歷代志上 1

從亞當到亞伯拉罕

1亞當生塞特,塞特生以挪士, 以挪士生該南,該南生瑪勒列,瑪勒列生雅列, 雅列生以諾,以諾生瑪土撒拉,瑪土撒拉生拉麥, 拉麥生挪亞,挪亞生閃、含、雅弗。

雅弗的兒子是歌篾、瑪各、瑪代、雅完、土巴、米設、提拉。 歌篾的兒子是亞實基拿、低法、陀迦瑪。 雅完的兒子是以利沙、他施、基提、多單。

含的兒子是古實、麥西、弗、迦南。 古實的兒子是西巴、哈腓拉、撒弗他、拉瑪、撒弗提迦。拉瑪的兒子是示巴、底但。 10 古實也是寧錄之父,寧錄是世上第一位勇士。 11 麥西[a]的後代有路低人、亞拿米人、利哈比人、拿弗土希人、 12 帕斯魯細人、迦斯路希人、迦斐托人。非利士人是迦斐托人的後代。

13 迦南生長子西頓和次子赫。 14 他的後代還有耶布斯人、亞摩利人、革迦撒人、 15 希未人、亞基人、西尼人、 16 亞瓦底人、洗瑪利人和哈馬人。

17 閃的兒子是以攔、亞述、亞法撒、路德、亞蘭、烏斯、戶勒、基帖、米設。 18 亞法撒生沙拉,沙拉生希伯。 19 希伯有兩個兒子,一個名叫法勒[b],因為那時,世人分地而居;法勒的兄弟叫約坍。 20 約坍生亞摩答、沙列、哈薩瑪非、耶拉、 21 哈多蘭、烏薩、德拉、 22 以巴錄、亞比瑪利、示巴、 23 阿斐、哈腓拉、約巴。這些都是約坍的兒子。 24 閃生亞法撒,亞法撒生沙拉, 25 沙拉生希伯,希伯生法勒,法勒生拉吳, 26 拉吳生西鹿,西鹿生拿鶴,拿鶴生他拉, 27 他拉生亞伯蘭——又名亞伯拉罕。

從亞伯拉罕到雅各

28 亞伯拉罕的兒子是以撒和以實瑪利。 29 以下是他們的後代:

以實瑪利的長子是尼拜約,其餘的兒子是基達、押德別、米比衫、 30 米施瑪、度瑪、瑪撒、哈達、提瑪、 31 伊突、拿非施、基底瑪。這些人都是以實瑪利的兒子。 32 亞伯拉罕的妾基土拉所生的兒子是心蘭、約珊、米但、米甸、伊施巴、書亞。約珊的兒子是示巴和底但。 33 米甸的兒子是以法、以弗、哈諾、亞比大和以勒大。這些都是基土拉的子孫。

34 亞伯拉罕的兒子以撒生以掃和以色列。 35 以掃的兒子是以利法、流珥、耶烏施、雅蘭、可拉。 36 以利法的兒子是提幔、阿抹、洗玻、迦坦、基納斯、亭納、亞瑪力。 37 流珥的兒子是拿哈、謝拉、沙瑪、米撒。

以東地區的原住民

38 西珥的兒子是羅坍、朔巴、祭便、亞拿、底順、以察、底珊。 39 羅坍的兒子是何利和荷幔,羅坍的妹妹是亭納。 40 朔巴的兒子是亞勒文、瑪拿轄、以巴錄、示非、阿南。祭便的兒子是亞雅、亞拿。 41 亞拿的兒子是底順。底順的兒子是哈默蘭、伊是班、益蘭、基蘭。 42 以察的兒子是辟罕、撒番、亞干。底珊的兒子是烏斯和亞蘭。

以東諸王

43 以色列人還沒有君王統治之前,在以東做王的人如下:

比珥的兒子比拉,他定都亭哈巴。 44 比拉死後,波斯拉人謝拉的兒子約巴繼位。 45 約巴死後,提幔地區的戶珊繼位。 46 戶珊死後,比達的兒子哈達繼位,定都亞未得,他曾在摩押地區擊敗米甸人。 47 哈達死後,瑪士利加人桑拉繼位。 48 桑拉死後,大河邊的利河伯人掃羅繼位。 49 掃羅死後,亞革波的兒子巴勒·哈南繼位。 50 巴勒·哈南死後,哈達繼位,定都巴伊,他的妻子名叫米希她別,是米·薩合的孫女、瑪特列的女兒。

51 哈達死後,在以東做族長的人有亭納、亞勒瓦、耶帖、 52 亞何利巴瑪、以拉、比嫩、 53 基納斯、提幔、米比薩、 54 瑪基疊、以蘭。這些人都是以東的族長。

Notas al pie

  1. 1·11 麥西」意思是「埃及」。
  2. 1·19 「法勒」意思是「分開」。