Chinese Contemporary Bible (Traditional)

腓利門書

我是為了傳揚基督耶穌而被囚禁的保羅,與提摩太弟兄寫信給我們親愛的同工腓利門弟兄、 亞腓亞姊妹和我們的戰友亞基布,以及在腓利門家裡聚會的弟兄姊妹。

願我們的父上帝和主耶穌基督賜給你們恩典和平安。

稱讚腓利門

腓利門弟兄,我常常在禱告中為你感謝上帝, 因為我聽說了你對主耶穌的信心和對眾聖徒的愛心。 我求上帝使你能有效地與人分享信仰,明白我們所做的一切美事都是為了基督。 弟兄啊,你的愛心給我帶來極大的喜樂和安慰,因為你使眾聖徒感到欣慰。

憑愛心求情

因此,我儘管可以奉基督的名吩咐你去做當做的事, 然而我這上了年紀又為基督耶穌的緣故被囚禁的保羅寧願憑愛心求你, 10 就是替阿尼西謀[a]求你。他是我在獄中帶領歸主的屬靈兒子, 11 他過去對你沒有什麼益處,但現在對你對我都有益處。

12 我現在派我深愛的阿尼西謀回你那裡。 13 我本想把他留在身邊,讓他在我為傳福音而坐牢期間代替你服侍我。 14 不過,未經你同意,我不願意這樣做,因為我盼望你的善行是出於甘心,而非勉強。 15 或許他暫時離開你是為了讓你以後永遠得到他。 16 你得到的不再是一個奴隸,而是一位遠超過奴隸的親愛弟兄。對我而言,的確如此,更何況對你呢!就肉身說你們是主僕,但在主裡你們是弟兄。

17 如果你當我是同伴,就請你像接納我一樣接納他。 18 如果他得罪你,或虧欠你什麼,都記在我的賬上吧。 19 我保羅在此親筆保證,我必償還。其實我不說你也知道,連你自己也欠我。

20 弟兄啊,看在主的份上,請你答應我的請求,在基督裡讓我的心得到安慰吧! 21 我寫信給你,深信你一定會照辦,甚至超過我的要求。 22 同時,也請你為我預備住處,因為我盼望藉著你們的禱告,我可以蒙恩到你們那裡。

問候

23 為了基督耶穌的緣故和我一同坐牢的以巴弗問候你。 24 此外,我的同工馬可、亞里達古、底馬和路加都問候你。

25 願我們主耶穌基督的恩典與你們同在。阿們!

Notas al pie

  1. 1·10 阿尼西謀」這個名字意思是有用、有益處。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Filemoni

Kuchokera kwa Paulo, amene ndili mʼndende chifukwa cha Khristu Yesu ndi Timoteyo mʼbale wathu.

Kulembera Filemoni, bwenzi lathu lokondedwa ndi mtumiki mnzathu. Kwa Apiya mlongo wathu, Arkipo msilikali mnzathu, ndiponso mpingo umene umasonkhana mʼnyumba mwanu.

Chisomo ndi mtendere zochokera kwa Mulungu Atate athu ndi Ambuye Yesu Khristu zikhale ndi inu.

Kuyamika ndi Pemphero

Ine ndimayamika Mulungu wanga nthawi zonse ndikakukumbukira iwe mʼmapemphero anga. Pakuti ndamva za chikondi chako, za chikhulupiriro chako mwa Ambuye Yesu ndiponso za chikondi chako pa oyera mtima onse. Ine ndikupemphera kuti mgwirizano wako ndi ife mʼchikhulupiriro ukhale opindulitsa pozamitsa nzeru zako zozindikira zinthu zilizonse zabwino zimene timagawana chifukwa cha Khristu. Mʼbale, chikondi chako chandipatsa chimwemwe chachikulu ndi chilimbikitso, chifukwa umatsitsimutsa mitima ya anthu a Ambuye.

Paulo Apempha kuti Amuchitire Chifundo Onesimo

Tsopano ngakhale kuti mwa Khristu nditha kulimba mtima ndi kulamulira kuti uchite zimene uyenera kuchita, komabe ndikupempha mwachikondi. Ine Paulo, munthu wokalamba, ndipo tsopano ndili mʼndende chifukwa cha Khristu Yesu, 10 ndikukupempha chifukwa cha mwana wanga Onesimo, amene ndamubala ndili mu unyolo. 11 Anali wopanda phindu kwa iwe, koma tsopano wasanduka wa phindu kwa iwe ndi kwa inenso.

12 Ine ndikumutumizanso kwa iwe tsopano, koma potero ndikukhala ngati ndikutumiza mtima wanga weniweni. 13 Ndikanakonda ndikanakhala naye kuno kuti iyeyo azinditumikira mʼmalo mwako pamene ndili mu unyolo chifukwa cha Uthenga Wabwino. 14 Koma sindikufuna kuchita kanthu osakufunsa, nʼcholinga chakuti chilichonse chabwino ungandichitire chikhale mwakufuna kwako osati mokakamiza. 15 Mwina chifukwa chimene unasiyana naye kwa kanthawi ndi chakuti ukhale nayenso nthawi zonse. 16 Osati ngati kapolo, koma woposa kapolo, ngati mʼbale wokondedwa. Iyeyu ndi wokondedwa kwambiri kwa ine koma kwa iweyo ndi wokondedwa koposa, ngati munthu komanso ngati mʼbale mwa Ambuye.

17 Tsono ngati umati ndine mnzako, umulandire iyeyu monga momwe ukanandilandirira ineyo. 18 Ngati anakulakwira kapena kukongola kanthu kalikonse, ndidzalipira ineyo. 19 Ine, Paulo ndikulemba zimenezi ndi dzanja langa. Ine ndidzalipira. Nʼkosafunika kukukumbutsa kuti iweyo ngongole yako kwa ine ndi moyo wakowo. 20 Mʼbale, ndikufuna kuti ndipindule nawe mwa Ambuye; tsono tsitsimutsa mtima wanga mwa Khristu. 21 Ine ndili ndi chitsimikizo cha kumvera kwako pamene ndikukulembera kalatayi. Ndikulemba ndikudziwa kuti udzachita ngakhale kuposa zimene ndakupemphazi.

22 Chinthu chinanso ndi ichi: undikonzere malo, chifukwa ndikukhulupirira kuti Mulungu adzamvera mapemphero anu ndi kundibwezera kwa inu.

Mawu Otsiriza

23 Epafra, wamʼndende mnzanga chifukwa cha Khristu Yesu akupereka moni. 24 Atumiki anzanga awa, Marko, Aristariko, Dema ndi Luka, akuperekanso moni.

25 Chisomo cha Ambuye Yesu Khristu chikhale ndi mzimu wako.