Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Genesis 1

Chiyambi cha Chilengedwe

1Pachiyambi Mulungu analenga kumwamba ndi dziko lapansi. Dziko lapansi linali losakonzedwa ndi lopanda kanthu. Mdima wandiweyani unakuta nyanja ndipo Mzimu wa Mulungu unkayendayenda pamwamba pa madziwo.

Pamenepo Mulungu anati, “Kuwale” ndipo kunawaladi. Mulungu anaona kuti kuwalako kunali bwino ndipo Iye analekanitsa kuwala ndi mdima. Mulungu anatcha kuwalako “usana” ndipo mdima anawutcha “usiku.” Ndipo panali madzulo ndiponso mmawa pa tsiku loyamba.

Kenaka Mulungu anati, “Pakhale thambo pakati pa madzi kuti lilekanitse madzi a mʼmwamba ndi madzi a pansi.” Ndipo Mulungu anapanga thambo nalekanitsa madzi amene anali pansi ndi pamwamba pa thambo lija, ndipo zinachitikadi. Mulungu anatcha thambo lija “kumwamba.” Ndipo panali madzulo ndiponso mmawa pa tsiku lachiwiri.

Mulungu anati, “Madzi a pansi pa thambo asonkhane pa malo amodzi kuti mtunda uwoneke,” ndipo zinachitikadi. 10 Mulungu anawutcha mtundawo “dziko,” madzi osonkhana pamodziwo anawatcha “nyanja.” Ndipo Mulungu anaona kuti zinali bwino.

11 Kenaka Mulungu anati, “Dziko libereke zomera zobala mbewu, mitengo yobala zipatso za mbewu, molingana ndi mitundu yake.” Ndipo zinachitikadi. 12 Dziko linabereka zomera zokhala ndi mbewu monga mwa mitundu yake ndi mitengo yokhala ndi zipatso za mbewu mʼkati mwake monga mwa mitundu yake. Ndipo Mulungu anaona kuti zinali bwino. 13 Ndipo panali madzulo ndiponso mmawa pa tsiku lachitatu.

14 Mulungu anati, “Pakhale zowunikira kuthambo kuti zilekanitse usana ndi usiku. Ndipo zimenezi zikhale zizindikiro zoonetsa nyengo, masiku ndi zaka; 15 zikhale kuthambo kuti ziwunikire pa dziko lapansi. Ndipo zinachitikadi.” 16 Mulungu anapanga zowunikira zazikulu ziwiri; chachikulu chilamulire usana ndi chachingʼono chilamulire usiku. Iye anapanganso nyenyezi. 17 Mulungu anaziyika mlengalenga kuti ziziwunikira pa dziko lapansi, 18 kuti zilamulire usana ndi usiku, ndi kuti zilekanitse kuwala ndi mdima. Mulungu anaona kuti zinali bwino. 19 Ndipo panali madzulo ndiponso mmawa pa tsiku lachinayi.

20 Mulungu anati, “Mʼmadzi mukhale zamoyo zochuluka ndipo mbalame ziwuluke mlengalenga pamwamba pa dziko lapansi.” 21 Choncho Mulungu analenga zamoyo zikuluzikulu za mʼnyanja ndi chamoyo chamtundu uliwonse chokhala mʼmadzi ndi mbalame iliyonse ya mapiko monga mwa mtundu wake. Mulungu anaona kuti zinali bwino. 22 Mulungu anazidalitsa nati, “Muswane, ndi kudzaza mʼmadzi a mʼnyanja, ndipo mbalame zichuluke pa dziko lapansi.” 23 Ndipo panali madzulo ndiponso mmawa pa tsiku lachisanu.

24 Kenaka Mulungu anati, “Dziko lapansi litulutse zolengedwa zamoyo monga mwa mitundu yawo: ziweto, zolengedwa zokwawa ndi nyama zakuthengo, iliyonse monga mwa mtundu wake.” Ndipo zinaterodi. 25 Mulungu anapanga nyama zakuthengo monga mwa mitundu yawo, nyama zoweta monga mwa mitundu yawo ndi nyama zokwawa monga mwa mitundu yawo. Ndipo Mulungu anaona kuti zinali bwino.

26 Zitatha izi Mulungu anati, “Tipange munthu mʼchifanizo chathu, mofanana ndi ife kuti alamulire nsomba za mʼnyanja, mbalame zamlengalenga, nyama zonse zoweta ndi zonse zokwawa za pa dziko lapansi ndi zamoyo zonse zakutchire.”

27 Ndipo Mulungu analenga munthu mʼchifanizo chake.
    Anawalengadi mʼchifanizo cha Mulungu;
    analenga iwo, mwamuna ndi mkazi.

28 Mulungu anawadalitsa nati kwa iwo, “Muberekane, muchulukane, mudzaze dziko lapansi ndipo muligonjetse. Mulamulire nsomba zamʼnyanja, mbalame zamlengalenga ndi cholengedwa chamoyo chilichonse chimene chimayenda mokwawa pa dziko lapansi.”

29 Kenaka Mulungu anati, “Ine ndakupatsani chomera chilichonse cha pa dziko lapansi chimene chili ndi mbewu komanso mtengo uliwonse wobala zipatso zokhala ndi mbewu mʼkati mwake kuti zikhale chakudya chanu. 30 Ndaperekanso msipu kwa nyama zonse za pa dziko lapansi ndi kwa mbalame zamlengalenga ndi kwa cholengedwa chamoyo chilichonse chimene chimakwawa, chilichonse chimene chili ndi moyo.” Ndipo zinachitikadi.

31 Mulungu anaona zonse zimene anazilenga kuti zinali zabwino kwambiri. Ndipo panali madzulo ndiponso mmawa, tsiku lachisanu ndi chimodzi.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Начало 1

Сотворение мира

1В начале Всевышний[a] сотворил небо и землю. Земля была пуста и безлика, тьма была над бездной, и Дух Всевышнего парил над водами.

И сказал Всевышний: «Да будет свет», и появился свет. Всевышний увидел, что свет хорош, и отделил его от тьмы. Он назвал свет «днём», а тьму – «ночью». И был вечер, и было утро – день первый.

И сказал Всевышний: «Да будет свод между водами, чтобы отделить воду от воды». Всевышний создал свод и отделил воду под сводом от воды над ним; и стало так. И Он назвал свод «небом». И был вечер, и было утро – день второй.

И сказал Всевышний: «Да соберутся вместе воды под небом, и да появится суша». И стало так. 10 Назвал Он сушу «землёй», а собранные воды назвал «морями». И увидел Всевышний, что это хорошо. 11 И сказал Он: «Да произведёт земля растительность: растения с их семенами и различные виды деревьев на земле, которые приносят плод с семенем внутри». И стало так. 12 Земля произвела растительность: разные виды растений, приносящих семя, и все виды деревьев, приносящих плод с семенем внутри. И увидел Всевышний, что это хорошо. 13 И был вечер, и было утро – день третий.

14 И сказал Всевышний: «Да будут светила на небесном своде, чтобы отделять день от ночи, и пусть они служат знаками, чтобы различать времена, дни и годы, 15 и пусть они будут светильниками на небесном своде, чтобы светить на землю». И стало так. 16 Всевышний создал два великих светила – большое светило, чтобы управлять днём, и малое светило, чтобы управлять ночью, а также Он создал и звёзды. 17 Всевышний поместил их на небесном своде, чтобы они светили на землю, 18 управляли днём и ночью и отделяли свет от тьмы. И увидел Всевышний, что это хорошо. 19 И был вечер, и было утро – день четвёртый.

20 И сказал Всевышний: «Да наполнится вода живностью, и да полетят над землёй по небосводу птицы». 21 Всевышний создал огромных морских тварей, разные виды движущейся живности, кишащей в воде, и разные виды крылатой птицы. И увидел Он, что это хорошо. 22 Всевышний благословил их и сказал: «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте воды в морях, и пусть птицы множатся на земле». 23 И был вечер, и было утро – день пятый.

24 И сказал Всевышний: «Да произведёт земля разные виды живности: скот, пресмыкающихся и диких зверей». И стало так. 25 Всевышний создал разные виды диких зверей, и скота, и все виды пресмыкающихся. И увидел Он, что это хорошо.

26 Потом Всевышний сказал: «Создадим человека[b] – Наш образ и Наше подобие (в духовном плане), – пусть он царствует над рыбами морскими и птицами небесными, над скотом, над всей землёй и над всеми пресмыкающимися». 27 Так Всевышний создал человека, по образу Своему, по образу Всевышнего сотворил его, создал их как мужчину и женщину.

28 Всевышний благословил их и сказал: «Плодитесь и размножайтесь; наполняйте землю и владейте ею. Царствуйте над рыбами морскими, и птицами небесными, и над всеми пресмыкающимися».

29 Затем Всевышний сказал: «Я даю вам все растения с семенами по всей земле и все деревья, дающие плод с семенем внутри; они будут вам в пропитание. 30 И всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всем пресмыкающимся – всем, в ком дышит жизнь, – Я даю в пищу всякую зелень». И стало так.

31 Всевышний посмотрел на всё, что Он создал, и всё было очень хорошо. И был вечер, и было утро – день шестой.

Notas al pie

  1. 1:1 Всевышний   – на языке оригинала: «Элохим» – слово, родственное арабскому «Аллах». См. приложение V.
  2. 1:26 Или: «человеческий род»; на языке оригинала: «адам» (см. также 3:20).