Chinese Contemporary Bible (Traditional)

歌羅西書 2

1我希望你們知道,為了你們和老底嘉人,以及許多從未和我見過面的人,我是怎樣努力奮鬥的, 為要使你們眾人心受鼓勵,聯結在愛裡,有豐富篤定的真知灼見,可以認識上帝的奧祕。這奧祕就是基督, 一切智慧和知識都蘊藏在祂裡面。 我講這番話是為了防止有人用花言巧語迷惑你們。 現在,我人雖不在你們那裡,心卻和你們在一起,看到你們生活井然有序,對基督堅信不移,我很喜樂。

生活以基督為中心

你們既然接受了基督耶穌為主,就當繼續遵從祂, 按照你們所受的教導在祂裡面扎根成長,信心堅固,滿懷感恩。

你們要謹慎,免得有人用空洞虛假的哲學把你們擄去。這些哲學不是出於基督,而是出於人的傳統和世俗的玄學。 因為上帝完全的神性有形有體地蘊藏在基督裡, 10 你們在基督裡得到了豐盛的生命。祂是一切執政者和掌權者的元首。

11 你們也在基督裡受了非人手所行的割禮,是基督為除掉你們的罪惡本性而行的割禮。 12 你們接受洗禮時已經與基督一同埋葬了,並藉著相信上帝使基督從死裡復活的大能,與基督一同復活了。 13 你們從前死在過犯和未被割除的罪惡本性中,但現在上帝卻使你們與基督一同活了過來。上帝赦免了我們一切的過犯, 14 撤銷了指控我們違背律法的罪狀,將它和基督一同釘在了十字架上, 15 打敗了一切在靈界執政、掌權的邪惡勢力,用基督在十字架上的勝利公開羞辱牠們。

16 所以,不可讓人在飲食、節期、朔日[a]或安息日的事上批評你們。 17 這些都不過是將來之事的影子,那真實的本體是基督。 18 有些人喜歡故作謙虛,敬拜天使,沉迷於所看見的幻象,你們不要因他們而失去得獎賞的資格。他們隨從墮落的思想無故自高自大, 19 沒有與身體的頭——基督聯結。全身是靠關節和筋絡維繫,從基督得到供應,按上帝的旨意漸漸成長。

20 你們既然和基督一同死了,擺脫了世俗的玄學,為什麼仍像活在世俗中, 21 服從「不可拿、不可嚐、不可摸」之類的規條呢? 22 這些規條不過是人的戒律和說教,經不起實踐的考驗, 23 看似充滿智慧,其實只不過是自創的宗教、自表謙卑、苦待己身,對於克制邪情私慾毫無用處。

Notas al pie

  1. 2·16 朔日」即每月初一。

Ang Pulong Sa Dios

Colosas 2

1Gusto ko nga masayran ninyo nga labihan gayod ang akong paghago alang kaninyo ug sa mga taga-Laodicea, ingon man usab sa uban nga wala pa makakita kanako. Gihimo ko kini aron madasig kamo ug lakip usab sila. Gitudloan ko kamo nga may paghigugma, ug gipaabot ko nga masabtan gayod ninyo ug masayran ang tinago nga plano sa Dios bahin kang Cristo. Si Cristo mao ang tinubdan sa tanan nga kaalam ug pagsabot.

Gisugilon ko kini kaninyo aron dili kamo matunto sa ilang madanihon nga mga pulong. Kay bisan wala ako diha uban kaninyo, kanunay ko kamong gihandom, ug nalipay ako kaayo tungod kay maayo ang inyong panag-uban ug lig-on gayod ang inyong pagtuo kang Cristo.

Si Cristo ang Angay Natong Sundon

Tungod kay giila na ninyo si Cristo Jesus ingon nga Ginoo,[a] padayon kamo diha kaniya. Panggamot kamo kaniya ug pagtubo. Pagmalig-on kamo diha sa pagtuo nga gitudlo kaninyo, ug pagpasalamat usab kamo kanunay sa Dios.

Pagbantay sa mga tawo nga buot modala kaninyo sa ilang grupo sa pinilusopo nga pamaagi ug malimbongon nga mga pagtulon-an. Kini nga mga pagtulon-an dili gikan kang Cristo kondili napanunod lang nila sa mga katigulangan ug sa mga kalibotanon lang nga pamaagi. Ang tinuod, si Cristo nahimong tawo, apan bisan pa niini, anaa gihapon kaniya ang iyang pagka-Dios. 10 Ang madagayaon nga kinabuhi anaa kaninyo[b] tungod kay kamo anaa kang Cristo nga mao ang nagagahom sa tanan nga espiritu nga nagahari ug may gahom.

11 Tungod kay kamo anaa kang Cristo, natuli na kamo. Apan dili sama sa pagtuli sa mga Judio nga adunay ilang kuhaon sa lawas sa tawo, kondili ang gikuha ni Cristo mao ang daotang mga tinguha sa inyong lawas nga makasasala. 12 Kay ang pagbautismo kaninyo nagakahulogan nga gilubong kamo uban ni Cristo. Ug tungod kay anaa na kamo kang Cristo, gibanhaw usab kamo uban kaniya, kay nagasalig kamo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. 13 Kaniadto, kamong mga dili Judio patay atubangan sa Dios tungod sa inyong makasasala nga kinabuhi. Apan karon gihatagan kamog kinabuhi sa Dios uban ni Cristo. Gipasaylo niya ang tanan natong mga sala. 14 May tulubagon unta kita sa Dios tungod kay wala nato matuman ang iyang mga kasugoan. Apan pinaagi sa pagpalansang ni Cristo sa krus gipapas sa Dios ang listahan sa atong mga sala, ug karon dili na kita silotan. 15 Didto usab sa krus gipildi sa Dios ang mga espiritu nga nagahari ug may gahom, ug gipakita niya sa tanan nga sila nabihag na niya.

16 Busa ayaw pasagdi nga diktahan kamo ni bisan kinsa kon unsa ang angay ninyo nga kaonon o imnon, o unsa ang angay ninyong buhaton sa mga pista sa pagsubang sa bulan o sa Adlaw nga Igpapahulay. 17 Kini nga mga tulumanon anino lang sa mga gipaabot kaniadto nga mao si Cristo. 18 May mga tawo usab nga nagapasigarbo nga nakakita kuno sila ug mga panan-awon, ug buot nilang pugson ang uban nga magpakaubos ug mosimba sa mga anghel. Ayaw kamo pagpadaog niana nga mga tawo. Walay kapuslanan ang ilang pagpasigarbo, kay tawhanon lang kana nga mga panghunahuna. 19 Dili nila gusto nga magpasakop kang Cristo nga atong ulo nga mao ang nagahatag kanato nga iyang lawas sa mga kinahanglanon pinaagi sa nagkadugtong nga mga bahin, ug pinaagi niini nagatubo kita sumala sa kabubut-on sa Dios.

Ang Bag-o nga Kinabuhi Diha kang Cristo

20 Namatay na kamo uban kang Cristo ug naluwas na gikan sa mga walay kapuslanan nga pamaagi niining kalibotan. Busa nganong nagakinabuhi pa man kamo nga sama sa mga tawo niining kalibotana? Nganong nagasunod pa man kamo sa mga tulumanon sama sa: 21 “Ayaw pagkupot niini,” “Ayaw pagtilaw niana,” o “Ayaw paghikap niana”? 22 Kining mga tulumanon nga gitudlo sa mga tawo binuhat lang nila ug mahitungod lang sa mga butang nga mawala human makaon. 23 Kon hunahunaon nato, morag husto ang ilang mga gitudlo mahitungod sa pagsimba nga uyon sa ilang pamaagi, sa pagpaubos ug sa pagdagmal sa ilang lawas. Apan ang tinuod, kining tanan dili gayod makatabang sa pagpugong sa atong lawasnon nga kaibog.

Notas al pie

  1. Colosas 2:6 Ginoo: buot ipasabot, agalon.
  2. Colosas 2:10 Ang madagayaon nga kinabuhi anaa kaninyo: o, Kon unsa ang anaa kaniya, anaa usab kaninyo.