Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 139

上帝的全知和佑護

大衛的詩,交給樂長。

1耶和華啊,你洞察我的內心,
知道我的一切。
我或坐下或起來,你都知道,
你從遠處就知道我的心思意念。
我或外出或躺臥,你都瞭解,
你熟悉我的一切行為。
耶和華啊,我話未出口,
你已洞悉一切。
你在我前後護衛著我,
以大能的手保護我。
這一切實在是太奇妙,
太深奧了,我無法明白。

我去哪裡可躲開你的靈?
我跑到哪裡可避開你的面?
我若升到天上,你在那裡;
我若下到陰間,你也在那裡。
縱使我乘著晨風飛到遙遠的海岸居住,
10 就是在那裡,
你的手必引導我,
你大能的手必扶持我。
11 我想,黑暗一定可以遮蔽我,
讓我四圍變成黑夜。
12 然而,即使黑暗也無法遮住你的視線。
在你看來,黑夜亮如白晝,
黑暗與光明無異。
13 你創造了我,
使我在母腹中成形。
14 我稱謝你,
因為你創造我的作為是多麼奇妙可畏,
我心深深知道。
15 我在隱秘處被造、在母腹中成形的時候,
你對我的形體一清二楚。
16 我的身體還未成形,
你早已看見了。
你為我一生所定的年日,
我還沒有出生就已經記在你的冊子上了。
17 耶和華啊,
你的意念對我來說是何等寶貴,何等浩博!
18 我若數算,它們比海沙還多。
我醒來的時候,
依然與你在一起。
19 耶和華啊,願你殺戮惡人!
嗜血成性的人啊,你們走開!
20 他們惡言頂撞你,
你的仇敵褻瀆你的名。
21 耶和華啊,
我憎恨那些憎恨你的人,
我厭惡那些攻擊你的人。
22 我恨透了他們,
我視他們為敵人。
23 上帝啊,求你鑒察我,
好知道我的內心;
求你試驗我,好知道我的心思。
24 求你看看我裡面是否有邪惡,
引導我走永恆的道路。

Nkwa Asem

Nnwom 139

Onyankopɔn nyansa ne ne hwɛ

1Awurade, woahwehwɛ me mu na woahu me. Wunim biribiara a meyɛ; wuhu me nsusuwii nyinaa fi akyirikyiri. Sɛ mereyɛ adwuma a, wuhu; sɛ merehome nso a, saa ara. Wunim m’ahokeka nyinaa. Ansa na mebue m’ano akasa no, na wunim asɛm a mɛka. Woatwa me ho ahyia. Wonam wo tumi so bɔ me ho ban.

Me ho adwene a wowɔ no du akyiri. Ɛboro m’adwene so. Ɛhe na metumi aguan wo mafa? Ɛhe na metumi aguan afi w’anim mafa? Sɛ meforo soro a, wowɔ hɔ. Na mekɔsɛw me kɛtɛ asaman a, wo ni! Sɛ mefa adekyee ntaban mitu mekɔtena po akyi nohɔ a, 10 ɛhɔ nso na wo nsa bɛkɔ akogya me na wo nifa beso me mu. 11 Na sɛ mise, esum nko mmɛkata me so na me ho hann nnan sum a, 12 esum nso nnuru sum mma wo, na anadwo hran sɛ awia; esum ne hann yɛ wo pɛ.

13 M’akwaa nyinaa wo na wobɔe; wokekaa me sisii anim wɔ me na yam. 14 Mekamfo wo efisɛ, ɛsɛ sɛ wosuro wo; nea woyɛ nyinaa yɛ hu na ɛyɛ nwonwa. Minim ne nyinaa wɔ me koma mu. 15 Bere a wɔreyɛ me nnompe no wɔkeka sisii anim brɛoo wɔ me na yafunu mu. Bere a merenyin dinn wɔ hɔ no, na wunim sɛ mewɔ hɔ; 16 wuhuu me ansa na wɔrewo me. Nna dodow a woatwa ama me no, ansa na ɛrebefiti ase no, na woakyerɛw wɔ wo nhoma mu dedaw.

17 O Onyankopɔn, ɛyɛ den sɛ mehu wo nsusuwii; sɛ ne dodow yɛ ahe! 18 Sɛ mise mɛkan a, ne dodow bɛboro mpoano anhwea. Mesɔre a, meda so ne wo wɔ hɔ.

19 O Onyankopɔn, me pɛ ne sɛ anka wubekum amumɔyɛfo! Me pɛ ne sɛ basabasayɛfo begyaa me haw! 20 Wɔka amumɔyɛsɛm fa wo ho; wɔka bɔne fa wo din ho. 21 O Awurade, mikyi wɔn a wokyi wo na mimmu wɔn a wɔsɔre tia wo no nso. 22 Mikyi wɔn kɔkɔɔkɔ; mefa wɔn sɛ m’atamfo.

23 Hwehwɛ me mu, O Onyankopɔn, na hu m’adwene; sɔ me hwɛ na hu m’adwene. 24 Na hwɛ sɛ amane kwan bi wɔ me hɔ, na gya me kɔ daa kwan so!