Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

1 Atesalonika 1

1Paulo, Silivano ndi Timoteyo.

Tikulembera mpingo wa ku Tesalonika, umene uli mwa Mulungu Atate ndi Ambuye Yesu Khristu.

Chisomo ndi mtendere kwa inu.

Kuyamikira Chikhulupiriro cha Atesalonika

Ife timayamika Mulungu nthawi zonse chifukwa cha inu. Timakutchulani mʼmapemphero athu. Nthawi zonse timakumbukira ntchito yanu yachikhulupiriro, yachikondi ndi kupirira kwanu kwa chiyembekezo mwa Ambuye athu Yesu Khristu, pamaso pa Mulungu wathu ndi Atate.

Abale okondedwa ndi Mulungu, tikudziwa kuti Mulungu anakusankhani, chifukwa uthenga wathu wabwino sunafike kwa inu ndi mawu okha, koma ndi mphamvu za Mzimu Woyera ndi chitsimikizo chachikulu. Mukudziwa mmene tinkakhalira pakati panu kuti tikuthandizeni. Inu mwakhala otitsatira athu ndi a Ambuye; ngakhale kuti panali masautso akulu, munalandira uthenga mwachimwemwe chochokera kwa Mzimu Woyera. Ndipo potero munakhala chitsanzo kwa abale onse a ku Makedoniya ndi Akaya. Kuchokera kwa inu, uthenga wa Ambuye unamveka ku Makedoniya ndi ku Akaya ndipo mbiri ya chikhulupiriro chanu mwa Mulungu yamveka ponseponse. Choncho sikofunikanso kuti tinene kanthu, pakuti iwo amafotokoza za momwe munatilandirira. Iwo amatiwuza za momwe munatembenukira kwa Mulungu kusiya mafano ndi kutumikira Mulungu wamoyo ndi woona. 10 Ndipo mukudikira Mwana wake kuchokera kumwamba, Yesu, amene Mulungu anamuukitsa kwa akufa. Iyeyo amatipulumutsa ku mkwiyo umene ukubwera.

Amplified Bible

1 Thessalonians 1

Thanksgiving for These Believers

1Paul, Silvanus (Silas), and Timothy,

To the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ: Grace to you and peace [inner calm and spiritual well-being from God].

We give thanks to God always for all of you, continually mentioning you in our prayers; recalling unceasingly before our God and Father your work energized by faith, and your service motivated by love and unwavering hope in [the return of] our Lord Jesus Christ. [a]Brothers and sisters beloved by God, we know that He has chosen you; for our good news [regarding salvation] came to you not only in word, but also in [its inherent] power and in the Holy Spirit and with great conviction [on our part]. You know what kind of men we proved to be among you for your benefit. You became imitators of us and [through us] of the Lord, after you welcomed our message in [a time of] great trouble with the joy supplied by the Holy Spirit; so that you became an example to all the believers in [b]Macedonia and in Achaia. For the word of the Lord has resounded from you and has echoed [like thunder], not only in Macedonia and Achaia, but in every place [the news of] your [great] faith in God has spread, so that we never need to say anything about it. For they themselves report about us, telling what kind of reception we had among you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God, 10 and to [look forward and confidently] wait for [the coming of] His Son from heaven, whom He raised from the dead—Jesus, who [personally] rescues us from the coming wrath [and draws us to Himself, granting us all the privileges and rewards of a new life with Him].

Notas al pie

  1. 1 Thessalonians 1:4 Lit Brethren.
  2. 1 Thessalonians 1:7 Greece was divided into two Roman provinces. The northern region was called Macedonia and the southern, Achaia. Thessalonica was an important seaport and was the capital city of Macedonia.