Chinese Contemporary Bible (Traditional)

西番雅書 1:1-18

1猶大亞們的兒子約西亞執政期間,耶和華對希西迦的玄孫、亞瑪利亞的曾孫、基大利的孫子、古示的兒子西番雅說:

耶和華審判的日子

2「我必毀滅地上的一切。

這是耶和華說的。

3我必毀滅人類、獸類、

天上的鳥和海裡的魚。

我必使惡人倒斃,

我必剷除地上的人類。

這是耶和華說的。

4「我必伸手攻擊猶大

以及所有住在耶路撒冷的人,

剷除巴力的餘跡及拜偶像之祭司的名號。

5我必剷除那些在屋頂祭拜天上萬象的人,

剷除敬拜我、憑我起誓又憑米勒公起誓的人,

6剷除離棄我、不尋求我、不求問我的人。」

7要在主耶和華面前肅靜,

因為耶和華的日子近了。

耶和華已準備好祭物,

潔淨了祂邀請的人。

8耶和華說:「在我獻祭的日子,

我必懲罰首領和王子,

以及所有穿外族服裝的人。

9到那日,我必懲罰所有跳過門檻1·9 跳過門檻……的人」指祭拜偶像的人,參見撒母耳記上5·5

使主人的家充滿暴力和欺詐的人。

10到那日,魚門必傳出哭喊聲,

新區必響起哀號聲,

山陵必發出崩裂的巨響。

這是耶和華說的。

11市場區的居民啊,哀哭吧!

因為所有的商人必滅亡,

所有做買賣的必被剷除。

12那時,我必提著燈巡查耶路撒冷

懲罰那些安於罪中的人。

他們心想,『耶和華不賜福也不降禍。』

13他們的財物必遭搶掠,

家園必淪為廢墟。

他們建造房屋,卻不能住在裡面;

栽種葡萄園,卻喝不到葡萄酒。

14「耶和華的大日子近了,

近了,很快就到了。

那將是痛苦的日子,

勇士也必淒聲哀號。

15那是降烈怒的日子,

是困苦艱難的日子,

是摧殘毀壞的日子,

是黑暗幽冥的日子,

是陰霾密佈的日子,

16是吹號呐喊、

攻打堅城高壘的日子。

17「我要使人們災難臨頭,

以致他們行路像瞎子,

因為他們得罪了我。

他們的血必被倒出,如同灰塵;

他們的屍體必被丟棄,如同糞便。

18在耶和華發怒的日子,

他們的金銀救不了他們。

祂的怒火必吞噬大地,

祂必驟然毀滅一切世人。」

Asante Twi Contemporary Bible

Sefania 1:1-18

1Awurade asɛm a ɛbaa Sefania a ɔyɛ Kusi ba, Gedalia ba, Amaria ba, Hesekia ba nkyɛn nie. Ɛbaa Yudahene Yosia a ɔyɛ Amon ba berɛ so.

Atemmuo A Ɛtia Yuda

2“Mɛpra biribiara afiri asase so”

deɛ Awurade seɛ nie,

3“Mɛpra nnipa ne mmoa nyinaa;

mɛpra nnomaa a wɔwɔ ewiem

ne mpataa a wɔwɔ ɛpo mu nyinaa.

Atirimuɔdenfoɔ bɛnya wira a ɛsum hɔ nko ara

sɛ mesɛe adasamma a wɔwɔ asase yi so a,”

deɛ Awurade seɛ nie.

4“Mɛtene me nsa wɔ Yuda

ne wɔn a wɔte Yerusalem nyinaa so;

na mɛsɛe Baal ho biribiara a aka wɔ ha,

na masɛe abosonsomfoɔ ne abosomfoɔ asɔfoɔ no din

5wɔn a wɔkoto sɔre wɔn adan atifi,

de sɔre abɔdeɛ a ɛwɔ ewiem,

wɔn a wɔkoto de Awurade ka ntam

na wɔde Molek nso ka ntam,

6wɔn nso a wɔgyae Awurade akyiridie

na wɔnhwehwɛ Awurade anaa wɔmmisa nʼase.”

7Monyɛ komm wɔ Asafo Awurade anim,

ɛfiri sɛ, Awurade ɛda no abɛn.

Awurade asiesie afɔrebɔdeɛ;

wadwira wɔn a wato nsa afrɛ wɔn no ho.

8Awurade afɔrebɔ ɛda no,

mɛtwe mmapɔmma

ne ahenemma

ne wɔn a wɔhyehyɛ

ananafoɔ ntadeɛ nyinaa aso.

9Saa ɛda no mɛtwe wɔn

a wɔkwati aponnwa no nyinaa aso.

Wɔn a wɔde akakabensɛm

ne nsisie hyehyɛ wɔn abosomfie ma no.

10“Saa ɛda no,”

sɛdeɛ Awurade seɛ nie,

“Esu bɛfiri Mpataa Ɛpono ano,

agyaadwotwa bɛfiri Atenaeɛ Foforɔ

na nnyegyeeɛ a ano yɛ den afiri nkokoɔ no so aba.

11Montwa adwo, mo a mote adetɔnbea hɔ no

wɔbɛtɔre wɔn a mo ne wɔn di dwa ase,

dwetɛ adwadifoɔ nyinaa nso wɔbɛsɛe wɔn.

12Mede nkanea bɛkyini ahwehwɛ Yerusalem mu

na matwe wɔn a wɔgyaagyaa wɔn ho aso,

wɔn a wɔte sɛ bobesa puo no,

a wɔdwene sɛ, ‘Awurade nnyɛ wɔn hwee

sɛ ɛyɛ papa anaa bɔne.’

13Wɔbɛfom wɔn ahonyadeɛ,

na wɔabubu wɔn afie agu.

Wɔbɛsisi afie, nanso wɔrentena mu

wɔbɛyɛ bobe mfuo

nanso wɔrennom emu nsã.”

Awurade Ɛda Kɛseɛ No

14Awurade ɛda kɛseɛ no abɛn,

abɛn na ɛreba ntɛm so.

Tie! Osu a wɔbɛsu Awurade ɛda no bɛyɛ ya,

ɔkofoɔ a ɔwɔ hɔ nso nteamu bɛyɛ saa ara.

15Saa ɛda no bɛyɛ abufuo ɛda,

ɛyɛ ahoyera ne ɔyea ɛda;

ɛyɛ amanehunu ne ɔsɛeɛ ɛda,

ɛyɛ esum ne kusukuukuu ɛda

ɛyɛ omununkum ne kusuuyɛ ɛda,

16ɛyɛ totorobɛnto hyɛn ne ɔko nteam

a ɛtia nkuropɔn a ɛwɔ banbɔ

ne ntwɛtwɛaso abantenten ɛda.

17“Mede awerɛhoɔ bɛba nnipa no so

na wɔbɛnante sɛ anifirafoɔ,

ɛfiri sɛ wɔayɛ bɔne atia Awurade.

Wɔbɛhwie wɔn mogya agu sɛ mfuturo,

na wɔn ayamdeɛ nso sɛ atantanneɛ.

18Wɔn dwetɛ anaa sikakɔkɔɔ

rentumi nnye wɔn nkwa

Awurade abufuo ɛda no.”

Ne ninkuntwe mu ogya no

bɛhye ɔman no nyinaa,

na ɔbɛma asase no so tefoɔ nyinaa nkwa

aba awieeɛ mpofirim.