Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 109

患難中的苦訴

大衛的詩歌,交給樂長。

1我所讚美的上帝啊,
求你不要沉默不語。
因為邪惡和詭詐的人開口攻擊我,
用謊言譭謗我。
他們惡言惡語地圍著我,
無緣無故地攻擊我。
我愛他們,他們卻控告我,
但我為他們禱告。
他們對我以惡報善,
以恨報愛。
求你差惡人攻擊我的仇敵,
派人站在他右邊控告他。
當他受審時,
願他被判為有罪,
他的禱告也算為罪過。
願他的年日短少,
願別人取代他的職位。
願他的孩子失去父親,
妻子成為寡婦。
10 願他的孩子流浪行乞,
被趕出自己破敗的家。
11 願債主奪取他所有的財產,
陌生人搶走他的勞動成果。
12 願無人向他施恩,
無人同情他的孤兒。
13 願他斷子絕孫,
他的姓氏傳不到下一代。
14 願耶和華記住他祖輩的罪惡,
不除去他母親的罪過。
15 願耶和華永不忘記他的罪惡,
把他從世上剷除。
16 因為他毫無仁慈,
迫害困苦、貧窮和傷心的人,
置他們於死地。
17 他喜歡咒詛人,
願咒詛臨到他;
他不喜歡祝福人,
願祝福遠離他。
18 他咒詛成性,
願咒詛如水侵入他的身體,
如油浸透他的骨頭。
19 願咒詛不離其身,
如同身上的衣服和腰間的帶子。
20 願耶和華這樣報應那些誣告我,
以惡言攻擊我的人。
21 主耶和華啊,
求你因自己的名恩待我,
因你的美善和慈愛拯救我。
22 因為我貧窮困苦,
內心飽受創傷。
23 我像黃昏的日影一樣消逝,
如蝗蟲一般被抖落。
24 禁食使我雙腿發軟,
瘦骨嶙峋。
25 仇敵都嘲笑我,
他們看見我就連連搖頭。
26 我的上帝耶和華啊,
求你幫助我,施慈愛拯救我,
27 讓他們都看見這是你耶和華的作為。
28 任憑他們咒詛吧,
你必賜福給我。
攻擊我的人必蒙羞,
你的僕人必歡喜。
29 願誣告我的人滿面羞辱,
無地自容。
30 我要竭力頌揚耶和華,
在眾人面前讚美祂。
31 因為祂保護貧窮的人,
拯救他們脫離置他們於死地的人。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 109

Kwa mtsogoleri wamayimbidwe. Salimo la Davide.

1Mulungu amene ndimakutamandani,
    musakhale chete,
pakuti anthu oyipa ndi achinyengo
    atsekula pakamwa pawo kutsutsana nane;
    iwo ayankhula motsutsana nane ndi malilime abodza.
Andizungulira ndi mawu audani,
    amandinena popanda chifukwa.
Mʼmalo mwa chikondi changa amandineneza,
    koma ine ndine munthu wapemphero.
Iwo amandibwezera zoyipa mʼmalo mwa zabwino,
    ndi udani mʼmalo mwa chikondi changa.

Sankhani munthu woyipa kuti amutsutse iye;
    lolani wotsutsa ayime ku dzanja lake lamanja.
Pamene aweruzidwa, apezeke kuti ndi wolakwa,
    ndipo mapemphero ake amutsutse.
Masiku ake akhale owerengeka;
    munthu wina atenge malo ake a utsogoleri.
Ana ake akhale amasiye
    ndipo mkazi wake akhale wopanda mwamuna.
10 Ana ake akhale oyendayenda ndi opemphapempha;
    apirikitsidwe kuchoka pa mabwinja a nyumba zawo.
11 Wokongoza alande zonse zimene ali nazo;
    alendo afunkhe ntchito za manja ake.
12 Pasapezeke ndi mmodzi yemwe womukomera mtima
    kapena kumvera chisoni ana ake amasiye.
13 Zidzukulu zake zithe nʼkufa,
    mayina awo afafanizidwe mu mʼbado wotsatirawo.
14 Mphulupulu za makolo ake zikumbukiridwe pamaso pa Yehova;
    tchimo la amayi ake lisadzafafanizidwe.
15 Machimo awo akhale pamaso pa Yehova nthawi zonse,
    kuti Iye achotse chikumbutso chawo pa dziko lapansi.

16 Pakuti iye sanaganizirepo zochita chifundo,
    koma anazunza mpaka kuwapha anthu osauka
    ndi osweka mtima.
17 Anakonda kutemberera,
    matembererowo abwerere kwa iye;
sanakondwe nʼkudalitsa anthu ena,
    choncho madalitso akhale kutali naye.
18 Anavala kutemberera ngati chovala;
    kutemberera kunalowa mʼthupi lake ngati madzi,
    kulowa mʼmafupa ake ngati mafuta.
19 Matemberero akhale ngati chofunda chodzikutira nacho,
    ngati lamba wovala tsiku ndi tsiku.
20 Awa akhale malipiro ochokera kwa Yehova pa onditsutsa anga,
    kwa iwo amene amayankhula zoyipa za ine.

21 Koma Inu Ambuye Wamphamvuzonse,
    muchite nane molingana ndi dzina lanu,
    chifukwa cha ubwino wa chikondi chanu, pulumutseni.
22 Pakuti ndine wosauka ndi wosowa,
    ndipo mtima wanga ukuwawa mʼkati mwanga.
23 Ndikuzimirira ngati mthunzi wa kumadzulo,
    ndapirikitsidwa ngati dzombe.
24 Mawondo anga afowoka chifukwa cha kusala zakudya,
    thupi langa lawonda ndi mutu wanga womwe.
25 Ndine chinthu chotonzedwa kwa otsutsana nane;
    akandiona, amapukusa mitu yawo.

26 Thandizeni Inu Yehova Mulungu wanga;
    pulumutseni molingana ndi chikondi chanu.
27 Adaniwo adziwe kuti limeneli ndi dzanja lanu,
    kuti Inu Yehova mwachita zimenezi.
28 Angathe kutemberera, koma Inu mudzadalitsa;
    pamene iwo andiputa adzachititsidwa manyazi,
    koma mtumiki wanu adzasangalala.
29 Onditsutsa adzavekedwa mnyozo,
    ndipo adzadzifunditsa manyazi ngati chovala.

30 Ndi pakamwa panga ndidzathokoza Yehova kwambiri;
    ndidzamutamanda mʼgulu lalikulu la anthu.
31 Popeza Iye amayima ku dzanja lamanja la munthu wosowayo,
    kupulumutsa moyo wake kwa iwo amene agamula molakwa.