約珥書 3 – CCBT & ASCB

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

約珥書 3:1-21

上帝要審判萬國

1「到那日,在我復興猶大耶路撒冷的時候, 2我要聚集萬國,帶他們下到約沙法3·2 約沙法」意思是「耶和華審判」。谷,在那裡審判他們,因為他們把我的子民,就是我的產業以色列,分散到各國,並瓜分我的土地。 3他們抽籤分了我的子民,將男童換妓女,賣女童買酒喝。

4泰爾西頓非利士境內所有的人啊,你們為什麼這樣對我?你們要報復我嗎?如果你們是報復我,我必速速使你們遭報應。 5你們奪去我的金銀,搶走我的珍寶,拿去放在你們的廟中, 6並把猶大耶路撒冷的居民賣給希臘人,使他們遠離家鄉。 7然而,他們被賣到哪裡,我要從哪裡把他們帶回來,並要使你們得到報應, 8我要把你們的兒女賣給猶大人,猶大人必把他們賣給遠方的示巴人。這是耶和華說的。」

9你們去向萬國宣告:

「要召集勇士,徵調軍隊,

前去打仗!

10要將犁頭打成刀劍,

把鐮刀鑄成矛頭,

軟弱的人也要做勇士!

11四圍的列國啊,

你們快快聚集到那裡吧!」

耶和華啊,

求你差遣大能的勇士降臨。

12「萬國都要起來,

上到約沙法谷受審判,

因為我要坐在那裡審判他們。

13開鐮吧,因為莊稼熟了;

踩踏吧,因為榨酒池的葡萄滿了。

他們惡貫滿盈,如酒池滿溢。」

14千千萬萬的人聚集在審判谷,

因為耶和華的日子要臨到那裡。

15日月昏暗,

星辰無光。

16耶和華從錫安發出怒吼,

耶路撒冷發出雷聲,

天地為之震動。

但耶和華卻是祂子民的避難所,

以色列人的堡壘。

17「這樣,你們就知道我是你們的上帝耶和華,

我住在錫安——我的聖山上。

耶路撒冷必成為聖地,

外族人必不再侵犯它。

18「到那日,群山要滴下甜酒,

丘陵要流出乳汁。

猶大的溪澗碧水常流,

必有清泉從耶和華的殿中流出,

澆灌什亭谷。

19埃及必一片荒涼,

以東必成為不毛之地,

因為他們曾殘暴地對待猶大人,

猶大濫殺無辜。

20猶大必人口興盛,

耶路撒冷必存到萬代。

21我必追討3·21 追討」希伯來文是「洗淨」。尚未追討的血債,

因為耶和華住在錫安。」

Asante Twi Contemporary Bible

Yoɛl 3:1-21

Aman No Atemmuo

1“Saa nna no mu,

mede Yuda ne Yerusalem ahonyadeɛ bɛsane aba.

2Mɛboa aman nyinaa ano,

na mede wɔn aba Yehosafat bɔnhwa mu.

Ɛhɔ na mɛbu wɔn atɛn

wɔ deɛ wɔyɛɛ mʼagyapadeɛ, a ɛyɛ Israelfoɔ ho,

ɛfiri sɛ wɔbɔɔ me nkurɔfoɔ hwetee aman so,

na wɔkyekyɛɛ mʼasase mu.

3Wɔbɔɔ me nkurɔfoɔ so ntonto,

Wɔtɔn mmerantewaa de emu sika bɔɔ adwaman.

Wɔtɔn mmaayewa nso de gyee nsã,

a wɔbɛnom.

4“Ɛdeɛn na mowɔ tia me, Ao Tiro ne Sidon ne mo Filistia amantam nyinaa? Mopɛ sɛ motɔ me so awere anaa? Sɛ saa na ɛte deɛ a, monhwɛ yie. Mɛyɛ ntɛm, atua mo biribiara a moayɛ no so ka. 5Mofaa me dwetɛ ne me sikakɔkɔɔ ne mʼagyapadeɛ a ɛsom bo, na mosoa kɔguu mo abosonnan mu. 6Motontɔn nnipa a wɔte Yuda ne Yerusalem maa Helafoɔ3.6 Helafoɔ ne Foenikefoɔ dii dwa firi afe 800 A.W.A. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a, wɔbɛfiri wɔn asase so akɔ akyirikyiri.

7“Nanso, mɛsane de wɔn afiri baabi a mokɔtɔn wɔn no aba, na deɛ moayɛ no nyinaa, mɛtua mo so ka. 8Mɛtontɔn mo mmammarima ne mo mmammaa ama Yudafoɔ, na wɔn nso atɔn wɔn ama Arabfoɔ, ɔman a ɛwɔ akyirikyiri no.” Me, Awurade, na makasa.

9Mo mpae mu nka yei wɔ aman so:

Monsiesie mo ho mma ɔko!

Monkanyane akodɔm!

Momma mo mmarima akofoɔ no ntwe mpini, na wɔn mmɛko.

10Momfa mo mfuntumdadeɛ no mmɔ akofena,

na momfa mo nsɔsɔwa mmɔ mpea.

Ma deɛ wɔayɛ mmerɛ nka sɛ,

“mewɔ ahoɔden!”

11Monyɛ ntɛm mmra,

mo amanaman a moatwa ahyia,

mo mmɛboa mo ho ano wɔ hɔ.

Fa wʼakofoɔ bra, Ao Awurade!

12“Wɔnkanyane aman no;

wɔntu ntene nkɔ Yehosafat bɔnhwa no mu,

ɛfiri sɛ ɛhɔ na mɛtena

na mabu aman a atwa ahyia no nyinaa atɛn.

13Monhwim kantankrankyi no,

ɛfiri sɛ otwa berɛ no aduru so.

Mommra, montiatia bobe no so,

ɛfiri sɛ nsakyiamena no ayɛ ma

na ankorɛ no ayɛ ma abu so.

Saa ara na wɔn amumuyɛ dɔɔso!”

14Nipadɔm, nipadɔm

wɔ gyinasie subɔnhwa no mu!

Awurade ɛda no abɛn

wɔ gyinasie subɔnhwa no mu.

15Owia ne ɔsrane bɛduru sum,

na nsoromma renhyerɛn bio.

16Awurade bɛbobɔ mu afiri Sion,

ne nne bɛgyegye afiri Yerusalem,

asase ne ɔsoro bɛwoso.

Nanso, Awurade bɛyɛ dwanekɔbea ama ne nkurɔfoɔ,

ɔbɛyɛ abandenden ama Israelfoɔ.

Onyankopɔn Nkurɔfoɔ Nhyira

17“Afei, wobɛhunu sɛ, me Awurade, wo Onyankopɔn,

mete Sion, me bepɔ kronkron so.

Yerusalem bɛyɛ kronkron;

na ananafoɔ rentu wɔn so sa bio.

18“Saa ɛda no, nsã foforɔ bɛsɔne afiri mmepɔ no mu,

na nufosuo atene wɔ nkokoɔ so;

Nsuo bɛba Yuda nsuwansuwa mu,

na asutire bɛtue afiri Awurade efie,

na agugu akasia subɔnhwa no so nsuo.

19Nanso Misraim bɛdane amanfo,

na Edom nso bɛyɛ anweatam,

ɛsiane awurukasɛm a wɔyɛ de tiaa nnipa a wɔwɔ Yuda enti.

Ɛhɔ na wɔhwiee mogya a ɛnni fɔ guiɛ.

20Nnipa bɛtena Yuda afebɔɔ

na Yerusalem deɛ wɔbɛtena hɔ awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu.

21Na mogya afɔdie a memfa nkyɛeɛ no,

mede bɛkyɛ.

Na me Awurade, mɛtena Sion!”