Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 147

讚美上帝復興耶路撒冷

1你們要讚美耶和華!
歌頌我們的上帝,真是美好!
讚美祂,真是快樂合宜!
耶和華重建耶路撒冷,
召集被擄去的以色列人。
祂醫治心靈破碎的人,
包紮他們的創傷。
祂決定眾星的數目,
給它們一一命名。
我們的主偉大無比,充滿力量,
祂的智慧沒有窮盡。
耶和華扶持謙卑人,
毀滅邪惡人。
你們要以感恩的心歌頌耶和華,
彈琴讚美我們的上帝。
祂以雲霞遮蔽天空,
降雨水滋潤大地,
使山上長出綠草。
祂賜食物給走獸,
餵養嗷嗷待哺的小烏鴉。
10 耶和華所喜悅的不是強健的馬匹,
也不是矯捷的戰士,
11 而是敬畏祂、仰望祂慈愛的人。

12 耶路撒冷啊,要頌讚耶和華;
錫安啊,要讚美你的上帝。
13 因為祂使你的城門堅固,
賜福給你的兒女。
14 祂使你四境平安,
飽享上好的麥子。
15 祂向大地發出命令,
祂的話迅速傳開。
16 祂降下羊毛般的白雪,
撒下爐灰般的寒霜。
17 祂拋下碎石般的冰雹,
誰能經得住祂降下的嚴寒呢?
18 祂一聲令下,冰雪便溶化,
微風便吹拂,河川便奔流。
19 祂將自己的話傳於雅各,
將自己的律例和法令指示以色列。
20 祂未曾這樣對待其他國家,
他們不知道祂的律法。
你們要讚美耶和華!

Nkwa Asem

Nnwom 147

Onyankopɔn Tumfoɔ nkamfo

1Eye sɛ wɔto ayeyi dwom de kamfo Onyankopɔn; eye na ɛfata sɛ wɔkamfo no.

Awurade resesɛw Yerusalem. Ɔde wɔn a wotu fii hɔ no resan aba. Ɔsa wɔn a wɔn koma atu yare na ɔkyekyere wɔn akuru. Wadwen nsoromma dodow ne din a ɔde bɛma wɔn mu biara no ho dedaw. Yɛn Awurade so na ɔyɛ ɔkɛse; obi nte ne nyansa ase. Ɔma ahobrɛasefo so na obubu amumɔyɛfo gu fam. Monto ayeyi nnwom mma Awurade. Mommɔ nnwom wɔ sanku so mma Onyankopɔn. Ɔma omununkum trɛw ɔsoro ani; ɔma asase osu. Ɔma sare nyin mmepɔw so. Ɔma mmoa aduan na sɛ kwaakwaadabi mma su frɛ no a, ɔma wɔn aduan di. 10 N’anikade nni apɔnkɔ a wɔn ho yɛ den ne asraafo akokodurufo mu. 11 Na mmom, n’ani gye wɔn a wodi no ni ne wɔn a wɔde wɔn ho to ne dɔ a ɛwɔ hɔ daa no so no ho.

12 Kamfo Awurade, O Yerusalem! Kamfo wo Nyankopɔn, O Sion! 13 Ɔma w’apon mu yɛ den; ohyira mo nkurɔfo. 14 Ɔkora mo ahye so na ɔma mo awi pa. 15 Ɔkasa kyerɛ asase. Na nea ɔka biara, wɔyɛ no ntɛm so. 16 Ɔtɔ sukyerɛmma sɛ nnaso, na ɔtrɛw obosu nsukyenee mu sɛ mfutuma. 17 Ɔtɔ asukɔtweaa sɛ mmosea. Obi ntumi nnyina awɔw a ɔde ba ano! 18 Na afei, ɔkasa ma sukyerɛmma no nan. Ɔbɔ mframa ma nsu teɛ. 19 Ɔkasa kyerɛ ne nkurɔfo. Ɔhyɛ mmara ma Israel. 20 Ɔnyɛɛ eyi mmaa aman foforo biara. Wonnim ne mmara.

Kamfo Awurade!