Chinese Contemporary Bible (Traditional)

歌羅西書 4:1-18

1你們作主人的,對待奴僕要公平合理,別忘了你們也有一位天上的主。

勉勵禱告

2你們要以感恩和警醒的心恆切禱告。 3要為我們禱告,求上帝為我們打開傳道的門,好傳揚基督的奧祕——我就是為此而被囚禁的。 4也要求上帝使我能盡自己的本分把這奧祕講清楚。

5你們要把握時機,運用智慧和非信徒交往。 6談吐要溫和、風趣4·6 風趣」希臘文是「用鹽調和」。,知道該怎樣回答每個人。

結語

7有關我一切的事情,推基古會告訴你們。他是我親愛的弟兄,是和我一同事奉主的忠僕。 8我特意派他去見你們,好讓你們知道我們的近況,並鼓勵你們。 9這次和他同行的還有另一位忠心的弟兄——親愛的阿尼西謀,他是你們那裡的人。他們會把這裡的詳細情形告訴你們。

問候

10和我一同坐牢的亞里達古問候你們,巴拿巴的表弟馬可也問候你們。關於馬可,我囑咐過你們,如果他去你們那裡,你們要接待他。 11耶數,又名猶士都,問候你們。受過割禮的猶太基督徒中,只有這三人和我一同為上帝的國工作,他們是我的安慰。 12來自你們那裡、作基督耶穌奴僕的以巴弗弟兄問候你們。他常常懇切地為你們禱告,好使你們信心堅定,生命成熟,深知上帝一切的旨意。 13他為了你們以及老底嘉希拉波立的弟兄姊妹而不辭勞苦,這是我可以作證的。 14此外,親愛的路加醫生和底馬也問候你們。 15請代我問候在老底嘉的弟兄姊妹,也問候寧法姊妹和在她家裡聚會的人。 16你們當眾宣讀這封信後,也要交給老底嘉教會宣讀,你們也要宣讀老底嘉教會轉給你們的信。 17請告訴亞基布務要完成主交給他的工作。 18保羅親筆問候你們。請你們不要忘記獄中的我。

願上帝的恩典常與你們同在!

Ang Pulong Sa Dios

Colosas 4:1-18

1Kamong mga agalon, ayoha ninyo pagdumala ang inyong mga ulipon. Hinumdomi ninyo nga may agalon usab kamo sa langit.

Ang mga Pahimangno

2Pag-ampo kamo kanunay nga may pagpasalamat, ug samtang nagaampo kamo bantayi ninyo ang inyong panghunahuna. 3Iampo usab ninyo kami nga hatagan kami sa Dios ug kahigayonan nga makasugilon sa pagtulon-an mahitungod kang Cristo nga gitago kaniadto. Mao kini ang hinungdan nga nabilanggo ako, kay gisugilon ko ang mahitungod kaniya. 4Ug iampo usab nga mapadayag ko ang Maayong Balita sumala sa angay kong buhaton.

5Pagmatngon kamo sa inyong mga paggawi taliwala sa mga dili tumutuo. Ug pahimusli ninyo ang tanang kahigayonan nga kamo makasugilon mahitungod sa inyong pagtuo. 6Kon mosulti kamo kanila, gamita ninyo ang mga makadani nga mga pulong aron maminaw sila kaninyo, ug angay nga mahibalo kamo kon unsaon pagtubag sa pangutana ni bisan kinsa.

Ang mga Pangumusta

7Bahin sa akong kahimtang dinhi, ang atong pinalanggang igsoon nga si Tiquico mao ang mosugilon kaninyo. Siya kasaligan nga katabang ug kauban diha sa pag-alagad sa Ginoo. 8Gipadala ko siya diha aron ibalita niya kaninyo ang among kahimtang dinhi, aron dili kamo mabalaka kanamo. 9Kauban usab niya ang atong pinalanggang igsoon nga si Onesimo. Kasaligan usab siya, ug inyo gayong katagilungsod. Sila ang mosugilon kaninyo sa tanan nga nahitabo kanamo.

10Ang akong kauban dinhi sa bilanggoan nga si Aristarkus nangumusta kaninyo. Nangumusta usab kaninyo si Marcos nga ig-agaw ni Barnabas. (Gisultihan na kamong daan kon unsa ang inyong buhaton kon moabot si Marcos, busa dawata ninyo siya inig-abot niya.) 11Si Jesus nga gitawag usab ug Justo nangumusta usab kaninyo. Kini silang tulo mao na lang ang mga Judio nga kauban ko dinhi nga nangalagad alang sa gingharian sa Dios. Nakadasig sila kanako.

12Nangumusta usab ang inyong katagilungsod nga si Epafras. Usa usab siya sa mga alagad ni Cristo Jesus. Kanunay siyang nagaampo ug hugot alang kaninyo nga magpabilin kamong lig-on, hingpit, ug kumbinsido sa tanan nga kabubut-on sa Dios.4:12 ug kumbinsido sa tanan nga kabubut-on sa Dios: o, ug kon unsa ang kabubut-on sa Dios makita diha kaninyo. 13Ako mismo makapamatuod nga si Epafras nangalagad gayod alang sa inyong kaayohan ug sa kaayohan sa atong mga igsoon sa Laodicea ug sa Hierapolis. 14Si Demas ug ang atong pinalanggang doktor nga si Lucas nangumusta usab kaninyo.

15Ipaabot usab ninyo ang among pagpangumusta ngadto sa atong mga igsoon sa Laodicea, ug kang Nimfas, ug sa mga tumutuo nga magtigoman sa iyang balay. 16Kon mahuman na ninyo ug basa kining sulat, ipabasa usab ninyo kini sa mga tumutuo sa Laodicea. Ug basaha usab ninyo ang akong sulat nga gipadala alang sa Laodicea. 17Ingna ninyo si Arkipus nga humanon niya ang buluhaton nga gitugyan kaniya sa Ginoo.

18Ako mismo si Pablo ang nagsulat niini nga pagpangumusta:4:18 Gisulat mismo ni Pablo kini aron masayran nila nga sa iya gayod naggikan kini nga sulat. kumusta sa inyong tanan. Ug palihog hinumdomi usab ninyo ako dinhi sa bilanggoan sa inyong mga pag-ampo.

Hinaut nga panalanginan gayod kamo sa Dios.