Chinese Contemporary Bible (Traditional)

腓利門書

我是為了傳揚基督耶穌而被囚禁的保羅,與提摩太弟兄寫信給我們親愛的同工腓利門弟兄、 亞腓亞姊妹和我們的戰友亞基布,以及在腓利門家裡聚會的弟兄姊妹。

願我們的父上帝和主耶穌基督賜給你們恩典和平安。

稱讚腓利門

腓利門弟兄,我常常在禱告中為你感謝上帝, 因為我聽說了你對主耶穌的信心和對眾聖徒的愛心。 我求上帝使你能有效地與人分享信仰,明白我們所做的一切美事都是為了基督。 弟兄啊,你的愛心給我帶來極大的喜樂和安慰,因為你使眾聖徒感到欣慰。

憑愛心求情

因此,我儘管可以奉基督的名吩咐你去做當做的事, 然而我這上了年紀又為基督耶穌的緣故被囚禁的保羅寧願憑愛心求你, 10 就是替阿尼西謀[a]求你。他是我在獄中帶領歸主的屬靈兒子, 11 他過去對你沒有什麼益處,但現在對你對我都有益處。

12 我現在派我深愛的阿尼西謀回你那裡。 13 我本想把他留在身邊,讓他在我為傳福音而坐牢期間代替你服侍我。 14 不過,未經你同意,我不願意這樣做,因為我盼望你的善行是出於甘心,而非勉強。 15 或許他暫時離開你是為了讓你以後永遠得到他。 16 你得到的不再是一個奴隸,而是一位遠超過奴隸的親愛弟兄。對我而言,的確如此,更何況對你呢!就肉身說你們是主僕,但在主裡你們是弟兄。

17 如果你當我是同伴,就請你像接納我一樣接納他。 18 如果他得罪你,或虧欠你什麼,都記在我的賬上吧。 19 我保羅在此親筆保證,我必償還。其實我不說你也知道,連你自己也欠我。

20 弟兄啊,看在主的份上,請你答應我的請求,在基督裡讓我的心得到安慰吧! 21 我寫信給你,深信你一定會照辦,甚至超過我的要求。 22 同時,也請你為我預備住處,因為我盼望藉著你們的禱告,我可以蒙恩到你們那裡。

問候

23 為了基督耶穌的緣故和我一同坐牢的以巴弗問候你。 24 此外,我的同工馬可、亞里達古、底馬和路加都問候你。

25 願我們主耶穌基督的恩典與你們同在。阿們!

Notas al pie

  1. 1·10 阿尼西謀」這個名字意思是有用、有益處。

Nkwa Asem

Filemon

Nkyia

Saa nhoma yi fi Paulo a esiane Kristo Yesu nti, ɔyɛ odeduani no ne yɛn nuabarima Timoteo nkyɛn. Yɛde kɔma yɛn adamfo ne yɛn yɔnko Filemon ne asafo a wohyia wɔ wo fi no ne yɛn nuabea Apia ne yɛn yɔnko sraani Arkipo no.

Adom ne asomdwoe a efi yɛn Agya Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo nka mo.

Onua Filemon, bere biara a mebɔ mpae no, mebɔ bi ma wo na meda me Nyankopɔn nso ase. Mete dɔ a wodɔ Onyankopɔn nkurɔfo ne gyidi a wowɔ wɔ Awurade Yesu mu no. Me mpaebɔ ne sɛ, baako a yɛne wo ayɛ sɛ gyidifo no bɛma yɛn ntease a emu dɔ wɔ nhyira biara a yenya fi Kristo mu no mu. Onua pa, wo dɔ no ama me anigye na ahyɛ me nkuran nso. Woakanyan Onyankopɔn nkurɔfo.

Eyi nti, mitumi de akokoduru kasa kyerɛ wo sɛ wo nua wɔ Kristo mu, hyɛ wo ma woyɛ nea ɛsɛ sɛ woyɛ. Ɔdɔ so na menam de saa asɛm yi to w’anim. Ɛwom sɛ me Paulo a meyɛ Kristo Yesu nanmusini na mprempren, ne nti meyɛ odeduani no, na meyɛ nea mereyɛ yi. 10 Enti migyina Onesimo a ɔyɛ me ba wɔ Kristo mu ananmu bisa, efisɛ, bere a meda afiase no, na ɔyɛ me ba honhom mu. 11 Bere bi a atwam no na ne ho nni mfaso ma wo nanso mprempren de, ne ho wɔ mfaso ma me ne wo. 12 Merema no asan n’akyi aba wo nkyɛn mprempren ara. Me koma ka ba a ɔreba no ho.

13 Esiane Asɛmpa no nti, mepɛ sɛ ɔtena me nkyɛn bere a meda afiase yi sɛnea ɛbɛyɛ a obesi w’ananmu aboa me. 14 Nanso mempɛ sɛ mehyɛ wo sɛ boa me. Mmom, mepɛ sɛ wo ara wufi wo pɛ mu boa me. Ɛno nti, merenyɛ biribiara gye sɛ wopene so.

15 Ebia na Onesimo twee ne ho kakra na akyiri yi wabedi nna wo nkyɛn. 16 Mprempren ɔnyɛ ɔsomfo kɛkɛ efisɛ, ɔkyɛn ɔsomfo. Ɔyɛ onua pa wɔ Kristo mu. Ɔsom bo ma me. Saa ara nso na ɔbɛsom bo ama wo sɛ ɔsomfo ne onua wɔ Awurade mu.

17 Enti sɛ wudwen me ho sɛ wo fafafo a, saa ara nso na gye no awaawaatuu sɛnea wubegye me no ara. 18 Sɛ wayɛ wo biribi anaasɛ ɔde wo ka bi a, dan ma me. 19 Ɛha de, me ara mede me nsa bɛhyɛ ase sɛ: Me Paulo, metua wo ka. Ɛnsɛ sɛ mekae wo sɛ wo nkwa gyina me so. 20 Enti, me nua, mesrɛ wo sɛ, Awurade nti, yɛ me saa adɔe yi; ka me koma hyew sɛ wo nua wɔ Kristo mu.

21 Mewɔ anidaso sɛ, nea merekyerɛw wo yi, wobɛyɛ ama aboro nea merebisa wo yi so.

22 Afei pɛ ɔdan ma me efisɛ, minim sɛ Onyankopɔn betie mo mpaebɔ ama mabɛka mo ho bio.

23 Epafra a Kristo Yesu nti ɔne me da afiase no kyia wo.

24 Saa ara nso na Marko, Aristako, Dema ne Luka nso kyia wo.

25 Awurade Kristo adom nka mo nyinaa.